Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ulga dla młodych a dochody z zagranicy. Kiedy należy je rozliczyć?

Ewelina Czechowicz

Osoba poniżej 26. roku życia osiągnęła w 2020 r. dochody z umowy o pracę w wysokości 20.000 zł oraz  dochody z umowy zlecenia w Holandii w wysokości 18.500 zł. Czy z uwagi na możliwość korzystania z ulgi dla młodych podatnik powinien złożyć PIT-37 czy PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG, czy w ogóle może nie składać zeznania rocznego?

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Ulga dla młodych ma zastosowanie do przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz do przychodów z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia, niezależnie od miejsca położenia źródła tych przychodów. Ulga dla młodych ma zastosowanie zarówno do przychodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza tym terytorium.

Ulga dla młodych 

Na postanowienia art. 21 ust. 39 ustawy PIT, przy obliczaniu kwoty przychodów objętych ulgą dla młodych nie są brane pod uwagę przychody uzyskane za granicą, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Zwolnienie dla młodych nie dotyczy wszystkich przychodów. Zakres zwolnienia obejmuje wyłącznie:

 1. przychody ze stosunku służbowego,
 2. stosunku pracy,
 3. pracy nakładczej,
 4. spółdzielczego stosunku pracy oraz
 5. umów zlecenia, które są zawierane z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

ulga dla młodych a dochody z zagranicy
Źródło: shutterstock.com

Kiedy ulga dla młodych nie znajdzie zastosowania

Ulga dla młodych ma zastosowanie wyłącznie do przychodów, do których stosuje się zasady opodatkowania określone w art. 27 ustawy PIT, tj. z uwzględnieniem skali podatkowej. Stanowią o tym art. 29 ust. 6 i art. 30 ust. 10 ustawy PIT, zgodnie z którymi do przychodów (dochodów) opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem, o którym mowa w art. 29 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy PIT, przepisu art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT nie stosuje się. Ulgą dla młodych nie są objęte np. przychody z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia:

 • uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę podlegającą w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu opodatkowane 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT),
 • nieprzekraczające 200 zł opodatkowane 17% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy PIT).

Zerowy PIT dla młodych dochody krajowe i zagraniczne

Zerowy PIT dla młodych polega na zwolnieniu części dochodów podatnika z podatku zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości nieprzekraczającej w roku 85.528 zł. Zwolnienie to obejmuje zarówno dochody z pracy, jak i dochody ze zleceń. Ustawodawca nie wskazuje tu rozróżnienia na  dochody krajowe i zagraniczne. Skoro zatem całość dochodów podatnika nie wyczerpała limitu ulgi dla młodych, to nie ma on obowiązku ani ich opodatkowania, ani nawet składania zeznania rocznego.

Dlaczego warto złożyć PIT w przypadku dochodu uzyskanego za granicą?

Choć deklaracja nie jest obowiązkowa warto ją złożyć kiedy podatnik zamierza ubiegać się o zwrot podatku z zagranicy. Podstawą jego otrzymania i jednym z niezbędnych dokumentów, by się o niego ubiegać jest deklaracja podatkowa. Ponadto trzeba pamiętać, że fiskus otrzymuje informacje dotyczące dochodów zagranicznych i może skontrolować konieczność składania deklaracji PIT, aby unikną takiej kontroli warto rozliczyć się z dochodów podlegających zwolnieniu.

Ulga dla młodych a wysokość przychodów

Trzeba pamiętać, że ulga dla młodych jest ograniczona nie tylko w zakresie rodzajów przychodów, ale również w zakresie ustalonego limitu. Jeżeli w ciągu roku przychody podatnika przekroczą limit 85 528 zł, powstaje wówczas obowiązek rozliczenia podatku oraz złożenia zeznania podatkowego.

Rozliczenie zagranicznych dochodów

Podatnik będący polskim rezydentem podatkowym jest obciążony nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, co oznacza, że ma obowiązek rozliczenia w kraju wszelkich dochodów, a więc tych osiągniętych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nie jest wykluczone, że zagraniczny przychód zostanie opodatkowany także w państwie źródła, co może spowodować, że podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podwójnego podatku. W celu wyeliminowania tej niekorzystnej sytuacji stosuje się odpowiednią metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Zawarte przez Polskę umowy międzynarodowe wyróżniają  dwie zasady dotyczące opodatkowania zagranicznych dochodów: metodę wyłączenia z progresją oraz metodę proporcjonalnego odliczenia.

Dwie metody opodatkowania dochodów z pracy za granicą

W Polsce zgodnie z rozwiązaniami wypracowanymi przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) stosowane są dwie metody unikania podwójnego opodatkowania:

 1. Wyłączenie z progresją
 2. Proporcjonalne odliczenia

Wyłączenie z progresją

W tym modelu rozliczenia podatkowego w Polsce nie wlicza się do podstawy opodatkowania dochodu osiągniętego za granicą. Takie rozwiązanie wynika z umów o unikaniu podwójnego podatkowania, które Polska zawarła m.in. z: Albanią, Cyprem, Chorwacją, Czechami, Estonią, Francją, Grecją, Łotwą, Niemcami, Portugalią, Rumunią, Szwecją, Turcją i Włochami. Jest to metoda stosowana w większości umów, jest też korzystniejsza dla podatników. Zastosowanie tej metody oznacza, że dochód zagraniczny jest zwolniony z podatku w Polsce. Jednakże dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu – osiągniętego w Polsce – stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą. Oznacza to, że do dochodu polskiego zastosuje się taką stawkę podatku jaka byłaby zastosowana gdyby dochód zagraniczny nie był zwolniony. Ponieważ w Polsce mamy progresywną stawkę podatku (stopa procentowa rośnie wraz ze wzrostem dochodu) to oznacza, że w metodzie tej dochód zagraniczny podwyższa stawkę podatku, która będzie zastosowana do dochodów polskich. Podatnik musi więc ustalić indywidualną stopę procentową, którą zastosuje do polskich dochodów.

Odliczenie proporcjonalne

Metoda odliczenia proporcjonalnego z kolei oznacza, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą.

Państwa, w których zastosowanie ma umowa proporcjonalnego odliczenia:

 • Arabia Saudyjska        
 • Armenia         
 • Australia         
 • Austria (od 1 stycznia 2019 r.)              
 • Belgia (od 01.01.2021 r.)
 • Chile  
 • Dania (od 01.01.2021)
 • Egipt  
 • Finlandia (od 01.01.2020)
 • Gruzja             
 • Holandia         
 • Indie  
 • Iran   
 • Irlandia (od 01.01.2020)
 • Izrael  (od 01.01.2020)
 • Japonia (od 01.01.2020)
 • Kanada (od 01.01.2021)
 • Katar 
 • Kazachstan     
 • Kirgistan         
 • Korea Południowa      
 • Litwa  (od 01.01.2020 )
 • Macedonia     
 • Malezja           
 • Mołdawia       
 • Norwegia (od 01.01.2021)
 • Nowa Zelandia (od 01.01.2020)
 • Rosja 
 • Słowacja (od 01.01.2020)
 • Słowenia (od 01.01.2019)
 • Syria  
 • Tadżykistan    
 • USA   
 • Uzbekistan     
 • Wielka Brytania (od 01.01.2020)

Państwa z którymi Polska nie zwarła umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Polska, nie zawarła umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z Państwami m.in. z Argentyną, Bahamami, Brazylią, Ekwadorem, Haiti, Kubą, Liechtensteinem, Monako, Nigerią, Panamą, San Marino, Seszelami, Wenezuelą.

Konwencja MLI

Kwestie rozliczenia dochodów uzyskiwanych za granicą skomplikowała Konwencja wielostronna MLI. Od 1 stycznia 2019 r. na gruncie niektórych polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z metody wyłączenia z progresją przechodzi się na sposób odliczenia proporcjonalnego. W rezultacie przystąpienia Polski do Konwencji MLI przewiduje się wprowadzanie tej mniej korzystnej formy do coraz większej liczby umów.

MLI zmieniła zasady rozliczenia dochodów, od 2019 r. według metody proporcjonalnego odliczenia rozliczali się już Polacy zarabiający w Austrii i w Słowenii. W rozliczeniu za 2020 r. zmianę tę odczują pracujący w Wielkiej Brytanii, Japonii, Irlandii, na Litwie, w Izraelu, Finlandii, na Słowacji lub w Nowej Zelandii.

W przypadku metody wyłączenia z progresją zagraniczne dochody są w Polsce zwolnione od podatku. Nie będzie tak natomiast, jeżeli do zagranicznych dochodów stosujemy metodę proporcjonalnego odliczenia. Choć obie metody oferują możliwość uniknięcia podwójnego opodatkowania, to jednak tylko w przypadku metody wyłączenia z progresją zagraniczne dochody są zwolnione od podatku.

Rozliczenie rocznePodatki 2021Bez PIT dla młodychPIT-11Twój e-PITPIT-36Podatek PITPIT-37Korekta PIT