Kultura, edukacja, targi, wystawy - Miejsce świadczenia usług

05.01.2011 10:00 (aktualizacja: )

Odrębnie należy rozpatrywać miejsce usługi wstępu na określone imprezy, a odrębnie świadczenie samej usługi zasadniczej. Często obie usługi nie pokrywają się.

Od 1 stycznia 2011 r.

  • miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.
  • miejscem świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana (do 31 grudnia 2010 r. – zasada wskazywała że jest to miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, niezależnie od statusu nabywcy – podatnika czy niepodatnika).

Powyższa zasada jest zasadą szczególną w stosunku do ogólnych form ustalania miejsca świadczenia usługi.

Stąd też przy usługach wstępu:

  • w przypadku, gdy nabywcą usługi (biletu, prawa uczestnictwa) będzie podatnik – miejsce opodatkowania znajduje się tam, gdzie odbywa się impreza,

Podatnik z Polski nabywa od podatnika belgijskiego usługę wstępu na targi w Berlinie. Miejsce świadczenia nie znajduje się w Polsce, nie będzie podlegało polskiej ustawie o VAT, nie wystąpi import usług.

  • w przypadku, gdy nabywcą usługi (biletu, prawa uczestnictwa) będzie podmiot inny niż podatnik – miejsce opodatkowania znajduje się tam, gdzie działalność faktycznie jest wykonywana (usługa wstępu na imprezy należy w tym zakresie do ogólniejszej kategorii usług w dziedzinie kultury, edukacji, do których odnosi się art. 28g ust. 2 VAT)

Osoba fizyczna, niepodatnik VAT z Polski nabywa od podatnika belgijskiego usługę wstępu na targi w Berlinie. Miejsce świadczenia nie znajduje się w Polsce, nie będzie podlegało polskiej ustawie o VAT.

W przypadku usług z dziedziny kultury, sztuki itd. innych niż usługa wstępu (np. organizacja targów, stanowiska, przygotowanie spektaklu, zadań edukacyjnych):

  • w przypadku, gdy nabywcą usługi (biletu, prawa uczestnictwa) będzie podatnik – miejsce opodatkowania określa się na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 28b VAT, zatem w miejscu siedziby lub stałego miejsca zamieszkania usługobiorcy, a gdy usługa świadczona jest na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności – w tym miejscu. Jeśli takie miejsca nie występują miejscem świadczenia pozostanie miejsce, gdzie nabywca usługi zwykle prowadzi działalność lub gdzie ma on miejsce zwykłego pobytu; gdyby nabycie usługi odbyło się na cele osobiste – zastosowanie znajdzie zasada dotycząca nabywcy – niepodatnika (omówiona poniżej)

Podatnik z Polski nabywa od podatnika belgijskiego organizacji stoiska na targach w Berlinie. Miejsce świadczenia znajduje się w Polsce, wystąpi import usług.

  • w przypadku, gdy nabywcą usługi (biletu, prawa uczestnictwa) będzie podmiot niebędący podatnikiem – miejsce opodatkowania znajduje się tam, gdzie działalność jest faktycznie wykonywana.

Osoba fizyczna, niepodatnik VAT z Polski nabywa od podatnika belgijskiego usługę organizacji imprezy kulturalnej w Berlinie (pokaz tańców). Miejsce świadczenia nie znajduje się w Polsce, nie będzie podlegało polskiej ustawie o VAT.

Miejsce świadczenia usług pomocniczych ustala się na zasadach takich jak usługa zasadnicza. Dotyczy to usług pomocniczych do wszystkich powyżej wskazanych usług (kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 05-01-2011
  • data modyfikacji: 01-06-2015