Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wsparcie na szkolenie pracowników w 2023 r.

Gazeta Podatkowa

Rozwój firmy wymaga ciągłej inwestycji w pracowników. Niestety ceny kursów, szkoleń czy studiów podyplomowych są wysokie. W praktyce nie każdy podmiot może sobie pozwolić na takie działania. Warto jednak wiedzieć, że istnieje możliwość uzyskania wsparcia na ten cel. Kto i na jakich zasadach może uzyskać dofinansowanie na podniesienie kwalifikacji swoich pracowników?

Pieniądze z KFS

Pracodawcy, którzy chcą inwestować w kapitał ludzki, środki na szkolenia dla pracowników mogą uzyskać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

KFS został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Inwestycja w potencjał kadrowy powinna poprawić zarówno pozycję firm, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Kto może podnieść kwalifikacje?

O środki może wnioskować pracodawca, tzn. osoba, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), tj. osobę zatrudnioną wyłącznie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Dofinansowanie może zostać przyznane również w odniesieniu do cudzoziemców, którzy posiadają czasowe pozwolenia na pracę, pod warunkiem że osoby te w trakcie trwania szkolenia będą zatrudnione u pracodawcy, który otrzymał wsparcie z KFS. W przypadku cudzoziemca, który posiada jedynie czasowe pozwolenie na pracę, czas trwania szkolenia finansowanego ze środków KFS nie może wykraczać poza okres posiadanego przez pracownika pozwolenia na pracę.

Ze wsparcia z KFS może skorzystać również sam pracodawca, wspólnicy spółki cywilnej oraz spółki jawnej, nawet jeśli sami nie są w spółce zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, z tym że spółka musi zatrudniać co najmniej jednego pracownika.

Wydatkowanie środków

Pomoc udzielana jest w formie wsparcia finansowego na realizację działań w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników oraz pracodawców w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.

Środki uzyskane z KFS można przeznaczyć na:

 • działania mające na celu określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Priorytety wydatkowania środków KFS w 2023 r.:

-wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców,
-wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy,
-wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
-wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowo zatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50. roku życia,
-wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych,
-wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30. roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Wysokość pomocy

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego finansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Z tym że całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Wnioskowanie

W celu uzyskania dofinansowania pracodawca powinien złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności (w odpowiedzi na ogłoszony konkurs). Można go złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek wypełniony w postaci elektronicznej przed przesłaniem do powiatowego urzędu pracy należy podpisać:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
 • potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Podczas oceny wniosku pod uwagę brane są m.in. następujące kryteria:

 • zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok - wnioski, które nie będą mieściły się w obszarze przynajmniej jednego z priorytetów zostaną odrzucone,
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
 • w przypadku kursów - posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.

Zdarza się też często, że przeprowadzane są negocjacje z pracodawcą w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym czy wyboru realizatora usługi szkoleniowej.

Zmiany planowane w 2023 r.

1.Z pomocy na kształcenie ustawiczne będą mogły korzystać wszystkie podmioty odprowadzające składki na Fundusz Pracy lub z nich zwolnione na mocy prawa.
2.Kształceniem ustawicznym będą mogły zostać objęte osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.
3.Zmniejszony ma zostać limit dofinansowania - wsparcie do wysokości 50% kosztów kształcenia ustawicznego będą mogły otrzymać wszystkie podmioty, a z pomocy do wysokości 70% kosztów będą mogli skorzystać mikroprzedsiębiorcy.
4.Z 300% do 200% przeciętnego wynagrodzenia obniżona ma zostać kwota, jaką można przyznać rocznie na jednego uczestnika kształcenia ustawicznego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.)


autor: Kinga Romas
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 2023-01-16

Korekta sposobem na błąd w rozliczeniu podatkowym. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Kodeks pracyUrlop