Usługi dotyczące ruchomości - Miejsce świadczenia usług

05.01.2011 10:00 (aktualizacja: )

Odrębnie od zasad ogólnych ustala się miejsce świadczenia usług na ruchomościach.

W przypadku świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami usług wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz na rzeczowym majątku ruchomym - miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane.

Polski podatnik VAT wykonuje usługę naprawy samochodu na rzecz niemieckiego turysty w Polsce. Miejscem opodatkowania jest Polska.

Polski kolekcjoner naprawia nabyte we Francji meble. Usługa naprawy wykonywana jest we Francji. Otrzyma on fakturę z francuskim podatkiem VAT (zgodnie z tamtejszymi zasadami opodatkowania).

Wykonywanie usług wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz na rzeczowym majątku ruchomym na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze (podatnicy spoza Wspólnoty) - ustalają opodatkowanie na zasadach ogólnych – zatem miejscem opodatkowania jest siedziba lub miejsce stałego zamieszkania nabywcy usługi lub jego stałe miejsce prowadzenia działalności.

Gdyby czynności te wykonywane były na cele osobiste podatnika jego pracowników itp. – miejsce świadczenia ustalane będzie w miejsce stałego zamieszkania lub siedziby (ewentualnie w innym stałym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej – jeśli z takiego usługa jest świadczona) – usługodawcy.

Zakład naprawy pojazdów we Włoszech wystawi polskiemu przedsiębiorcy fakturę za naprawę samochodu dostawczego i holowanie. Polski przedsiębiorca rozpozna z tego tytułu import usług.

Odrębnie ustalane jest miejsce wykonywania najmu majątku ruchomego.

Wyjątek od zasad ogólnych dotyczy usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu, gdzie miejscem świadczenia jest miejsce, w którym te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy (zarówno podatnika, jak i niepodatnika).

Krótkoterminowy wynajem środków transportu to ciągłe posiadanie środka transportu lub korzystanie z niego przez okres nieprzekraczający 30 dni, a w przypadku jednostek pływających - przez okres nieprzekraczający 90 dni.

Polski podatnik VAT wypożyczył w Belgii samochód w okresie 3 dniowej konferencji. Nie rozpozna on z tego tytułu importu usług.

Polski podatnik VAT wypożyczył w Belgii samochód w celach biznesowych. Umowa najmu dotyczyła 2 miesięcy. Zastosowanie znajdzie zasada ogólna – wystąpi import usług.

Polski podatnik VAT wypożyczył w Belgii samochód w okresie 10 dniowej konferencji odbywającej się w Belgii. Auto oddano do dyspozycji podatnika w Polsce. Wystąpi import usług.

Polski podatnik VAT wypożyczył w Belgii samochód w celach biznesowych. Umowa najmu odnawiana była co 2 tygodnie, łącznie zawarł on 8 umów (4 miesiące). Po każdej umowie podatnik zdawał auto wynajmującemu, występowały przerwy w najmie. Import usług nie wystąpi.

W przypadku usług pośrednictwa w obrocie majątkiem ruchomym zastosować należy zasady ogólne, z wyjątkiem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, gdy miejscem świadczenia jest miejsce, w którym dokonywana jest podstawowa transakcja.

2013 r. - najem środków transportu

Od stycznia 2013 r. zmianie ulegają zasady ustalania miejsca świadczenia w przypadku najmu środków transportu.

W przypadku najmu innego niż krótkoterminowy środków transportu na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Natomiast w przypadku najmu statku rekreacyjnego, innego niż najem krótkoterminowy na rzecz podmiotów niebędących podatnikami miejscem świadczenia jest miejsce, w którym statek rekreacyjny jest faktycznie oddawany do dyspozycji usługobiorcy, pod warunkiem, że usługobiorca faktycznie świadczy tę usługę ze swojej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, znajdujących się w tym miejscu.

W przypadku najmu krótkoterminowego lub na rzecz podmiotów będących podatnikami podatku od towarów i usług - zasady pozostaną takie jak wcześniej.

Podobnie zmianie ulegają zasady ustalenia miejsca świadczenia dla wynajmu statku rekreacyjnego, innego niż wynajem krótkoterminowy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami - stje się nim miejsce, w którym statek rekreacyjny jest faktycznie oddawany do dyspozycji usługobiorcy, pod warunkiem że usługodawca faktycznie świadczy tę usługę ze swojej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, znajdujących się w tym miejscu.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 05-01-2011
  • data modyfikacji: 01-06-2015