Świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem, który otrzymuje pracownik w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Podlega wydaniu do rąk pracownika. Świadectwo powinno być wystawione i wręczone pracownikowi w ostatnim dniu jego pracy (art. 97 ust. 1 Kodeks pracy, Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94).

Zmiana wzoru świadectwa pracy. Nowe rozporządzenie 2019

Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej nie jest możliwe, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu, przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem poczty albo doręcza go w inny sposób – art. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania – Dz. U. 1996, nr 60, poz. 282 z późn. zm.).

Treść świadectwa pracy

Z powyższego rozporządzenia wynika jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy.

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, dotyczące:

 • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
 • podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
 • urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
 • należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,
 • okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystanego urlopu wychowawczego,
 • liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy,
 • okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
 • danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

>>> Nowe zasady wydawania świadectwa pracy 2017

Sprostowanie świadectwa pracy

Świadectwo pracy może zostać sprostowane na wniosek pracownika. Złożony w dowolnej formie w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy. W razie uwzględnienia wniosku, pracodawca wydaje pracownikowi w tym terminie nowe świadectwo pracy. Sprostowanie polega na zmianie lub uzupełnieniu treści wadliwego dokumentu.

Bezpłatne SMSOpis pliku
Świadectwo pracy

Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.,
na podstawie Dz.U. 2016, poz. 2292

W przypadku, gdy pracodawca nie uwzględni żądania pracownika sprostowanie świadectwa pracy, to może on w terminie 7 dni od zawiadomienia o odmowie skierować wniosek o sprostowanie do sądu pracy.

Obowiązki pracodawcy w przypadku sprostowania świadectwa pracy:
W razie uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi niezwłocznie nowe świadectwo pracy, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie.

Pracodawca powinien także niezwłocznie sprostować świadectwo pracy jeżeli ugoda lub orzeczenie sądowe wywiera wpływ na jego treść, niezależnie od tego czy pracownik domaga się jego sprostowania.

Ponadto pracodawca jest obowiązany, najpóźniej w dniu wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy, usunąć z akt osobowych pracownika i zniszczyć poprzednio wydane świadectwo pracy.

Odszkodowanie

Czasem bywa tak, że pracodawca wydaje świadectwo pracy z błędami lub po terminie. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy – art. 99 Kodeksu pracy (Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94).

Odszkodowanie przysługuje pracownikowi za czas pozostawania bez pracy, nie dłuższy jednak niż sześć tygodni. Chodzi o wynagrodzenie, jakie mógłby otrzymać u pracodawcy, który wyraził gotowość jego zatrudnienia pod warunkiem okazania świadectwa pracy.

Należ y pamiętać, że odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy uzależnione jest od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 • związek przyczynowy pomiędzy nieprawidłowym działaniem szefa a powstałą szkodą,
 • powstanie nieprawidłowości w działaniach pracodawcy (niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku niezwłocznego wydania świadectwa pracy),
 • szkoda poniesiona przez pracownika (np. niemożność podjęcia nowego zatrudnienia, niemożność zarejestrowania się w urzędzie pracy i otrzymania zasiłku dla bezrobotnych).

Anna Pokrywczyńska

Uwaga ! Nowe zasady wydawania świadectwa pracy bezpośrednio po rozwiązaniu umowy o pracę

Od dnia 21 marca 2011 roku nowe brzmienie uzyskuje art. 97 §11 k.p. Zgodnie z nim jeżeli pracownik pozostaje u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na czas próby, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi zbiorcze świadectwo pracy, obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.

Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej trwającej jeszcze umowy o pracę.

Pracownik ma prawo w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umów tymczasowych, bądź też świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie tych umów, przypadającego przed okresem złożenia żądania wydania świadectwa pracy przez pracownika. W powyższej sytuacji pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku przez pracownika.

Należy zaznaczyć, że przepis ten nie dotyczy umów zawartych na czas nieokreślony, w przypadku których pracodawca ma obowiązek niezwłocznego, każdorazowego wydania pracownikowi świadectwa pracy.

Iwona Karkus
Bankier.pl

 • data utworzenia: 17-08-2010
 • data modyfikacji: 01-06-2015

Kodeks pracyWymiar czasu pracyFormy zatrudnienia