Pobierz e-pity 2022

Miejsce świadczenia - dostawy towarów i świadczenia usług

Transakcja trójstronna - Transakcja łańcuchowa

W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru jest przyporządkowana tylko jednej dostawie.

Usługi telekomunikacyjne - Miejsce świadczenia usług

Ze względu na szczególny charakter świadczenia usług telekomunikacyjnych i nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz możliwości wykonywania ich na odległość, a jednocześnie chęć wyrównania zasad opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez podatników mających siedzibę na terytorium Wspólnoty i poza nią, wprowadzono szczególne zasady ustalenia miejsca świadczenia usług tego typu.

Miejsce świadczenia - dostawy towarów i świadczenia usług

Zasada ogólna: Ogólna zasada ustalenia miejsca wykonania usługi zależy od tego, czy świadczenie dokonywane jest na rzecz podatnika czy na rzecz niepodatnika podatku. W teorii obowiązuje zatem inne ustalenie miejsca świadczenia między podmiotami profesjonalnymi (bussines – bussines) oraz na rzecz konsumenta (bussines – konsument).

Usługi dotyczące ruchomości - Miejsce świadczenia usług

Ruchomości: Odrębnie od zasad ogólnych ustala się miejsce świadczenia usług na ruchomościach. W przypadku świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami usług wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz na rzeczowym majątku ruchomym - miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane.

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium RP

Sprzedażą wysyłkową z terytorium kraju nazywa się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz (np. zamówionym przez niego środkiem wysyłki czy też Pocztą) z terytorium kraju ...

Wydatki poniesione za granicą

Wyjazd za granicę to prawie każdorazowo jakieś wydatki, które mogą w konsekwencji spowodować konieczność rozliczenia VAT w Polsce. Dotyczy to zarówno nabycia towarów, jak i świadczenia usług ...