Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Pracodawca nie wydaje świadectwa pracy i nie wypłaca ekwiwalentu. Co robić?

Ewelina Czechowicz

Ustanie stosunku pracy następuje zazwyczaj na skutek rozwiązania umowy o pracę bądź jej wygaśnięcia. Każdorazowo niesie za sobą szereg obowiązków dla pracodawcy. Mowa w szczególności o konieczności wystawienia świadectwa pracy, czy wypłaty ekwiwalentu pracownikowi. Co jednak, gdy obowiązki te nie zostają wypełnione?

Pracodawca nie wydaje świadectwa pracy i nie wypłaca ekwiwalentu

Koniec stosunku pracy, to liczne obowiązki dla pracodawcy. Chodzi m.in. o konieczność wydania świadectwa pracy oraz wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Przykład: Pani Jowicie upłynął dwutygodniowy okres wypowiedzenia w dniu 11 września 2020 r. Tego dnia pracodawca był zobowiązany wydać jej świadectwo pracy oraz wypłacić świadczenie za niewykorzystane 6 dni urlopu. Do dziś pracodawca nie wywiązał się ze swoich obowiązków. Pani Jowita w oczekiwaniu na dokumenty nie może podjąć zatrudnienia u nowego pracodawcy. Nie otrzymała również należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Co może zrobić? Co grozi pracodawcy za niewykonanie obowiązków?

Pracodawca nie wydaje świadectwa pracy i nie wypłaca ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Co zrobić?
Źródło: shutterstock.com

Obowiązek wydania świadectwa pracy

Na podstawie art. 97 KP § 1 pracodawca w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Przy czym wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od wcześniejszego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Niewydanie świadectwa pracy może stanowić wykroczenie

Pracodawca, który narusza wynikający z art. 97 § 1 i 11 k.p. obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym przewidziane w art. 282 § 1 pkt 3 k.p., które jest zagrożone karą grzywny od 1000zł do 30.000 zł.

Pozew o wydanie świadectwa pracy

Kiedy pracodawca nie dopełni swoich obowiązków i nie wyda świadectwa pracy, pracownik może wystąpić z pozwem do sądu o wydanie świadectwa pracy.

Plik do pobraniaPobierzOpis 
Świadectwo pracyaktywny skoroszyt excellNowy wzór świadectwa pracy
Pozew o sprostowanie świadectwa pracyaktywny skoroszyt excellPozew o sprostowanie świadectwa pracy

Właściwym rzeczowo sądem do rozpatrywania pozwów o wydanie świadectwa pracy jest sąd rejonowy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Właściwość miejscową może w tym przypadku wybrać powód (pracownik) kierując pozew do:

  1. sądu ogólnej właściwości pozwanego
  2. sądu miejsca wykonywania pracy
  3. sądu miejsca położenia zakładu pracy.

» Wzór pozwu o wydanie świadectw pracy

Roszczenie o odszkodowanie

Niewydanie świadectwa pracy, niewydanie świadectwa pracy w terminie lub wydanie świadectwa o niewłaściwej treści, daje pracownikowi prawo do wystąpienia o odszkodowanie.

Naprawienie szkody innej niż utrata zarobków w związku z pozostawaniem bez pracy Pracownik może ponadto na podstawie art. 471 k.c. w zw. z art. 300 k.p. dochodzić od pracodawcy naprawienia szkody wyrządzonej niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy (art. 99 § 1 i 2 k.p.) innej niż utrata zarobków w związku z pozostawaniem bez pracy (por. wyrok SN z dnia 13października 2004 r., II PK 36/04).

W jakim czasie pracodawca powinien sprostować świadectwo pracy?

Pracownik ma prawo wystąpić do swojego pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. Pracownik może wystąpić o sprostowanie świadectwa pracy, w przypadku, kiedy świadectwo pracy nie zawiera wszystkich informacji, które powinny być w nim umieszczone.

Pracodawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od otrzymania wniosku pracownika do wydania nowego świadectwa pracy lub zawiadomienia o negatywnym rozpatrzeniu jego wniosku.

Kiedy pracodawca nie uwzględni wniosku pracownika, może on odwołać się od tej decyzji do sądu pracy w terminie 14 dni. Termin jest liczony od dnia, w którym pracownik otrzymał zawiadomienie o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o sprostowanie świadectwa pracy.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Pracownikowi powinien zostać wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop w dniu zakończenia stosunku pracy. Niedotrzymanie przez pracodawcę terminu wypłaty ekwiwalentu powoduje konieczność wypłacenia także odsetek za opóźnienie - zgodnie z art. 481 par. 1 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 kodeksu pracy. Odsetki takie należą się pracownikowi za cały czas opóźnienia, niezależnie od faktu, czy pracownik poniósł szkody związane z opóźniającą się wypłatą ekwiwalentu.

Jak liczyć współczynnik urlopowy?

Przed skierowaniem roszczenia do Sądu należy wezwać pracodawcę o wypłatę ekwiwalentu wraz z odsetkami.

Trzeba pamiętać, że roszczenie o ekwiwalent za niewykorzystany urlop przedawnia się z u pływem 3 lat od dnia rozwiązania stosunku pracy

Kodeks pracyFormy zatrudnieniaWymiar czasu pracy