Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Urlop szkoleniowy - kto i kiedy można z niego skorzystać?

Ewelina Czechowicz 27.08.2021 08:40 (aktualizacja: )

Na podstawie Kodeksu pracy, pracownik który podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, ma możliwość skorzystania z  urlopu szkoleniowego. Jego wymiar wynosi od 6 do 21 dni roboczych, w zależności od rodzaju nauki.

Pracownicy najczęściej wykorzystują urlop wypoczynkowy, korzystają z urlopu bezpłatnego lub okolicznościowego. Kiedy pracownik może skorzystać z urlopu szkoleniowego? Czy jest on płatny wyjaśniamy– wyjaśniamy

Uprawienie do skorzystania z urlopu szkoleniowego

Na podstawie obowiązującego Kodeksu pracy z urlopu szkoleniowego mogą skorzystać pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Pod pojęciem kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Pracownicy, którzy podnoszą kwalifikacje zawodowe mogą skorzystać z:

 1.  urlop szkoleniowy;
 2. zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Urlop szkoleniowy, kto i kiedy może z niego skorzystać

Źródło: shutterstock

Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Z urlopu szkoleniowego mogą skorzystać zatem tylko osoby, które szkolą się za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy. Osoby, które decydują się rozwijać swoje umiejętności bez wiedzy pracodawcy nie mogą skorzystać z urlopu szkoleniowego. W takiej sytuacji pracownicy mogą ubiegać się jedynie o udzielenie urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego. Jeśli pracodawca wyrazi zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w trakcie już trwającego podnoszenia kwalifikacji, pracownik może wówczas korzystać z uprawnienia jakim jest urlop szkoleniowy.

Dla kogo 6 a dla kogo 21 dni urlopu szkoleniowego

Ustawodawca wymiar urlopu szkoleniowego określił w przepisach obwiązującego Kodeksu pracy, na ich podstawie pracownik może otrzymać urlop szkoleniowy w wymiarze:

 • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
 • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
 • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Pracodawca nie może zmniejszyć wymiaru urlopu szkoleniowego.

Wniosek o urlop szkoleniowy

Urlop szkoleniowy jest udzielany na wniosek pracownika w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Urlop szkoleniowy powinien być wykorzystywany w czasie powiązanym ze zdarzeniem, które do niego uprawnia. Jeżeli w okresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu szkoleniowego, wówczas urlop ten przepada. W czasie urlopu szkoleniowego pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Umowa szkoleniowa

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę w formie pisemnej, która będzie określać wzajemne prawa i obowiązki stron. Zgodnie  treścią z art. 103(4) par. 2 kodeksu pracy umowa szkoleniowa nie może zawierać postanowień mniej korzystnych od postanowień kodeksu pracy regulujących tematykę podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Tym samym pracodawca nie może przewidzieć w treści umowy innych przypadków, które zobowiązywałyby pracownika do zwrotu kosztów szkolenia.

Art. 103(4). Umowa z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe

§ 1. Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie.
§ 2. Umowa, o której mowa w § 1, nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy niniejszego rozdziału.
§ 3. Nie ma obowiązku zawarcia umowy, o której mowa w § 1, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Pokrycie opłat za kształcenie

Pracodawca może też przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia. Może również pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki lub zakwaterowanie.

Przyznane pracownikowi świadczenia związane z kształceniem są zwolnione z podatku od osób fizycznych. Opodatkowane jest jedynie wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje za czas urlopu szkoleniowego.

Zwrot kosztów przez pracownika

W sytuacji, kiedy pracownik podnoszący kwalfikacje zawodowe:

 1.  bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,
 2. z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 1034 umowa z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe, nie dłuższym niż 3 lata,
 3. który w okresie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z jego winy, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943 (obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi
 4. który w okresie  rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z jego winy  na podstawie art. 55 rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika lub art. 943 obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach
  ma obowiązek do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na kształcenie,  w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

Kodeks pracyUrlop