Odliczenia od dochodu
Rodzaj Limit

Darowizny na cele pożytku publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

10 % dochodu

Darowizny na cele kultu religijnego

Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą dla kościelnych osób prawnych

Brak limitu

Ulga CIT darowizny na cele pożytku publicznego

W 2009 r. podatnik CIT może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (niekoniecznie wpisanych na listę organizacji pożytku publicznego, między innymi na rzecz organizacji pożytku publicznego), w ramach limitu 10% dochodu.

Od 2008 r. można odliczyć również darowizny na rzecz organizacji działających w innych krajach UE.

W sumie odliczyć można trzy rodzaje darowizn, wykazywanych w załączniku CIT-D:

 • na cele pożytku publicznego;
 • na cele kultu religijnego;
 • na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościelnych osób prawnych.
Niniejsza publikacja dotyczy darowizn na cele pożytku publicznego.

Cele

Darowizny podlegające odliczeniu mogą zostać przekazane na następujące cele pożytku publicznego:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
 2. zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom; 
 3. działalności charytatywnej; 
 4. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
 5. działalności na rzecz mniejszości narodowych; 
 6. ochrony i promocji zdrowia; 
 7. działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
 8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
 9. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
 10. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
 11. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
 12. nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
 13. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 
 14. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 
 15. upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 
 16. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
 17. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 
 18. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
 19. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 20. ratownictwa i ochrony ludności; 
 21. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 
 22. upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 
 23. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 24. promocji i organizacji wolontariatu; 
 25. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pożytku publicznego, w zakresie określonym wyżej.

Beneficjenci

Beneficjentami odliczanych darowizn mogą być nie tylko organizacje pożytku publicznego, ale również:

 • organizacje pozarządowe, czyli nie będące jednostkami sektora finansów publicznych; w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Odliczeniu podlegają również darowizny na rzecz równoważnych organizacji określonych w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele. Innymi słowy można odliczyć darowizny na rzecz organizacji, które mają podobny charakter w państwie UE, w którym działają.

Nie podlegają jednak odliczeniu darowizny na rzecz:

 • partii politycznych; 
 • związków zawodowych i organizacji pracodawców;
 • samorządów zawodowych; 
 • fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej albo majątek tej fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem komunalnym lub mieniem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub fundacja prowadzi działalność statutową w zakresie nauki, w szczególności na rzecz nauki; 
 • fundacji utworzonych przez partie polityczne; 
 • spółek działających na podstawie przepisów o kulturze fizycznej,
 • osób fizycznych,
 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Fakt możliwości odliczenia darowizn na rzecz podmiotów innych niż organizacje pożytku publicznego potwierdził zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich w piśmie z dnia 15 kwietnia 2004 r. Nr PB3/8214-108/WK/04, przekazanym do wiadomości wszystkich izb skarbowych, w sprawie przekazywania darowizn przez osoby prawne na rzecz organizacji pozarządowych.

Uwaga ! Odliczenia UE

Odliczenia w ramach darowizny można dokonać również na rzecz równoważnych organizacji określonych w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele.

Prawo do odliczenia darowizny na rzecz organizacji określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, przysługuje podatnikowi pod warunkiem:

 • udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, iż na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizującą cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych oraz
 • istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub odrębnych ustaw, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.

Warto zatem przypomnieć Dyrektywę Rady z dnia 19 grudnia 1977 r. dotyczącą wzajemnej pomocy właściwych władz Państw Członkowskich w obszarze podatków bezpośrednich oraz opodatkowania składek ubezpieczeniowych (77/799/EWG) (Dz.U. L 336 z 27.12.1977, str. 15): "Zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, właściwe władze Państw Członkowskich udzielają sobie wszelkich informacji, które mogą im umożliwić dokonanie prawidłowego naliczenia podatków od dochodu i kapitału".

Limit

Łączna kwota odliczeń z każdego z tytułów wymienionych w tabeli oraz ze wszystkich tych tytułów łącznie nie może przekroczyć w roku podatkowym 10% dochodu, tzn. darowizna dokonana w kwocie wyższej nie będzie mogła zostać odliczona - wyłączając darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze dla kościelnych osób prawnych.

Jeżeli darowizna podlega opodatkowaniu VAT, odliczamy wartość brutto z VAT.

Dokumenty

Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Choć umowa darowizny powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, dla jej skuteczności, a zarazem dla uzyskania prawa do odliczenia, wystarczy, że zostanie spełniona. Zatem sam dowód wpłaty już wystarcza. Niemniej jednak, jeżeli zostanie zawarta umowa darowizny obejmująca wpłaty w roku 2008 i w latach następnych, umowa stanie się skuteczna dopiero z chwilą zapłaty ostatniej kwoty, zatem już po 2008 r. W takiej sytuacji odliczenie nie przysługiwałoby, toteż takie długoterminowe umowy należy zawierać w formie aktu notarialnego.

Dla odliczenia darowizny na rzecz organizacji określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, niezbędne jest:

 • udokumentowanie przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, iż na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizującą cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (ustawodawca przyjął, że organizacja ta zna prawo polskie) oraz
 • istnienie (nie udokumentowanie, samo istnienie) podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub odrębnych ustaw, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę (pomoc podatkowa fiskusa zagranicznego).

Otrzymałem zwrot darowizny

Nie warto ukrywać faktu zwrotu darowizny, bowiem w przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.

Jeżeli zwrot darowizny w jakiejkolwiek formie nastąpił po złożeniu zeznania rocznego, należy skorygować zeznanie roczne. Jeżeli zwrot darowizny w jakiejkolwiek formie nastąpił przed złożeniem zeznania rocznego - nie można takiej darowizny odliczyć w zeznaniu rocznym.

Darowizna a VAT

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Przy określaniu wartości tych darowizn stosuje się odpowiednio art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (cena rynkowa, urząd może wezwać do zmiany wartości nierynkowej).

Artur M. Brzeziński

 • data utworzenia: 04-02-2009
 • data modyfikacji: 07-01-2016
Drukuj