Polski Ład - zmiany i ograniczenia w korzystaniu z ulgi prorodzinnej

Ewelina Czechowicz

Najczęściej w rozliczeniach podatkowych podatnicy korzystają z ulgi prorodzinnej. W związku ze zmianami jakie wprowadzono w ramach Polskiego ładu ulga zostanie mocno ograniczona. Wiele rodzin nie będzie miało możliwości otrzymywania zwrotu podatku, tak jak było to dotąd. Wyjaśniamy co się zmieni i kto nie będzie mógł korzystać z tej popularnej preferencji podatkowej. 

Ulga na dziecko – aktualne uregulowania

Za 2021 r. Polacy rozliczą jeszcze ulgę podatkową na starych zasadach.  Jednak zasady rozliczenia ulgi prorodzinnej ulegną zmianie już w kolejnym rozliczeniu. W 2022 podobnie jak w latach ubiegłych obowiązują limity zarobków, które pozwalają na odliczenie ulgi prorodzinnej w rozliczeniu PIT za 2021 rok. 

Ulga prorodzinna - ulga na dzieci - PITy roczne 2021/2022 - PIT.pl - PIT.pl

Polski ład - zmiany w uldze prorodzinnej

Źródło: shutterstock

Jednak już od 2023 r. zmienią się zasady jej odliczania.  Aktualnie prawo do zastosowania ulgi na dziecko warunkuje m.in. wysokość zarobków zarówno rodziców, jak i dziecka, uzyskanych w 2021 roku. Stąd  osoby o najniższych dochodach otrzymują zwrot podatku na dziecko w wysokości 1 112 zł, na dwoje dzieci przypada natomiast 2 224 zł, na troje – 3 336 zł. Dotąd nie miało znaczenia, jakiej wysokości był odprowadzany podatek. Do zwrotu pieniędzy dochodziła także wtedy, gdy podatek nie pokrywał ulgi. Ulga na dziecko była związana tylko z wysokością zapłaconych składek ZUS i zdrowotnych. Więc jeśli w zeznaniu podatkowym była ona wyższa lub równa uldze, odliczenie było naliczane w całości.

Polski Ład: Nowe ulgi podatkowe i modyfikacja już istniejących - PIT.pl

Nowy Ład ograniczy ulgę prorodzinną

Wprowadzone w ramach Polskiego ładu przepisy nie będą dawać podstaw do rozliczenia ulgi prorodzinnej wszystkim podatnikom. Wnikać to będzie z faktu, że zmienią się zasady rozliczania składki zdrowotnej. Na podstawie nowych przepisów zwrot ulgi dopuszczalny będzie wyłącznie do wartości składek ZUS, z pominięciem składek płaconych na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli podatnik będzie korzystał ze zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej, będzie ją robił wyłącznie do wartości składek emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych. Na skutek tych zmian zwrot podatku przy odliczeniu ulgi będzie możliwy tylko do wysokości składek ZUS. Biorąc pod uwagę, że składka zdrowotna w przypadku wielu podatników zostanie znacząco podwyższona oraz nie będzie odliczana od podatku, spowoduje to ograniczenie w stosowaniu ulgi prorodzinnej. 

Ulga prorodzinna - limit dochodów nie na każde dziecko - PIT.pl

Zmiany w uldze prorodzinnej dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

Wraz z wprowadzeniem nowych regulacji zmienią się też zasady rozliczania ulgi przez rodziców, którzy nie potrafią się porozumieć w zakresie rozliczania ulgi.  Przyjęte w ramach Polskiego ładu regulacje wskazują, że  że w przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (naprzemienna opieka) lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim – kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania rozumie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).

1500 zł ulgi zamiast wspólnego rozliczenia z dzieckiem

Kolejną zmianą w Polskim ładzie są zasady rozliczania przez rodzica, który samotnie wychowuje dziecko. Od 2022 r. czyli w zeznaniach składanych w 2023 r. podatnicy samotnie wychowujący dzieci i rozliczający się z nimi, nie skorzystają ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Zmiana dokona się poprzez zastosowanie nowej formy odliczenia, rodzic zamiast rozliczyć się z dzieckiem odliczy 1500 zł nowej ulgi. Odliczenie nie będzie dzielone na na miesiące lub dni opieki na dzieckiem każdego z rodziców, nie będzie też podlegało podziałowi między rodziców. Co ważne tylko jedno z rodziców  będzie miało prawo do tej ulgi. Z preferencji skorzystają wyłącznie podatnicy opodatkowani według skali podatkowej. ma prawo do 1500 zł ulgi.

Ulga dla rodzin 4+

W Polskim ładzie ustawodawca przewidział zwolnienie z PIT dla podatników wychowujących co najmniej czworo dzieci. Z ulgi będzie mógł skorzystać: 

• rodzic,

• opiekun prawny, jeżeli dziecko z nim zamieszkuje lub sprawuje on funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonuje on ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawuje funkcję rodziny zastępczej.

Zgodnie  z przyjetymi przepisami zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT będą objęte przychody do wysokości 85 528 zł ze:

- stosunku służbowego,

- stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,

- z umów zlecenia, 

- z działalności gospodarczej (niezależnie od sposobu opodatkowania, czyli na zasadach ogólnych, liniowymi PIT lub ryczałtem ewidencjonowanym).

Ulga 4+ z korzyścią dla rodzin opodatkowanych na zasadach ogólnych

Stąd od 2022 r. rodzic co najmniej czwórki dzieci, który zarabia do 85 528 zł, nie będzie płacić PIT. Rodzice opodatkowani na zasadach ogólnych skorzystają dodatkowo z podwyższonej kwoty wolnej, która ma wynosić od stycznia 2022 r. 30 tys. zł. Stąd Ci rodzice będą wolni od PIT przy zarobkach do 115 528 zł. Dla małżonków, którzy rozliczają się wspólnie, kwota bez PIT będzie wynosić 231 056 zł.

 

Ulga na dzieciTwój e-PITPodatki 2022Wspólne rozliczenie PITFormy opodatkowaniaPolski Ład