Polski Ład: brak podatku od odsetek wypłaconych w 2021 r. przez ubezpieczycieli

Ewelina Czechowicz

Wprowadzona przez Polski ład zmiana w ustawie o  PIT  zwalnia z obowiazku zapłaty  podatku od odsetek wypłaconych w 2021 r. przez zakłady ubezpieczeń. Dotad opodatkowaniu nie podlegały  zadośćuczynienia, odszkodowania czy renty wypłacane przez ubezpieczycieli, jednak podatek trzeba było zapłacić od odsetek. Nowe przepisy zmieniają zasady na korzyść podatników, i zwalniają z opodatkowania odsetki wypłacone przez ubezpieczycieli już od 2021 r. Stąd podatnicy nie będą mieli obowiązku wykazywania otrzymanych odsetek w 2021 r. w składanych zeznaniach podatkowych już w 2022 r. 

Dotąd Poszkodowani, którzy otrzymali odsetki od nieterminowo wypłaconych świadczeń, które wynikały z przepisów kodeksu cywilnego, musieli je uwzględnić jako przychód z innych źródeł w rocznym rozliczeniu PIT oraz odprowadzić należny podatek. Zakład ubezpieczeń  z kolei był zobowiązany do wystawienia na rzecz uprawnionego informacji PIT-11, stanowiącej podstawę do rozliczenia podatku. Zwolnione z opodatkowania były jedynie kwoty wypłacane z umowy ubezpieczenia. Za sprawą przepisów przejściowych wprowadzonych do Polskiego ładu odsetki wypłacone od  1 stycznia 2021 r. zwolnione będą z opodatkowania, dlatego też nie będzie trzeba ich ujmować w składanych w 2022 r. zeznaniach podatkowych, a zakłady ubezpieczeń nie będą wysyłały informacji PIT-11.

Odsetki wypłacane od stycznia 2021 r. nie podlegają opodatkowaniu

Źródło: shutterstock

Odsetki wypłacone od 1 stycznia 2021 r. nie podlegają opodatkowaniu

Przepisy Polskiego ładu obowiązują od 1 stycznia 2022 r. jednak za sprawą przepisów przejściowych zwolnione z opodatkowania są odsetki wypłacane od 1 stycznia 2021 r. Oznacza to, że zakłady ubezpieczeń w tym roku nie będą zobowiązane wystawiać informacji PIT-11 w odniesieniu do odsetek wypłaconych w całym 2021 r., a podatnicy nie będą obowiązani do opodatkowania odsetek uzyskanych w 2021 r. i ujmowania odsetek w składanych zeznaniach podatkowych za 2021 r.  ( podstawa prawna art. 70  ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105)):

 

 

Art. 70

1. Przepisy ustaw zmienianych w art. 1, art. 2 i art. 9 stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem: art. 6 ust. 2, 3a i 8, art. 6a ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 21 ust. 1 pkt 3 i 95b, art. 26 ust. 7a pkt 2a-3a, 6-6b, 12, 13 i pkt 15 lit. d, ust. 7e i ust. 7f pkt 1 lit. aa i art. 27f ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r.;

 

Korzystne zmiany dla podatników, którym zakład ubezpieczeń wypłacił odsetki

Zmiana wprowadzona w życie jest korzystna dla osób poszkodowanych i uprawnionych do wypłaty odsetek w przypadku postępowań odszkodowawczych. Rozwiązanie wprowadzone przez ustawodawcę ułatwi pracę również ubezpieczycielom, którzy nie będą mieli obowiązku sporządzania deklaracji i przekazywania jej poszkodowanym. Dzięki nowym przepisom osoby poszkodowane nie będą musiały odprowadzać podatku od otrzymanych świadczeń i ujmować wypłacanych przez zakłady ubezpieczeń odsetek w zeznaniach podatkowych. Nowe przepisy pozwolą na zakończenie sporów pomiędzy podatnikami, organami i sądami administracyjnymi, dotyczące prawidłowości opodatkowania otrzymywanych odsetek.

 

 

Polski ŁadPodatki 2022Podatki 2021Twój e-PITPIT-37PIT-36PIT-11