SLIM VAT 2: zmiany w rachunku VAT

Ewelina Czechowicz

Od 1 października wejdzie w życie większość zmian dotyczących rozwiązań w ramach pakietu SLIM VAT 2. Zmiany dotkną m.in. rachunku VAT.  Niektóre z nich zaczną obowiązywać już od 1 października, inne od 1 stycznia 2022 r. Co i kiedy się zmieni? Wyjaśniamy.

» Pakiet SLIM VAT 2 przyjęty przez rząd

Ustawodawca zdecydował o zmianach dotyczących rachunku VAT w ramach pakietu SLIM VAT 2, zmiany dotyczą:

  • wprowadzenie możliwości wydania przez naczelnika urzędu skarbowego postanowienia wyrażającego zgodę na uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, w sytuacji gdy podatnik posiada zaległości podatkowe – zmiana wchodzi w życie od 1 października 2021 r.
  • rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT o składki na ubezpieczenie rolników, czyli składki wnoszone przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i odprowadzających składki do KRUS – zmiana wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r.

SLIM VAT2 zmiany w rachunku VAT

Źródło: shutterstock

» Uwolnienie środków z rachunku VAT w przypadku zaległości. SLIM VAT2

„Przekazanie” środków z rachunku VAT

Nowe przepisy dają możliwości szerszego stosowania „przekazania własnego”, dzięki temu podatnicy będą  mogli łatwiej i efektywniej zarządzać swoimi środkami. W dodanym art. 108b ust. 10 określono, że podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zgody na wypłatę środków należących do niego i zdeponowanych na rachunku technicznym.

We wniosku podatnik będzie wskazywać:

  1. numer rachunku VAT, z którego nastąpiło przekazanie środków na rachunek techniczny
  2. wysokość środków, jaka ma zostać wypłacona.

W przypadku braku negatywnych przesłanek,  (m.in. posiadanie zaległości podatkowych czy też uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane), naczelnik urzędu skarbowego w terminie 60 dni od dnia otrzymaniawniosku wyrazi w formie postanowienia zgodę na wypłatę tych środków.

Przekazanie środków z rachunku VAT na zapłatę składek do KRUS

Od 1 stycznia 2022 podatnicy zyskają możliwość przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT o składki na ubezpieczenie rolników, czyli składki wnoszone przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i odprowadzających składki do KRUS

Uwolnienie środków z rachunku VAT za zgodą naczelnika urzędu skarbowego

Nowe przepisy pozwolą od stycznia 2022 r. na wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego postanowienia wyrażającego zgodę na uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, w sytuacji gdy podatnik posiada zaległości podatkowe. Trzeba jednak spełnić warunek, jakim jest objęcie zaległości decyzją o ich odroczeniu lub rozłożeniu na raty. Nowe przepisy dadzą  również możliwość przenoszenia środków z rachunku  VAT w jednym banku na rachunek VAT prowadzony w innym banku. Jednak nadal postępowanie będzie prowadzone na wniosek podatnika i będzie wymagało wydania przez naczelnika urzędu skarbowego postanowienia.

Zmiany w VATSLIM VATVATPłatność podzielona