Usługi telekomunikacyjne - Miejsce świadczenia usług

12.01.2011 10:00 (aktualizacja: )

Ze względu na szczególny charakter świadczenia usług:

  • telekomunikacyjnych i
  • nadawczych radiowych i telewizyjnych

oraz możliwości wykonywania ich na odległość, a jednocześnie chęć wyrównania zasad opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez podatników mających siedzibę na terytorium Wspólnoty i poza nią, wprowadzono szczególne zasady ustalenia miejsca świadczenia usług tego typu.

Okazywało się bowiem, że gdyby świadczenie prowadzone było spoza terytorium Wspólnoty, a zasada poniższa nie obowiązywała – podatnicy posiadający siedzibę we Wspólnocie musieliby naliczać podatek VAT, a pozostali – takiego obowiązku by nie naliczali. Prowadziłoby to do dyskryminacji obywateli państw członkowskich, w tym polskich świadczeniodawców.

Stąd też w przypadku usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych generalną zasadą stało się opodatkowanie usługi w miejscu siedziby usługobiorcy:

  • miejscem świadczenia usług świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu na terytorium Wspólnoty, przez podatnika, który posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności, z którego świadczy te usługi, poza terytorium Wspólnoty, a w przypadku braku takiej siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności, posiada zwykłe miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zwykłego pobytu poza terytorium Wspólnoty, jest miejsce, gdzie podmioty (podmioty – nabywcy usługi) posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu,
  • miejscem świadczenia usług świadczonych na rzecz podmiotów będących podatnikami VAT (np. usługa na rzecz przedsiębiorcy), posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu na terytorium Wspólnoty, przez podatnika, który posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności, z którego świadczy te usługi, poza terytorium Wspólnoty, a w przypadku braku takiej siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności, posiada zwykłe miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zwykłego pobytu poza terytorium Wspólnoty, jest miejsce siedziby, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu na terytorium Wspólnoty – zgodnie z siedzibą usługobiorcy (zasada ogólna świadczenia między podatnikami), gdyby usługa świadczona była na rzecz podatnika, a przeznaczona jest na cele osobiste – miejsce świadczenia ustala się zgodnie z zasadami świadczenia na rzecz niepodatników (odpowiednio art. 28c ustawy o VAT)

Uwaga!

Zasada szczególna określenia miejsca świadczenia na rzecz konsumenta dotyczy tylko tych usług których faktyczne użytkowanie i wykorzystanie ma miejsce na terytorium państwa członkowskiego, na którym podmiot będący usługobiorcą ma siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu.

Jeżeli świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych dokonuje podatnik VAT z siedzibą, miejscem zamieszkania na terytorium Wspólnoty – stosować należy zasady ogólne ustalenia miejsca opodatkowania usługi. Decydujące będzie zatem na czyją rzecz świadczenie się odbywa.

Zgodnie z tymi zasadami ogólnymi miejscem świadczenia usługi w obrocie profesjonalnym (podatnik - podatnik) pozostaje siedziba lub miejsce stałego zamieszkania usługobiorcy.

W przypadkach szczególnych miejsce to może zmienić się ze względu na świadczenie usługi na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności (innego niż siedziba lub stałe miejsce zamieszkania). Miejscem tym jest wówczas właśnie stałe miejsce prowadzenia działalności (np. oddział, filia, zakład).

Podobnie szczególna zasada dotyczy przypadku, gdy podatnik nie posiada siedziby, stałego miejsca zamieszkania, stałego miejsca prowadzenia działalności. Wówczas jest nim miejsce, gdzie podatnik będący usługobiorcą zwykle prowadzi działalność lub gdzie ma miejsce zwykłego pobytu.

Przeznaczenie usług na cele prywatne podatnika lub jego pracowników (byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osoby prawnej lub członków stowarzyszenia) spowoduje, że usługę należy traktować na zasadach świadczenia jak na rzecz niepodatnika (np. przekazanie na cele prywatne prezentów kontrahentowi).

Usługi na rzecz konsumentów

W przypadku usług na rzecz konsumentów (podatnik – niepodatnik) miejscem świadczenia jest miejsce siedziby lub stałe miejsce zamieszkania usługodawcy (a nie – nabywcy usługi), a gdy usługa prowadzona jest przez zakład, oddział itp. – to miejsce stałego prowadzenia działalności przez usługodawcę.

Odpowiednio gdy podatnik nie posiada siedziby, stałego miejsca zamieszkania, stałego miejsca prowadzenia działalności - jest nim miejsce, gdzie podatnik – usługodawca, zwykle prowadzi działalność lub gdzie ma miejsce zwykłego pobytu.

Miejsce świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz konsumentów spoza terytorium Wspólnoty

W przypadku świadczenia usług:

  • telekomunikacyjnych
  • nadawczych radiowych i telewizyjnych

na rzecz konsumentów spoza terytorium Wspólnoty miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu (zatem odmiennie od zasady ogólnej). Zasadę ogólną stosujemy tylko w przypadku konsumentów z terytorium Wspólnoty.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 12-01-2011
  • data modyfikacji: 01-06-2015