Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Hulajnoga elektryczna odliczona w PIT. Kiedy można odpisać wydatek od dochodu?

Ewelina Czechowicz

Podatnicy korzystający z ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać z wielu odpisów od podatku. Mogą w PIT uwzględnić  wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w 2022 r. Czy mogą odliczyć od dochodu zakup hulajnogi elektrycznej? - wyjaśniamy

Do redakcji PIT.pl napisał Pan Jan. Nasz czytelnik jest osobą niepełnosprawną i posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z uwagi na dysfunkcje narządu ruchu. Pan Jan w maju 2022 r. zakupił elektryczną hulajnogę. Czytelnik pyta czy wydatek ten może odliczyć od dochodu w PIT za 2022 r.

Czym jest ulga rehabilitacyjna?

Ulga rehabilitacyjna to możliwość odliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych (od dochodu przed opodatkowaniem) i w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (od przychodu przed opodatkowaniem), wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych - poniesionych przez niepełnosprawnych podatników lub podatników, którzy utrzymują osoby niepełnosprawne.

Hulajnogę elektryczną można uwzględnić w PIT

Źródło: Shutterstrock

Podstawą prawną odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest art. art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7g ustawy o PIT oraz art. 11 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Preferencja ta jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami

osobą niepełnosprawną jest na podstawie  art. 26 ust. 1 pkt 6 w związku z ust. 7d, ust. 7f, ust. 7g ustawy o PIT, osoba:

  1. wobec której orzeczono jeden z trzech stopni niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany albo lekki) wg przepisów obowiązujących od 1998 roku lub
  2. której przyznano rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  3. wobec której orzeczono niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 roku życia na podstawie odrębnych przepisów.
  4. wobec której orzeczono niepełnosprawność na podstawie przepisów obowiązujących przed 1998 rokiem (tzw. grupy inwalidzkie).

Osoba niepełnosprawna zaliczona do I grupy inwalidzkiej – to osoba, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności.

Warunki uprawniające do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej za 2022 rok

Podstawowym warunkiem jest posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej albo osoby mającej na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, co było wyjaśniane wyżej.

Poza tym trzeba być podatnikiem PIT i osiągnąć w danym roku podatkowym dochodu opodatkowane wg skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT albo podatnikiem płacącym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który w danym roku osiągnął przychody opodatkowane w tej formie.

Jeżeli chodzi o ryczałtowców, to zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, korzystać z ulgi mogą tylko ci, którzy osiągają przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a i 1d tej ustawy. Chodzi więc o osiągających przychody:

  •  z działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych,
  • z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
  • o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o PIT, czyli (pisząc w skrócie) z tytułu sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Kolejnym warunkiem jest poniesienie w danym roku podatkowym ww. wydatków z art. 26 ust. 7a ustawy o PIT.

Tu trzeba wiedzieć, że wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu tylko wtedy, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W przypadku gdy te wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z ww. funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Jak udokumentować wydatki na ulgę rehabilitacyjną?

Podatnicy, którzy skorzystali z ulgi rehabilitacyjnej powinni na wypadek ew. kontroli podatkowej potrafić udokumentować poniesione wydatki (paragonami, fakturami, umowami, czy w inny sposób).

Zgodnie bowiem z art. 26 ust. 7 pkt 4) ustawy o PIT wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie zawierającego w szczególności:

  • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego towar lub usługę,
  • rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz
  • kwotę zapłaty.

Odliczenie elektrycznej hulajnogi w zeznaniu podatkowym za 2022 r.

Pan Jan może uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym wydatek na zakup hulajnogi. Prawo to wynika z zapisów art. 26 ust 7 a pkt 3 ustawy o PIT. Podatnik ma prawo do odliczenia wydatków na nabycie sprzętu i urządzeń niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Takie warunki bez wątpienia spełnia hulajnoga elektryczna, która ułatwi przemieszczanie Panu Janowi. Można też poprosić swojego lekarza o to aby wpisał czy zaleca korzystanie z takiego urządzenia Panu Janowi. Wówczas przy ewentualnej kontroli Pan Jan wykaże że zakup wynika z zaleceń lekarskich oraz ułatwia mu wykonywanie czynności życiowych.

Jak odliczyć ulgę w PIT?

Wydatki w prosty sposób można odliczyć w programie e-pity.pl. Wystarczy wskazać, że chcemy skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej a kreator ułatwi odliczenie wydatku. Kreator podpowiada również jak odliczyć wydatki na leki i cele rehabilitacyjne.

Ulga rehabilitacyjna w e-pity.pl

Program e-pity.pl ulgi i odliczenia

Materiał zawiera materiały promocyjne

Podatki 2022Ulga rehabilitacyjna