Wierzytelności nieściągalne - VAT Zasady

Wierzytelności nieściągalne a podatek dochodowy PIT

Korekta podatku VAT w zakresie wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona połączona jest z możliwością zaliczenia do kosztów podatkowych nieściągalnych wierzytelności oraz obowiązkiem korekty kosztów niezapłaconych ...

Wierzytelności nieściągalne - VAT Zasady

Od 2005 r. istnieje możliwość korekt podatku VAT przez podatników, którzy podatek zapłacili jednak nie uzyskali zapłaty od kontrahenta za świadczone usługi lub wydane towary. Zasady rozliczania korekty uległy znaczącej modyfikacji od 1 stycznia 2013 r, czyniąc ją znacznie bardziej rygorystyczną ...