Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Optyk okularowy - Stawki VAT

31.08.2005 10:00 (aktualizacja: )

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w piśmie nr WM/KW 4153/04 z dnia 5 lipca 2004 r. stwierdził, że okulary korekcyjne są uważane za wyrób medyczny, ponieważ służą do kompensowania upośledzenia (wady wzroku). Również oprawy do okularów korekcyjnych i soczewki do okularów korekcyjnych są uważane za wyroby medyczne, i jest przy tym bez znaczenia fakt, czy oprawy uznaje się za wyrób medyczny, czy za wyposażenie wyrobu medycznego, tzn. soczewek.

W związku z powyższym stawka podatku VAT na okulary korekcyjne jest uzależniona od zakresu prac wykonywanych przez zakład optyczny, od rodzaju umowy zawartej z nabywcą okularów. Ważne jest bowiem, czy optyk:

  • sprzedaje oprawki oraz szkła (dostawa towaru) oraz dostosowuje je do potrzeb nabywcy (świadczenie usługi), czy też
  • sprzedaje okulary ze szkłami przystosowane już do potrzeb nabywcy (dostawa gotowych okularów).

7 %

W wariancie pierwszym dostawa oprawek i dostawa soczewek może korzystać ze stawki vat 7% jako dostawa wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na symbol PKWiU - poz.106 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535, z późn. zm.). W takiej sytuacji optyk świadczy dodatkowo usługę dostosowania soczewek oraz oprawek stanowiących własność klienta do jego potrzeb. Taka usługa nie jest usługą z zakresu ochrony zdrowia i podlega w związku z tym podatkowi VAT w stawce 22%.

22 %

W wariancie drugim, gdy optyk wykonuje okulary korekcyjne, to nawet jeżeli są one wykonane z wyrobów medycznych, nie wytwarza on w ten sposób bezpośredni wyrobu medycznego, który mógłby skorzystać z 7% stawki podatku od towarów i usług. Zatem takie okulary w zasadzie opodatkowane są w stawce VAT 22% (okulary, obejmujące oprawki, soczewki i usługę).

Zgodnie z definicją wytwórcy podaną w art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy, o wyrobach medycznych optycy okularowi wykonujący okulary korekcyjne z takich opraw i soczewek, są podmiotami które montują lub dostosowują wyroby medyczne już wprowadzone do obrotu w celu używania przez określonego pacjenta zgodnie z przewidzianym zastosowaniem i w związku z tym nie są uważani za wytwórców wyrobów medycznych. Optyk mógłby być producentem wyrobów medycznych jedynie w sytuacji, gdyby wykonując konkretne okulary z opraw i soczewek dokonał oceny zgodności, oznakował je znakiem zgodności CE uzyskał dokumenty, o których mowa w art. 92 ustawy o wyrobach medycznych (na indywidualne zamówienie złożone ze względu na brak tego typu wyrobu w handlu). Bez tych działań gotowe okulary nie mogą korzystać ze stawki VAT 7% gdyż nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu cyt. ustawy.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 31-08-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015