Świadczenie 500 plus a zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko

Piotr Szulczewski 12.02.2016 10:00 (aktualizacja: )

2018-02-08

W rozliczeniach podatkowych za 2017 r. znacznie częściej niż do tej pory podatnicy korzystać będą ze zwrotu części ulgi na dziecko, której nie odliczają od podatku. To wynik wyższej niż do tej pory kwoty wolnej od podatku, u osób o niskich dochodach, czyli u głównych odbiorców programu 500+. A zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko wpływać będzie na świadczenie z 500+ na kolejny okres.

Świadczenie 500 plus a zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko

Świadczenie 500 plus a zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko / YAY foto

Świadczenia i programy rządowe stały się formą błędnego koła – prawo do wysokiejkwoty wolnej od podatku dla zarabiających najmniej to wyższa kwota zwracana z PIT w formieniewykorzystanej ulgi na dziecko, a ta z kolei podwyższa przychód, brany pod uwagę przy wypłacie świadczenia z 500+. Jedynym rozwiązaniem, aby świadczenie nadal przysługiwało pozostaje dokumentować na tyle wysokie dochody, by nie korzystać z całej kwoty wolnej, a jednocześnie na tyle niskie, by pozostawać beneficjentem programu 500+.

<< Czy świadczenie 500+ należy rozliczyć w rocznych zeznaniach PIT za 2017 rok? >>

Jak działa ulga podatkowa na dziecko?

Ulga na dziecko obniża podatek, który wynika do zapłaty z deklaracji PIT. W trakcie roku zatrudniający (np. pracodawca) płaci zaliczki na podatek. Po ich zsumowaniu w deklaracji PIT podatnik porównuje tę kwotę z wyliczonym ostatecznie podatkiem za 2017 r. Jeśli kwota zaliczek jest wyższa niż kwota podatku do zapłaty, ma on prawo otrzymać zwrot podatku. Zwrot może wynikać z ulgi prorodzinnej – ulga obniża bowiem podatek należny do zapłaty, a tym samym różnica między zapłaconymi zaliczkami a podatkiem będzie wyższa.

Przykład

Pracodawca zapłacił za pracownika 4.000 zł zaliczek na podatek w trakcie 2018 r. Po wyliczeniu podatku należnego w deklaracji PIT, podatnik ma do zapłaty 4000 zł podatku, ale korzysta z ulgi na dziecko (obniży więc podatek należny o 1112,04 zł). Zatem pomiędzy 4000 zł pobranych zaliczek na jego podatek, a podatkiem faktycznie należnym występuje różnica – podatnikowi przysługuje zwrot 1112,04 zł.

Powyżej wymieniona kwota ulgi na dziecko za rok 2017 nie wpływa ani na PIT za rok kolejny, ani na świadczenie 500 plus. Jest zwolniona z podatku dochodowego i nie należy jej wyszczególniać ani w rozliczeniu kolejnego roku, ani we wniosku o 500+ za 2018 r. Inaczej wygląda sytuacja, gdy zamiast odliczenia ulgi, podatnik występuje o jej zwrot. Taka sytuacja ma miejsce, gdy kwota obliczonego w deklaracji podatkowej kwota podatku do zapłaty – po zastosowaniu ulg – zostanie wyzerowana, a mimo to podatnik posiada kwotę ulgi prorodzinnej niewykorzystanej i nieodliczonej. Wówczas poza zwrotem nadpłaconego w trakcie roku podatku (zaliczek na podatek), wystąpi on również o zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko.

Przykład

Pracodawca zapłacił za pracownika 4.000 zł zaliczek na podatek w trakcie 2018 r. Po wyliczeniu podatku należnego w deklaracji PIT, podatnik ma do zapłaty 4000 zł podatku, ale korzysta z ulgi na 3 dzieci (obniży więc podatek należny o 1112,04 zł). W związku z tym ulga to kwota 4224,12 zł (po 1112,04 na pierwsze i drugie dziecko oraz 2000,04 zł na trzecie dziecko). Podatnik wystąpi o:

  •  Zwrot nadpłaconego podatku w kwocie 4000 zł ( tyle ile zaliczek pobrał pracodawca),
  •  Zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko w kwocie 224,12 zł.

Kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi wpływa na wartość przychodu, na podstawie którego ustala się świadczenie 500 plus. W efekcie im wyższy byłby podatek do zapłaty, tym w wyższym stopniu można ulgę odliczyć od podatku, nie tracąc tym samym świadczenia.

Jak działa nowa kwota wolna od podatku, obowiązująca od 2017 r.?

Nowa kwota wolna od podatku jest podwyższona szczególnie istotnie u osób z zarobkami (podstawą opodatkowania) o wartości do 11.000 zł, a najwyższa, gdy kwota tej podstawy nie przekracza 6.600 zł. Wyższa kwota wolna to nic innego niż podwyższenie z 556,02 zł do nawet 1188 zł kwoty odliczanej od podatku u osób zarabiających najmniej. Odliczenie 556,02 (a obecnie do 11888 zł) stosuje się je po wyliczeniu podatku do zapłaty, tzn.:

  • Podatnik ustala kwotę przychodu (brutto),
  • Odejmuje koszty podatkowe,
  • Odejmuje ulgi odliczane od dochodu (wynik to tzw. podstawa obliczenia podatku),
  • Od otrzymanej kwoty wylicza podatek,
  • Od podatku odejmuje 1188 zł lub mniej (im wyższa była podstawa obliczenia podatku, tym mniej może odjąć),
  • Po odjęciu kwoty zmniejszającej otrzymuje podatek, od którego na kolejnym etapie rozliczenia PIT – odejmuje ulgę na dziecko.

Jeżeli okaże się, że kwota zmniejszająca podatek znacząco ograniczy zobowiązanie podatkowe, to podatnik w większej części ulgę na dziecko zastąpi wnioskiem o zwrot niewykorzystanej ulgi. W efekcie wyższa kwota wolna może wpływać negatywnie na prawo do świadczenia 500plus, pozbawiając prawa częściej niż do tej pory tych podatników, którzy zarabiając stosunkowo niewiele posiadają wyłącznie jedno dziecko. W ich przypadku bowiem 500+ uzależnione jest od kryterium dochodowego.

Ile można zarobić by posiadać 500 plus, a także inne świadczenia rodzinne?

Wartość dochodu, na który wpływa zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej, istotny jest przy ustalaniu szeregu świadczeń rodzinnych, m.in. na becikowe, zasiłek rodzinny i dodatków do tego zasiłku (dodatek z tytułu urodzenia dziecka), a w szczególności na świadczenie 500 plus. W przypadku tego ostatniego:

  • świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł,
  • jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

W przypadku dwójki dzieci limit dochodów na drugie dziecko nie jest już brany pod uwagę, a podatnicy mogą występować o zwrot niewykorzystanej ulgi bez ryzyka utraty 500+. Nadal jednak mogą zostać pozbawieni świadczenia na pierwsze dziecko oraz pozostałych świadczeń rodzinnych, uzależnionych od kryterium dochodowego.

Piotr Szulczewski, PIT.pl

Ulga na dzieciRozliczenie rocznePIT-37