Niedopłata PIT problemem części podatników. Z pomocą przyjdzie skarbówka

Ewelina Czechowicz

Osoby, które w rocznym zeznaniu PIT za 2022 rok zanotowały niedopłatę podatku, zobowiązane są do jej uregulowania w urzędzie skarbowym najpóźniej do 2 maja. Co jednak z osobami, które mają problem z zapłatą niejednokrotnie sporego podatku PIT? Mogą one zgłosić się z prośbą o pomoc do urzędu skarbowego i skorzystać z ulgi w spłacie swojego zobowiązania podatkowego.

» Na jaki numer konta bankowego zapłacić należny podatek PIT za 2022 rok?

W 2023 roku ostateczny termin rozliczenia podatku PIT i tym samym zapłaty należnego podatku przypada 2 maja. Jest to termin graniczny. Po jego przekroczeniu osoby, które nie zapłaciły należnego podatku muszą liczyć się z koniecznością dodatkowego pokrycia odsetek podatkowych. Tych jednak można uniknąć. Wystarczy zgłosić swój problem z uregulowaniem niedopłaty PIT w urzędzie skarbowym.

Problem z zapłatą niedopłaty PIT za 2021 rok

Źródło: shutterstock

Niedopłata PIT - co oznacza?

Zdarzyć się może, że w wyniku obliczenia podatku w deklaracji PIT za 2022 rok, podatnik uzyska informację o niedopłacie podatku dochodowego. Oznacza to, że kwota zapłaconego w 2022 roku podatku PIT była niższa niż kwota podatku należnego za ten rok. Ma to miejsce m.in. w sytuacji, gdy zaliczki były pobierane według niższego stopnia skali podatkowej, a podatek roczny będzie już rozliczany w stawce 32% bądź, gdy podatnik uzyskuje przychody z wielu źródeł rozliczanych według 12% podatku dochodowego, a łącznie przychody spowodują przekroczenie stopnia skali i opodatkowanie podatkiem 32%. Więcej na ten temat w poradniku ,,Nadpłata podatku i niedopłata podatku PIT”.

Problem z zapłatą niedopłaty PIT. Pomocą ulga na spłatę zobowiązań podatkowych

Podatnicy, którzy nie mają możliwości jednorazowej spłaty zaległości w podatku PIT nie muszą ratować się pożyczką. Wyjście z sytuacji gwarantuje art. 67a. § 1 Ordynacji podatkowej, w myśl którego organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

  1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
  2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
  3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Przy czym umorzenie zaległości podatkowej powoduje automatyczne umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Jak rozumieć ważny interes podatnika lub interes publiczny?

Są to wszelkiego rodzaju zdarzenia osobiste, majątkowe, zdrowotne czy też zawodowe. Jak wyjaśnia rządowy serwis biznes.gov.pl ,, Przepisy podatkowe nie zawierają jednoznacznych definicji tych pojęć. Przydatną interpretację wydał naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z 22 kwietnia 1999 r. (sygn. SA/850/98), który stwierdził że:

  1. ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik nie jest w stanie zaległości podatkowych uregulować. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku,
  2. interes publiczny to sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowej spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspakajać swoich potrzeb materialnych.

Ważny interes podatnika lub interes publiczny, które uzasadniają umorzenie, to dosyć pojemne pojęcia, dlatego zadbaj o wyczerpujące wyjaśnienie twojej sytuacji i spróbuj ją potwierdzić dokumentami, które możesz załączyć do wniosku. Dlatego też kluczowym jest właściwe, wyczerpujące uargumentowanie swojej prośby związanej z umorzeniem, rozłożeniem należnego podatku na raty, czy też odroczenia jego spłaty”.

Rozłożenie zaległego podatku na raty tylko na wniosek podatnika

Aby skorzystać z opcji rozłożenia zapłaty podatku na raty konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Wniosek można złożyć zarówno osobiście w oddziale urzędu skarbowego, listownie, jak i w formie online za pośrednictwem serwisu Biznes.gov.pl. Jeżeli jednak wniosek składany jest elektronicznie konieczne będzie jego podpisanie Profilem Zaufanym.

Umorzenie zaległości podatkowych

Umorzenie zaległości podatkowych jest ulgą polegającą na zwolnieniu z obowiązku zapłaty istniejących zaległości podatkowych podatnika. Uzyskanie pozytywnej decyzji w przeciwieństwie do rozłożenia na raty może nie być proste. Jak wyjaśnia serwis biznes.gov.pl  ,, Decyzja o umorzeniu zaległości podatkowej jest uznaniowa - to urząd decyduje, czy przyzna ci zwolnienie z obowiązku zapłaty zaległego podatku. Nawet jeśli złożysz wniosek i spełnisz wszystkie wymagania, które uprawniają cię do umorzenia zaległości podatkowej, nie ma gwarancji, że taka ulga zostanie ci przyznana. Urząd rozpatruje każdą sprawę indywidualnie. Może między innymi sprawdzić twoją sytuację majątkową i zweryfikować jak odmowa umorzenia zaległości podatkowej wpłynie na sytuację życiową twoją oraz twojej rodziny”.

Umorzenie zaległości podatkowej następuje wyłącznie na wniosek podatnika. Warto mieć jednak na uwadze, że wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, odsetek lub opłaty prolongacyjnej złożyć należy najwcześniej dzień po terminie płatności podatku, gdyż umorzenie dotyczy tylko zaległości podatkowych.

Wniosek można złożyć w drodze osobistej wizyty w urzędzie skarbowym, listownie oraz online za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl.

 

/ na podstawie biznes.gov.pl

PIT-36PIT-37Podatek PITPodatki 2021Rozliczenie roczneHOT