Miejsce świadczenia - dostawy towarów i świadczenia usług

11.05.2005 10:00 (aktualizacja: )

Status podatnika podatku VAT w Polsce nie zobowiązuje jeszcze do tego, by zawsze, nieodwołalnie opłacać podatek VAT. Przed ustaleniem, czy w ogólne zastanawiać się nad zwolnieniem danej czynności czy też jej opodatkowaniem, należy najpierw określić, czy miejscem opodatkowania jest terytorium kraju.

W przypadku wszystkich czynności opodatkowanych miejsce opodatkowania zależy od obowiązujących przepisów. Okazać się może bowiem, że mimo wysyłki z terytorium Rzeczypospolitej, podatek VAT w kraju nie występuje. Odpowiednio – nabycie towarów za granicą może spowodować, że miejscem opodatkowania będzie Rzeczpospolita.

Uwaga !

Tym samym za każdym razem należy:

 • Sprawdzić, czy podatnik dla danej czynności pozostaje podatnikiem podatku VAT,
 • Czy miejsce świadczenia lub wykonania czynności opodatkowanej mieści się na terytorium kraju,
 • Czy dana czynność podlega pod VAT, czy też nie podlega ona w ogóle temu podatkowi,
 • Czy podmiot korzysta ze zwolnienia podmiotowego, czy też jest podatnikiem VAT czynnym,
 • Czy występuje zwolnienie przedmiotowe danej czynności z podatku VAT, a jeśli nie występuje zwolnienie przedmiotowe, to
 • Jaka jest stawka podatku VAT?

Szczególnie charakterystyczne jest ustalenie miejsca świadczenia w przypadku nabywania towarów i usług przez polskich podatników z od podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju.

W przypadku, gdy osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne są:

 • usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju (import usług);
 • nabywcami towarów, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju (dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca);

- pozostają podatnikami podatku VAT.

Co istotne, są oni podatnikami wyłącznie w przypadku, gdy:

 • usługobiorcą jest podatnik VAT (nie będzie podatnikiem z tego tytułu osoba fizyczna nieprowadząca działalności, nabywająca np. usługę z zagranicy prywatnie), a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT (miejsce świadczenia ustalane na zasadach ogólnych), również osoba prawna niebędąca takim podatnikiem, zarejestrowana jako podatnik VAT UE,
 • jeżeli nabywcą towaru jest podatnik VAT (nie będzie podatnikiem z tego tytułu osoba fizyczna nieprowadząca działalności, nabywająca np. towar z zagranicy prywatnie), posiadający siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju, albo osoba prawna niebędąca podatnikiem, posiadająca siedzibę na terytorium kraju; wyjątkiem jest dostawa wysyłkowa na terytorium kraju.

Uwaga !

Zasady tej nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju, z wyjątkiem świadczenia usług, do których stosuje się art. 28b (ustalenie miejsca na zasadach ogólnych), oraz dostawy gazu w systemie gazowym lub energii, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów.

W przypadku ustalenia, że podatnikiem jest polski podatnik VAT należy każdorazowo sprawdzić, czy miejsce świadczenia usługi lub dostawy towaru, zgodnie z polskimi przepisami o podatku VAT znajduje się na terytorium kraju czy poza nim.

Gdyby okazało się, że polski nabywca usługi ma obowiązek rozliczyć podatek z tytułu transakcji, a miejsce świadczenia nie znajduje się na terytorium kraju – w Rzeczypospolitej VAT nie wystąpi. Podatnik musi natomiast sprawdzić, czy opodatkowanie wystąpi w innym kraju, np. dostawcy towarów lub świadczącego usługę, zgodnie z tamtejszymi przepisami o podatku od wartości dodanej lub podatku podobnego do podatku od wartości dodanej.

Np. Polski podatnik VAT nabywa usługę od podatnika z Niemiec, który nie posiada siedziby w Rzeczypospolitej. Usługa dotyczy remontu nieruchomości w Czechach. Mimo, że wystąpi import usług (podatnikiem jest nabywca usługi) – miejsce świadczenia według polskich przepisów podatkowych znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej (jest nim miejsce położenia nieruchomości).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 11-05-2005
 • data modyfikacji: 01-06-2015