Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wierzytelności nieściągalne - VAT Zasady

25.05.2005 10:00 (aktualizacja: )

Od 2005 r. istnieje możliwość korekt podatku VAT przez podatników, którzy podatek zapłacili jednak nie uzyskali zapłaty od kontrahenta za świadczone usługi lub wydane towary. Zasady rozliczania korekty uległy znaczącej modyfikacji od 1 stycznia 2013 r, czyniąc ją znacznie bardziej rygorystyczną.

Podstawą wszczęcia procedury korekty podatku VAT jest uregulowanie podatku zgodnie z zasadami powstania obowiązku podatkowego. W przypadku, gdy podatnik nie uzyskał płatności sprawdzić musi termin płatności, wskazany w umowie lub fakturze przekazanym kontrahentowi. W przypadku uprawdopodobnienia nieściągalności, która ma miejsce w okresie rozliczeniowym, w którym upływa 150 dzień po dacie zapłaty wskazanej na umowie lub fakturze, podatnik ma prawo, przy spełnieniu dodatkowych warunków, dokonać korekty zapłaconego podatku należnego.

Korekty dotyczą wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju. Nie stosuje się ich więc do transakcji międzynarodowych, z udziałem podmiotów zagranicznych.

UWAGA!

U wierzyciela korekta jest jedynie prawem, a nie obowiązkiem. Rozliczenie może nadal pozostać takie, jakie było początkowe, bez korekty, mimo upływu okresu uprawdopodobnienia nieściągalności.

Warunkiem dla stosowania ulgi za złe długi w VAT u wierzyciela jest oprócz upływu 150 dni:

 • dostawa towaru lub świadczenie usług na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
  • wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
  • dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

UWAGA!

Procedura korekty nie wymusza już informowania dłużnika o wierzytelności i o przeprowadzeniu korekty.

Korekta, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. Oznacza to, że najlepiej deklarację za okres korygowany składać w ostatnim dniu, by nie wystąpił przypadek, że zapłata nastąpiła po dniu złożeniu deklaracji, a tym samym, by nie okazało się, że korekta była niemożliwa.

Dla korekty należy:

 • złożyć deklarację VAT właściwą podatnikowi i łącznie z nią
 • złożyć deklarację VAT-ZD do organu skarbowego.

UWAGA!

Jeśli w okresie, w rozliczeniu za który podatnik korzysta z ulgi na złe długi, nie ma w ogóle podatku należnego lub jest on niższy od kwoty wynikającej z korekty, wówczas w deklaracji podatkowej pojawi się ujemny podatek należny. Nie należy natomiast powiększać podatku odliczanego.

W przypadku gdy po dokonaniu korekty określonej w ust. 1 należność została uregulowana w jakiejkolwiek formie, podatnik, o którym złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korektyobowiązany jest zwiększyć podatek należny należność zastała uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres (w bieżącej deklaracji podatkowej), w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należnościpodatek należny, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części.

UWAGA!

W przypadku podatników powiązanych nie stosuje się korekty po stronie wierzyciela. Natomiast podmiot powiązany będący dłużnikiem ma obowiązek złożyć po swojej stronie korektę odliczonego VAT z tytułu nieopłaconych należności

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 25-05-2005
 • data modyfikacji: 01-06-2015