Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiany w VAT od 2022 r.

Ewelina Czechowicz

Od 1 stycznia 2022 r. znaczną obowiązywać nowe przepisy podatkowe wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Nowe regulacje będą miały wpływ na rozliczenia podatników VAT. Wejdą w życie również dwie inne ustawy, które dokonają zmian w fakturowaniu oraz przepisach dotyczących zwrotu VAT dla podróżnych.

Nie tylko przepisy dotyczące Polskiego ładu dokonają zmian w podatku VAT. Zmiany wprowadzają aż trzy akty prawne są to:

 • Ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - tzw. Polski ład
 • Ustawa z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

W większości zmiany w podatku VAT zaczną obowiązywać od stycznia 2022 r. , część z nich wejdzie w życie 1 lipca 2022 r., niektóre ustawodawca planuje już odroczyć, jak choćby te dotyczące płatności bezgotówkowych, które wg projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej miałby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Polski Ład - zmiany w VAT od 1 stycznia 2022 r.

Nowe przepisy wprowadzone w ramach Polskiego ładu:

 • Umożliwią składania deklaracji kwartalnych przez niektórych podatników opłacających tzw. estoński CIT,  podatnicy opłacający ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT), którzy nie są małymi podatnikami, będą mogli składać deklaracje VAT za okresy kwartalne, jeżeli wartość sprzedaży brutto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 4.000.000 euro.
 •  Umożliwią wybór opodatkowania usług, w myśl nowych regulacji możliwa będzie rezygnacja ze stosowania zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 712 i 38-41 u.p.t.u., i wybranie opodatkowywania podatkiem VAT według stawki 23%:
 • transakcji, łącznie z pośrednictwem, dotyczących walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi,
 •  usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzania kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę,
 • usług w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzania gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
 •  usług w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;
 • usług, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach oraz w innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną, z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi;
 • usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie
 • Pozwolą podatnikom bezgotówkowym na to by mogli otrzymywać zwrot VAT w terminie skróconym do 15 dni
 •  Wprowadzą obowiązek pozostawania w gotowości do przyjmowania płatności bezgotówkowych

Wprowadzony przez nowe przepisy art. 19a ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców nakłada wymóg zapewnienia możliwość dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana.

 • Wprowadzą zmiany w Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), WIS nie będą wydawane, jeżeli zakres przedmiotowy wniosku o jej wydanie jest przedmiotem zawartego porozumienia inwestycyjnego – w dniu złożenia wniosku.

Wiążące informacje stawkowe w 2022 r. - PIT.pl

Polski Ład - zmiany w VAT od 1 lipca 2022 r.

Zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 r. dotyczą z kolei regulacji w zakresie:

 •  Grupy VAT – nowe przepisy dadzą możliwość wspólnego rozliczania się przez podatników w ramach grup VAT.  Zgodnie z przepisami, które będą obowiązywać od 1 lipca 2022 r. będzie możliwe wspólne rozliczanie podatku VAT przez dwóch lub więcej podatników w ramach tzw. grup VAT. Grupa VAT – będzie to grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowana jako podatnik VAT. Żeby powstała grupa VAT konieczne będzie łącznie spełnienie trzech warunków, tj.:
 •  istnienie grupy powiązanych ze sobą finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie podmiotów posiadających siedzibę na terytorium kraju lub prowadzących działalność gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium kraju,
 • zawarcie przez tę grupę podmiotów umowy o utworzenie grupy VAT,
 • zarejestrowanie grupy VAT jako podatnika podatku VAT.

Od momentu uzyskania przez grupę VAT statusu podatnika w zakresie praw i obowiązków VAT grupę VAT reprezentować będzie przedstawiciel.

Polski ład: Zmiany w PIT dla przedsiębiorców od 2022 r. - PIT.pl

 • Sankcji za niezapewnienie współpracy kasy online z terminalem płatniczym

  Od 1 lipca 2022 r. w myśl przepisów Polskiego ładu podatnicy będą mieli obowiązek zapewnienia współpracy kasy online z terminalem płatniczym. W przypadku stwierdzonych naruszeń fiskus będzie miał prawo do nałożenia kary pieniężnej w wysokości do 5000 zł  

Zmiany w VAT od 2022 r.

Źródło: shutterstock

Zmiany w JPK od 2022 r.

Od 2022 roku nie trzeba będzie składać czynnego żalu w przypadku korekty części ewidencyjnej JPK_VAT, jeżeli zaległość w VAT zostanie niezwłocznie uiszczona, a przed złożeniem korekty JPK_VAT nie wszczęto postępowania przygotowawczego lub nie ujawniono w toku toczącego się postępowania faktu złożenia błędnego JPK_VAT. Ustawodawca wprowadził także zmiany w strukturze JPK_VAT.

Zmiany w strukturze JPK_VAT

Już do rozliczeń za styczeń 2022 roku będzie obowiązywała nowa struktura JPK_VAT. W nowej strukturze dodano:

 • pole dla daty upływu terminu płatności i daty dokonania zapłaty, w przypadku korekt dokonywanych przez podatnika (wierzyciela) w ramach tzw. ulgi na złe długi;
 •  oznaczenie, że podatnik ułatwił w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności z art. 109b (dotyczących pakietu e-commerce);
 • oznaczenie WSTO_EE (zastąpiono oznaczenia SW i EE);
 •  oznaczenie IED – dla transakcji, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju, dokonywane przez podatników za pomocą interfejsu elektronicznego.

  Zmiany w fakturowaniu od 2022 r. 

  Wprowadzenie e-faktur to kolejny etap cyfryzacji podatków. W założeniu mają one uprościć proces wystawiania faktur przez firmy - wszystkie dokumenty będą odtąd sporządzane według jednego wzorca. Stąd już 1 stycznia 2022 r. pojawi się możliwość wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych.

Faktury ustrukturyzowane od 1 stycznia 2022 r. - PIT.pl

 

Faktury ustrukturyzowane

Nowy rodzaj faktur będzie wystawiany przy wykorzystaniu udostępnionego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzoru i będą uznawane za wystawione w dniu przesłania ich do Krajowego Systemu e-Faktur. Faktury ustrukturyzowane będą uznawane za wystawione w dniu ich przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur.

# Przesyłania faktur za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur

W związku z nowymi przepisami możliwe będzie przesyłanie faktur ustrukturyzowanych za pomocą systemu informatycznego nazywanego Krajowym Systemem e-Faktur. Warunkiem tego będzie uzyskanie akceptacji odbiorcy. Akceptacja ta wyrażona będzie mogła zostać w dowolnej formie (także ustnie), gdyż przepisy nie określają wymaganej formy uzyskiwania takiej akceptacji.

Mniej danych w fakturach korygujących

Zmiana przepisów pozwoli na to, że wyrazy FAKTURA KORYGUJĄCA” albo „KOREKTA” oraz wskazanie przyczyny korekty nie będą koniecznymi elementami faktury. Będą się mogły na niej znaleźć ale nie będą musiały. Podobnie na fakturach duplikatach nie będzie musiał znajdować się dopisek „duplikat”

Wcześniejsze wystawianie faktur

Zgodnie z nowymi faktury będzie można wystawić nie wcześniej niż 60. dnia przed dokonaniem dostawy towaru, wykonaniem usługi lub otrzymaniem - przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi -- całości lub części zapłaty. Aktualnie faktury można wystawić nie wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy towaru, wykonaniem usługi lub otrzymaniem - przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi - całości lub części zapłaty.

# Faktury zaliczkowe bez ceny jednostkowej netto

Kolejna zmiana przepisów pozwoli na to aby nie wskazywać ceny jednostkowej netto w fakturach zaliczkowych. Aktualnie jest to element obowiązkowy faktur zaliczkowych.

Podatki 2022KsięgowośćZmiany w VATSLIM VATOdliczenie VATZwolnienie z VATFakturaMiejsce świadczenia VATVATZwrot VATPolski Ład