Pobierz e-pity 2022

Przypadki szczególne - stawki VAT

Elektroniczny dokument nadania z poczty uprawnia eksportera do zastosowania zerowej stawki VAT

Spółka eksportowała towary poza granice Unii Europejskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jako że wygenerowane w jej systemie elektroniczne potwierdzenie nadania nie należy do wskazanego w ustawie o VAT katalogu dokumentów celnych potwierdzających wywóz towarów poza terytorium UE, choć w rzeczywistości wywóz ten potwierdza, spółka wystąpiła do organu skarbowego ...

Elektroniczny dokument nadania z poczty uprawnia eksportera do zastosowania zerowej stawki VAT

Protetyka - Stawki VAT

Protetyka: Podatników obracających protezami dentystycznymi, implantami itp. materiałami objęto w tym roku dużymi zmianami w zakresie podatku VAT. W założeniu zmiany te miały doprowadzić do podwyższenia stawki VAT na tego rodzaju wyroby, jednak pomysł Fiskusa okazał się w tym wypadku dla podatników kłopotliwy.

Optyk okularowy - Stawki VAT

Doradztwo czy szkolenie: Pkt 7 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia z podatku dochodowego usługi w zakresie edukacji, ex 80 PKWiU. Zgodnie z objaśnieniami do sekcji M dział 80 PKWiU, dział ten obejmuje: usługi przedszkoli; usługi w zakresie szkolnictwa podstawowego; usługi w zakresie szkolnictwa wyższego niż podstawowe i średnie; usługi w zakresie szkolnictwa dla dorosłych oraz innych form kształcenia. Wydawać by się mogło, że usługi szkoleniowe zakwalifikować można by do „innych form kształcenia”, gdyby nie przepis art.83a ustawy o systemie oświaty...

Nieruchomości - Stawki VAT

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (art. 46 ustawy kodeks cywilny) ...

Towary używane definicje - Stawki VAT

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wyeliminowana została z ustawy o VAT definicja towarów używanych dla celów stosowania zwolnienia z podatku VAT dostawy takich towarów będących ruchomościami, jeżeli podatnik przy nabyciu nie posiadał prawa odliczenia podatku VAT, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel ...

Usługi taxi – VAT ryczałtem

Podatnik prowadzący działalność w zakresie przewozu osób taksówkami ma prawo rozliczyć podatek VAT na zasadach szczególnych – ryczałtem. Forma ta nie pozwala na odliczanie podatku VAT od nabywanych towarów i usług, jednak obniża standardową stawkę 23% VAT do stawki ryczałtowej 4% ...

Kwiaciarnia - Stawki VAT

Kwiaciarnia: Stawki VAT na bukiety i wieńce są niezależne od stawek na towary zużyte w ich produkcji właśnie ze względu na fakt, iż kwiaciarnia dokonuje dostawy gotowego produktu - bukietu czy wieńca - który jest sklasyfikowany odrębnie od części składowych: kwiatów, szarf, jodły, drutu...

Zieleń miejska - Stawki VAT

Zieleń miejska: Stawka VAT na utrzymanie zieleni miejskiej zależy od sposobu formułowania dokumentów przetargowych, tego rodzaju uslugi są bowiem nabywane w drodze zamówień publicznych...

Kuśnierz - Stawki VAT

Od 1 października 2006r. rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obniża stawkę VAT do 7% na niektore usługi, w tym na usługi kuśnierskie.

Komis: zmiany prawa - Stawki VAT

Komis: W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług umowa komisu jest opodatkowana na innych zasadach podatkiem dochodowy, a na innych podatkiem VAT. Dla celów podatku dochodowego komis jest usługą, w związku z czym komisant (prowadzący komis) wystawia komitentowi (sprzedawcy) rachunek za wykonaną usługę...