Protetyka - Stawki VAT

Podatników obracających protezami dentystycznymi, implantami itp. materiałami objęto w tym roku dużymi zmianami w zakresie podatku VAT. W założeniu zmiany te miały doprowadzić do podwyższenia stawki VAT na tego rodzaju wyroby, jednak pomysł Fiskusa okazał się w tym wypadku dla podatników kłopotliwy.

W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy, że "projektowaną zmianą proponuje się wyłączenie z opodatkowania stawką obniżoną 7% sztucznych zębów i protez dentystycznych i objęcie tych towarów zwolnieniem od podatku. Zwolnienie od podatku miałoby jednak (zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. e dyrektywy 2006/112/WE) jedynie zastosowanie, w przypadku gdy te towary są dostarczane przez dentystów oraz techników dentystycznych. Zmiana ma charakter dostosowujący, w szczególności w kontekście wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie C-401/05." Z uzasadnienia tego wnioskować można, iż w opinii wnioskodawców miało nastąpić wprowadzenie podstawowej stawki VAT 22% a dla dentystów i techników dentystycznych zwolnienia. Tak się jednak nie stało.

Zmiana prawa polegała na usunięciu części pozycji 101 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Brzmienie przed zmianą:

Poz.Symbol PKWiUNazwa towaru lub usługi
10133.10.17

Sztuczne stawy; przyrządy, aparaty i protezy ortopedyczne; sztuczne zęby; protezy dentystyczne; protezy innych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane

Brzmienie po zmianie, obowiązujące od 1 stycznia 2008 r.:

Poz.Symbol PKWiUNazwa towaru lub usługi
101ex 33.10.17

Sztuczne stawy; przyrządy, aparaty i protezy ortopedyczne; sztuczne zęby; protezy dentystyczne; protezy innych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane - z wyłączeniem sztucznych zębów i protez dentystycznych

Ta zmiana zniosła na pierwszy rzut oka stawkę VAT 7% na sztuczne zęby i protezy dentystyczne. Wraz z tą zmianą wprowadzono art.43 ust.1 ptk 14 ustawy o VAT, zwalniający z VAT świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych.

W wyniku tej nowelizacji dentyści nie muszą juz doliczać ceny protezy do swojej usługi, korzystają bowiem ze zwolnienia z VAT również i w tym zakresie (mogą sprzedawać odrębnie swoje usługi i odrębnie usługi technika dentystycznego), natomiast technicy dentystyczni, dotąd VAT opodatkowani, przechodzą na zwolnienie. Plusem są prostsze rozliczenia z urzędem skarbowym, minusem obowiązek skorygowania VAT odliczonego przy zakupie towarów, materiałów, wyposażenia i środków trwałych:

  • przy zakupie środków trwałych czy wartości niematerialnej i prawnej korekta odliczenia VAT nastąpi, jeżeli od nabycia nie upłynęło 10 lat (nieruchomości) albo 5 lat (pozostałe); korekty dokonuje się za pierwszy okres rozliczeniowy 2008 r.;
  • przy zakupie towarów i materiałów korekty należy dokonać bez względu na datę zakupu, poprzez skorygowanie pierwotnej deklaracji VAT, w której tenże VAT odliczono (nawet kilka lat temu).

O ile im dłużej majątek trwały był wykorzystywany do czynności opodatkowanych (im wcześniej przed 2008 r. go zakupiono), tym mniejsza będzie korekta VAT, a tym większy VAT pozostanie odliczony. W przypadku majątku obrotowego korekta obejmie całość podatku VAT. Ministerstwo Finansów wydało na ten temat odrębne pismo. W styczniu Ministerstwo Finansów ogłaszało plany rozłożenia tej korekty VAT na okres od 2 do 4 lat.

Warto jednak podkreślić, że zmiana prawa nie oznacza najczęściej podwyższenia stawki VAT na implanty stomatologiczne czy inne podobne towary. W sumie sprowadza się ona do zwolnienia z podatku VAT usług techników dentystycznych oraz sprzedaży sztucznych zębów i protez przez tychże techników dentystycznych. W pozostałych wypadkach nadal występuje - najczęściej - stawka VAT 7%. Powodem jest poz. 106 wspomnianego załącznika nr 3 do ustawy o VAT:

Poz.Symbol PKWiUNazwa towaru lub usługi
106bez względu na symbol PKWiU

Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika

Oprócz techników dentystycznych dostawy implantów i protez dokonują również stomatolodzy i oni również korzystają obecnie ze zwolnienia z VAT w odniesieniu do tych dostaw. Jednak wszyscy inni - importerzy, dystrybutorzy, przedstawicieli firm - producentów implantów, stosują nie stawkę 22%, ale stawkę VAT 7%. Dopóki sztuczne zęby i protezy mieściły się w poz. 101 załącznika, dopóty nie można było stosować poz. 106. Obecnie sztuczne zęby i protezy sprzedawane nie przez techników dentystycznych czy dentystów objęte są nadal stawką VAT 7% - jeżeli są wyrobem medycznym (dopuszczonym do obrotu na terenie Polski).

O ile w stosunku do protez przygotowywanych przez techników dentystycznych nie występują żadne wątpliwości odnośnie stawki VAT, o tyle problem powstaje w przypadku dostawy sztucznych zębów czy protez, które stanowią wyrób medyczny. Czy technik albo dentysta powinien w takim przypadku stosować zwolnienie z art.43 ust.1 pkt 14 ustawy o VAT, czy też stawkę VAT 7% dla wyrobów medycznych z poz. 106 załącznika o VAT?

Który przepis jest bardziej szczegółowy - czyli znajduje zastosowanie przed przepisem ogólniejszym? Przepis o technikach dentystycznych i dentystach dotyczy węższej grupy zawodowej, ale z kolei wszystkich sztucznych zębów i wszystkich protez. Jako że wszystkie protezy na zamówienie są wyrobami medycznymi (wytwórca przechowuje stosowną dokumentację do wglądu Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), to przepis poz. 106 dotyczy wszystkich protez dostarczanych przez wszystkich podatników, i jako ogólniejszy jest uchylany przez przepis bardziej szczegółowy, dotyczący zwolnienia u techników dentystycznych i dentystów.

Kto dokonuje dostawy?Technik dentystyczny oraz dentystaPozostali podatnicy
Jaką stosuje stawkę?zwolnienie z VAT7% VAT
Co podaje na fakturze?

Art.43 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

Poz. 106 załącznika ne 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

Stawką VAT 22% mogą być zatem objęte jedynie protezy i sztuczne zęby nie stanowiące wyrobu medycznego. Reasumując, zmiany prawa od 1 stycznia 2008 r. nie podwyższyły stawki VAT na sztuczne zęby i protezy dentystyczne. Zwolniły jedynie z VAT techników dentystycznych, u których status VAT (podatnik zwolniony) powraca do stanu sprzed 1 maja 2004 r.

Jeżeli zatem:

  • technicy dentystyczni;
  • dentyści dokonujący dotąd dostawy protez opodatkowanej VAT;

zgłoszą w urzędzie skarbowym, iż wszystkie ich czynności są już zwolnione z VAT, utracą status podatnik VAT czynnego i pozostaną w rejestrze jako podatnik VAT zwolniony, bez obowiązku składania deklaracji VAT i wystawiania faktur VAT (w to miejsce rachunki).

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 05-03-2008
  • data modyfikacji: 01-06-2015