Zasady ogólne

Zasady ogólne polegają na opłacaniu podatku dochodowego według skali podatkowej od dochodu, rozumianego jako przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów.

Zasady ogólne są podstawową formą opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, występują w sytuacji, gdy podatnik dokonał wyboru takich zasad, albo gdy rozpoczynając działalność nie dokonał wyboru w ogóle.

 

 

Płacąc podatek na zasadach ogólnych podatnik oblicza:

  • przychody wg zasad określonych w art.14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tam sprawdza się, co jest przychodem i kiedy ten przychód występuje - obowiazek podatkowy);
  • koszty uzyskania przychodu wg zasad określonych w art.22 i 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym amortyzacja, diety właściciela; warto pamiętać, że w art.23 znajduje się spis wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu).

 

 

Przy zasadach ogólnych podatnik płaci co miesiąc podatek od dochodu (przychód - koszty) obliczonego narastająco od początku roku, wg wzoru:

przychód - koszty = dochód (od początku roku)

dochód - odliczenia (np. składki ZUS na ubezpieczenia społeczne) = podstawa opodatkowania

podstawa opodatkowania -> zaokrąglić do pełnego złotego -> podatek wg skali podatkowej

podatek - odliczenia (np. składki ZUS na ubezpieczenia zdrowotne, nie więcej niż 7,75% podstawy wymiaru) - podatek należny za poprzednie miesiące (powinien być zapłacony) = zaliczka za dany miesiąc -> zaokrąglić do pełnego złotego

W ciagu roku podatnik nie składa deklaracji podatkowych.

Każdy podatnik może skorzystać z uproszczonej formy obliczania zaliczek na podatek dochodowym, w którym to wariancie zaliczki w danym roku podatkowym są stałe i nalicza się je od dochodu za lata poprzednie. Rozwiązanie takie opłaca się osobom, które w roku stanowiącym podstawę obliczenia zaliczek osiągały niższe dochody, niż spodziewają się uzyskać w roku 2005 (zatem należny podatek takie osoby dopłacą dopiero w rozliczeniu rocznym). Dla takiego rozwiązania trzeba złożyć stosowny wniosek do 20 lutego danego roku.
Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalnośc mogą również wybrać metodę kwartalną rozliczania zaliczek na podatek dochodowy.