Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Przekroczenie dochodu w 2022 r. ponad 85 528 zł - zaliczki na podatek i rozliczenie roczne

Ewelina Czechowicz 26.10.2022 07:30 (aktualizacja: )

Do końca roku pozostały jeszcze ponad dwa miesiące. Końcówka roku to okres podsumowań i rocznych premii. Polski Ład z kolei to nowe ulgi i preferencje podatkowe. Przy niektórych ulgach trzeba pamiętać o kryterium kwotowym, po przekroczeniu którego trzeba zapłacić podatek.

Przekroczenie dochodu ponad 85 528 zł w 2022 r.Źródło: shutterstock

Niektórzy podatnicy korzystają od stycznia 2022 r.  ze zwolnień podatkowych wprowadzonych w ramach ulgi na powrót, ulgi 4+ czy ulgi dla seniorów. Limit dochodu dla tych preferencji za 2022 rok wynosi 85.528 zł. Podatnicy, którzy go przekroczą, zapłacą podatek dochodowy za 2022 r.  Trzeba też pamiętać, że kwota 85 528 zł jest łącznym limitem dla wszystkich tych preferencji. Nie ma możliwości, żeby podatnik mógł skorzystać z kilku ulg i kumulować dostępny limit. 

Nowe ulgi i odliczenia w PIT za 2022 r. - PIT.pl

Przychód w wysokości 85 528 zł - warunki otrzymania ulgi

Ulga w której podatnicy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania, obejmuje przychody:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
  • umowy zlecenia,
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga 4+

Podatnicy, którzy wychowują czworo i więcej dzieci w rozliczeniu za 2022 r. będą mogli skorzystać ze zwolnienie z podatku dochodowego przychodu do kwoty 85 528 zł. W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie ulga będzie podwojona 2x85 258 zł poza tym każdy z rodziców lub opiekunów będzie miał prawo do tego by skorzystać z kwoty wolnej od podatku, która od stycznia 2022 r. wynosi 30 000 zł.

Konferencja TAX Forum pb.pl

Co ważne kwota nie zmieni się jeżeli czwarte dziecko urodziło się w ostatnich dniach 2022 r. Kwota wolna od podatku dla przychodu rodziców/opiekunów czwórki i więcej dzieci jest stała i równa.

Ulga na powrót i na przeniesienie rezydencji podatkowej do Polski

Nową ulgą podatkową jest zwolnienie z podatku dla podatników, którzy zdecydują się na powrót do Polski i zmianę rezydencji podatkowej. Zwolnieniu z podatku za 2022 r.  będą podlegać przychody do kwoty 85 528 zł.

Ulga dla pracujących seniorów

Dla seniorów, którzy zdecydowali się pracować po osiągnieciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), Polski Ład wprowadził ulgę podatkową PIT-0 dla seniorów. W ramach tej preferencji pracujący emeryt, którego roczne przychody brutto z pracy, umów zleceń lub działalności gospodarczej wynoszą nie więcej niż 85 528 zł - nie zapłaci podatku. W przypadku rozliczania się według skali podatkowej kwota zwolniona z podatku za 2022 r . wzrasta do 115 528 zł brutto rocznie.

Ulga dla młodych do 26 roku życia

Podobnie jak w przypadku omawianych powyżej nowych ulg, dochód podatników do 26 roku życia jest zwolniony od podatku do kwoty 85 528 zł. Jednak warunki otrzymania tej ulgi pozostają niezmienne. Ulga dla młodych obejmuje m.in : przychody ze stosunku służbowego,stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracyoraz umów zlecenia. 

Zgodnie z art 21 ust 1 pkt 148  ustawy o PIT  w przypadku ulgi dla młodych wolne od podatku dochodowego są  przychody:

a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,

b) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,

c) z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244),

d) z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

e)*) z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

- otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł;

W sytuacji kiedy dochód podatnika, któy nie ukonczył 26 lat przekracza 85  528 zł cała nadwyżka wypracowana przez podatnika będzie objęta opodatkowaniem na zasadach ogólnych. Oznacza to, że konieczne będzie pobranie podatku w wysokości 12%, a jeśli nadwyżka przekroczy I próg podatkowy, który od stycznia 2022 r. wynosi 120 000 zł - 32%.

Pojawia się jednak pytanie, czy po przekroczeniu wspomnianego progu nadal można korzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza Ministerstwo Finansów w artykule ,,Ulga dla młodych (PIT-0). Kiedy pojawi się konieczność zapłaty podatku?".

Ważne!

 

Ustalanie limitu nie bierze pod uwagę kosztów uzyskania przychodów oraz innego rodzaju ulg. Najważniejsza jest więc kwota brutto określona w umowie o pracę lub umowie zlecenie. Co więcej, ulga obowiązuje niezależnie od liczby umów, jakie podatnik ma zawarte. Przyznany limit jest łączny dla wszystkich umów.

 

Kryterium kwotowe 85 528 zł dla nowych ulg podatkowych w 2022 r. i ulgi dla młodych

Zwolnione od podatku są przychody w kwocie 85 528 zł, powyżej kwoty limitu podatnik musi zapłacić podatek. A na płatniku ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia do urzędu zaliczki na podatek dochodowy.

Wszystkie nowe ulgi – ulga na powrót, ulga dla seniorów oraz ulga 4+ uprawnia do zwolnienia przychodów uzyskanych w trakcie roku do wysokości 85 528 zł, podobnie jak ulga dla młodych. Ulga dla seniorów oraz ulga 4+ nie jest limitowana czasowo. Z ulgi dla młodych z kolei podatnicy mogą korzystać od ukończenia 26 roku życia. Oznacza to, że ze zwolnienia korzystać można tak długo, jak spełnione są warunki z Ustawy PIT. W przypadku ulgi na powrót ze zwolnienia można korzystać tylko w okresie 4 następujących po sobie latach. Podatnik nie może też kumulować ulg. Nie ma możliwości aby podwoić czy potroić ulgę i skorzystać np. z ulgi dla młodych i ulgi na powrót. Czy ulgi dla pracującego seniora i rodzica 4 dzieci. 

Nowe ulgi podatkowe - w trakcie roku czy w rozliczeniu rocznym?

Podatnik z ulgi może korzystać zarówno po zakończeniu roku podatkowego (na etapie składania zeznania rocznego za 2022 rok), jak i w trakcie trwającego roku. W celu skorzystania z ulg w trakcie roku, niezbędne jest złożenie oświadczenia pracodawcy. Co ważne, oświadczenie składane jest pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych oświadczeń, dlatego warto upewnić się, że wszystkie warunki są spełnione do skorzystania z preferencji podatkowych i można korzystać ze zwolnienia. 

Co zrobić kiedy pracownik przekroczy limit w przysługującej mu uldze? 

Pracodawca który stosuje zwolnienie od limitu przychodów, w sytuacji kiedy pracownik przekracza limit przychodów w kwocie 85 528 zł jest zobowiązany naliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek od przekroczonej kwoty.  Dla płatników (pracodawców) oznacza to konieczność naliczania i odprowadzania za tych podatników zaliczek na podatek. Warto sprawdzić, na co zwrócić uwagę przy tych rozliczeniach oraz jakie informacje podać na PIT-11. Od nadwyżki należy naliczyć podatek i pomniejszyć go o kwotę ulgi w postaci 300 zł w sytuacji kiedy pracownik złożył oświadczenie PIT-2.   Pracodawca też odlicza koszty uzyskania przychodu i odprowadza zaliczkę do urzędu skarbowego.  W druku PIT-11, który pracodawca przekaże pracownikowi będzie znajdował się przychód po przekroczeniu limitu 85.528 zł oraz informacja o wysokości pobranej zaliczki.

Rozliczenie roczne po przekroczeniu kwoty 85 528 zł 

W sytuacji kiedy podatnik, który korzystał z ulgi dochodowej np. będąc rodzicem 4 lub więcej dzieci lub pracującym seniorem, w rozliczeniu rocznym za 2022 r. rozliczy przychód ponad kwotę limitu. Od przychodu ponad limit 85 528 zł podatnik odliczy koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie społeczne w zakresie przychodu opodatkowanego. Przy przygotowywaniu zeznania podatnik zastosuje również kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł. W sytuacji kiedy dochody podatnika będą mieściły się w kwocie wolnej od podatku zapłacona zaliczka przez pracodawcę na podatek wróci do pracownika w rozliczeniu rocznym i fiskus dokona jej zwrotu. W sytuacji kiedy dochody będą wyższe może powstać obowiązek dopłaty podatku. Zatem warto kontrolować już teraz wysokość przychodu uzyskiwanego w trakcie roku. 

Odliczenia w PITPIT-37PIT-36Rozliczenie rocznePolski ŁadPodatki 2022HOT