Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zieleń miejska - Stawki VAT

04.05.2006 10:00 (aktualizacja: )

Stawka VAT na utrzymanie zieleni miejskiej zależy od sposobu formułowania dokumentów przetargowych, tego rodzaju uslugi są bowiem nabywane w drodze zamówień publicznych.

W sytuacji, gdy całość usług objęta jest jedną ceną (wynika to z zapytania ofertowego, oferty czy treści umowy), można w wielu przypadkach uznać, że całość stanowi usługę utrzymania zieleni sklasyfikowaną PKWiU 01.41.12-00.00 (usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych). W zakresie podatku VAT w niektórych przypadkach część usług związanych z usługą zasadniczą może zostać zaklasyfikowanych wraz z usługą zasadniczą jako jedna usługa – dotyczy to m.in. wycinki gałęzi powiązanej z usunięciem pozostałości (takie bowiem łączne określenie znaleźć można w specyfikacji). 

Uwaga ! Uslugi jednostkowe

Jednak często nie jest możliwe zaklasyfikowanie wymienionych w specyfikacji zamówienia publicznego usług jako jednej usługi w zakresie zieleni miejskiej. Zasadniczym, choć nie jedynym argumentem, jest wymienienie odrębnych usług, z podaniem w stosunku do nich odrębnych cen i stawki VAT, co oznacza, że każda składowa opisana w specyfikacji usługa powinna zostać zaklasyfikowana odrębnie i nie może wchodzić w skład innej, większej usługi dla celów podatkowego rozliczenia omawianej transakcji. W ten sam sposób powinna zostać ustalona stawka VAT.

Stawki VAT

Założenie terenów zielonych oraz ich utrzymanie (w tym koszenie trawników) zakwalifikować można do PKWiU 01.41.12-00.00 obejmuje zgodnie z PKD Podklasa ta obejmuje prowadzoną na zlecenie działalność związaną z utrzymaniem ogrodów, parków, cmentarzy, obiektów sportowych:

  • sadzenie, uprawę i utrzymanie roślin (prace pielęgnacyjne),
  • przycinanie żywopłotów i gałęzi drzew.

W parze z utrzymaniem idzie również wycinka, jeżeli służy utrzymaniu zielenii, a nie np. pracom budowlanym. Usługi wycinki mogą zawierać w swoim zakresie usunięcie wyciętych resztek.

Taką ocenę potwierdza również pismo Urzędu Skarbowego w Płońsku nr US20/PP443-29/2004 z 29 grudnia 2004r., dostępne na stronach Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z opinią GUS, opisaną w piśmie Urzędu Skarbowego w Siemianowicach Śląskich nr US2428-PP-443-92/MG-04 z 16 lutego 2004r., dostępnym na stronach Ministerstwa Finansów, usługi polegające na zbieraniu i wywozie zanieczyszczeń (czyszczenie powierzchniowe terenu w celu innym, niż sadzenie zieleni) zaklasyfikowane zostały jako 90.00.21-00.00. Taka klasyfikacja zgodna jest z odpowiednim opisem PKD 90.00.A. Choć zasady opodatkowania, określone w ww. piśmie, uległy zmianie, nadal stosuje się tę samą klasyfikację PKWiU, zatem pismo w tym zakresie pozostaje nadal aktualne. Zgodnie z ww. opinią GUS oczyszczanie stawów i fontann zostało zaklasyfikowane w ramach PKWiU 90.00.30-00.00. Zgodnie z poz.153 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. Zm.) ww. usługi podlegają opodatkowaniu stawką VAT 7%.

Malowanie i naprawę ławek, to są to usługi stolarskie i inne o podobny charakterze, zaklasyfikować należy w ramach PKWiU 36.11.11-90.10, w ramach mebli parkowych, jako że zgodnie z pkt 5.3.3 objaśnień PKWiU czynności o charakterze naprawczym, remontowym i konserwacyjnym klasyfikowane są w odpowiednich podkategoriach, wyodrębnionych w tym celu w ramach klas obejmujących produkcję naprawianego wyrobu (maszyny, sprzętu, urządzenia). Taka klasyfikacja skutkuje opodatkowaniem usługi w stawce 22%.

Zgodnie z opinią GUS, opisaną w piśmie Urzędu Skarbowego w Siemianowicach Śląskich nr US2428-PP-443-92/MG-04 z 16 lutego 2004r., usługi polegające na utrzymaniu w czystości dróg (alejek) oraz na zimowym utrzymaniu dróg (alejek) zaklasyfikowane zostały w ramach ugrupowania PKWiU 90.00.30-00.00. Choć zasady opodatkowania, określone w ww. piśmie, uległy zmianie, nadal stosuje się tę samą klasyfikację PKWiU, zatem pismo w tym zakresie pozostaje nadal aktualne. Zgodnie z poz.153 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. Zm.) ww. usługi podlegają opodatkowaniu stawką VAT 7%.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 04-05-2006
  • data modyfikacji: 01-06-2015