PIT roczny a praca za granicą

Łukasz Wieszczeczyński 19.01.2018 10:00 (aktualizacja: )

Praca za granicą polskiego rezydenta podatkowego zobowiązuje co do zasady do rozliczenia podatku bezpośrednio po powrocie oraz z końcem roku – do rozliczenia przed organem podatkowym na deklaracji PIT-36. Podatnik musi skontrolować, czy posiada status rezydenta, a następnie ustalić, jakie zasady przewidziane są w przypadku rozliczeń z krajem, w którym pracował.

PIT roczny a praca za granicą

PIT roczny a praca za granicą / FORUM

 

Polski rezydent podatkowy zobowiązany jest rozliczać całość swoich zarobków (przychodów) w Rzeczypospolitej. Dotyczy to zarówno kwot uzyskiwanych w Polsce, jaki i tych zarabianych poza granicami kraju – ze wszystkich rodzajów przychodów, a w szczególności ze wszelkiego rodzaju pracy wykonywanej za granicą.

Osobą posiadającą polską rezydencję podatkową pozostaje:

  • Osoba która posiada w Rzeczypospolitej centrum interesów osobistych i gospodarczych (centrum interesów życiowych) – nawet jeśli w Polsce nie przebywa lub nie ma obywatelstwa lub
  • Przebywa w roku dłużej niż 183 dni w Polsce (nawet jeśli jej centrum życiowe znajduje się poza polską i ma obce obywatelstwo).

Rozliczenia PIT za 2017 rok. Nie musisz już ręcznie liczyć należnego podatku bądź przysługującego zwrotu za 2017 rok

Nie musisz już samodzielnie rozliczać deklaracji PIT za 2017 rok. Wystarczy, że skorzystasz z bezpłatnego programu e-pity 2017, który zrobi to za Ciebie. [POBIERZ PROGRAM]
 

*Program rozliczy m.in. druki PIT-28, PIT-16A i PIT-19A, a także PIT-37, PIT-36L, PIT-36, PIT-39 i PIT-38, IFT-1R

Taka zasada powoduje, że czasowe wyjazdy emigracyjne za pracą, studenckie wyjazdy naukowe a także okresowa stałą praca zagraniczna nie zmienia z reguły obowiązku rozliczania się z podatków przed polskim fiskusem. Podatnik musi więc opodatkować całość swoich zarobków zagranicznych w Polsce.

Wypłaty za granicą przez polskiego pracodawcę lub wypłaty przez zagranicznego pracodawcę za pracę w Polsce

Inaczej jest w przypadku, gdy wynagrodzenie uzyskiwane przez polskiego rezydenta za granicą spełnia łącznie trzy warunki co do jego polskiego pochodzenia. Wówczas rozliczane jest ono wyłącznie w Polsce (czyli za granicą Polski nie pobierze się od niego podatku), pod warunkiem, że:

a) polski podatnik przebywa za granicą przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym, i

b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w tym państwie obcym, i

c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w tym kraju.

Inaczej jest przy zatrudnieniu w zagranicznej firmie, dla której całość świadczeń polski rezydent podatkowy wykonuje w Polsce. Wówczas stosuje się zasadę, że pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce Polsce otrzymuje za pracę najemną, podlegają opodatkowaniu tylko Polsce. Pracodawca zagraniczny ma obowiązek rozliczyć polskiego rezydenta z takich zarobków przed polskim organem podatkowym, ewentualnie – robi to podatnik samodzielnie. W takim przypadku składa on PIT-36 (przychody bez pośrednictwa płatnika). W przypadku, gdy pracodawca zagraniczny nie ma w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa, pracownik odpowiedzialny jest sam za odprowadzenie do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w trakcie roku. Odprowadza je po czym sam bez PIT-11 – samodzielnie rozlicza swoją deklarację roczną.

W zakresie zaliczek na podatek, podatnik musi je odprowadzić w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego. Zaliczkę wpłaca się stosując najniższą stawkę podatkową po rozliczeniu kosztów uzyskania oraz odliczeniu zapłaconych w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne.

Zarobki uzyskiwane przez polskich rezydentów za granicą od zagranicznych pracodawców

Mimo reguły ogólnej, zgodnie z którą polscy rezydenci muszą rozliczać w Polsce również zarobki zagraniczne, umowy międzynarodowe ograniczają obowiązek rozliczenia niektórych zarobków, a niektóre podatki płacone za granicą obniżą podatek płacony w Polsce. W zależności od rodzaju umowy, podatnik może rozliczać się z wynagrodzeń z tytułu pracy w trzech podstawowych formach w zależności od tego, czy:

  • Zarabia jedynie za granicą (brak zarobków rozliczanych według skali podatkowej w Polsce), a zastosowana w stosunku do zarobków zagranicznych jest metoda zwolnienia z progresją – wówczas nie musi składać w Polsce deklaracji podatkowej, nie ma jednak również prawa korzystać z polskich ulg i odliczeń,
  • Zarabia w Polsce kwoty opodatkowane według skali podatkowej i jednocześnie zarabia za granicą, a zastosowana w stosunku do zarobków zagranicznych jest metoda zwolnienia z progresją – wówczas obowiązkowe jest rozliczenie w Polsce zarobków polskich, jednak do polskich przychodów zastosowana zostanie stawka podatku ustalona dla połączonych wynagrodzeń – polskich i zagranicznych,
  • Zarabia w Polsce kwoty opodatkowane według skali podatkowej i jednocześnie zarabia za granicą, a zastosowana w stosunku do zarobków zagranicznych jest metoda proporcjonalnego odliczenia – wówczas wykazać trzeba i opodatkować w Polsce całość wynagrodzeń odliczając jednocześnie część podatku zagranicznego (w takiej proporcji, w jakiej zagraniczny podatek odpowiada dochodom zagranicznym).

Przed rozliczeniem należy zatem zbadać następujące kwestie:

  1. Jaka umowa wiąże podatnika z krajem, w którym uzyskiwał wynagrodzenie,
  2. Czy zarabiał wyłącznie za granicą, czy również w Polsce,
  3. Jaki kurs zastosować do przewalutowania wynagrodzeń zagranicznych
  4. Zastosowania tzw. zwolnień z podatku w wysokości diet pracowniczych, dla osób przebywających za granicą w pracy.

Jak rozliczać PIT-36 gdy zarabiam jedynie za granicą?

W przypadku, gdy u polskiego rezydenta podatkowego występują wyłącznie wynagrodzenia uzyskiwane z krajów stosujących zwolnienie z progresją, wówczas nie ma on obowiązku składać deklaracji podatkowej w Polsce. Rozliczenia podatkowego dokonuje on jedynie za granicą – zgodnie z przepisami tamtejszego prawa podatkowego.

Jak rozliczyć PIT-36 gdy zarabiam w Polsce i za granicą, a zastosowaną jest zasada zwolnienia z progresją?

Jeżeli zastosowana zostanie zasada zwolnienia z progresją do zarobków zagranicznych a jednocześnie otrzymane będą krajowe wynagrodzenia, zastosować należy następującą metodę rozliczeń:

a) do dochodów do opodatkowania uzyskanych w Polsce (przychód - koszty uzyskania przychodu - składki na ubezpieczenie społeczne i przysługujące odliczenia od dochodu) należy dodać dochody zwolnione od podatku uzyskane za granicą (przychód - diety - koszty uzyskania przychodu);

Wartość zagranicznych zarobków zwolnionych z opodatkowania ustala się odrębnie dla każdej płatności przeliczając je według średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio dzień otrzymania danego zarobku lub postawienia go do dyspozycji podatnika. Płatności częstsze niż np. miesięczne należy przeliczać również osobno, tzn. osobny kurs dla każdej płatności.

W przypadku osób czasowo przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy przed przeliczeniem odjąć można, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, kwotę zwolnioną w wartości odpowiadającej 30% diety ustalanej dla danego kraju z której pochodzi wynagrodzenie.

b) od tak ustalonej sumy dochodów należy obliczyć podatek według skali podatkowej;

c) obliczony podatek należy podzielić przez sumę dochodów z Polski i zagranicy (obliczonych tak jak w lit. a), a następnie pomnożyć przez 100;

d) uzyskaną w ten sposób stopę procentową, należy zastosować do polskiej podstawy opodatkowania.

Jak rozliczyć PIT-36 gdy zarabiam w Polsce i za granicą, a zastosowaną jest zasada proporcjonalnego odliczenia?

W przypadku dochodów zagranicznych dla których znajduje zastosowanie proporcjonalne odliczenie, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym. W praktyce obliczenie podatku zapłaconego za granicą podlegającego odliczeniu wygląda następująco:

a) do dochodów do opodatkowania w Polsce należy dodać dochód do opodatkowania uzyskany za granicą (przychód - diety - koszty uzyskania przychodu - przysługujące do odliczenia składki na ubezpieczenie społeczne);

Wartość zagranicznych zarobków zwolnionych z opodatkowania ustala się odrębnie dla każdej płatności przeliczając je według średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio dzień otrzymania danego zarobku lub postawienia go do dyspozycji podatnika. Płatności częstsze niż np. miesięczne należy przeliczać również osobno, tzn. osobny kurs dla każdej płatności.

W przypadku osób czasowo przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy przed przeliczeniem odjąć można, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, kwotę zwolnioną w wartości odpowiadającej 30% diety ustalanej dla danego kraju z której pochodzi wynagrodzenie.

b) od tak ustalonej podstawy obliczenia podatku należy obliczyć podatek według skali podatkowej;

c) obliczony podatek należy pomnożyć przez dochód uzyskany za granicą (przychód - diety - koszty uzyskania przychodu stosowane do tego dochodu) i następnie podzielić przez łączne dochody (polskie i zagraniczne) – w ten sposób ustalony zostaje limit, do którego możliwe jest odliczenie podatku zagranicznego.

Po obliczeniu podatku zastosować można ulgę abolicyjną. Ustala się ją do przychodów z umów o pracę w wysokości różnicy między podatkiem do zapłacenia w Polsce, obliczonym według powyższej metody, a podatkiem, który podlegałby zapłacie przy zastosowaniu zwolnienia z progresją.

Jak rozliczać PIT-36 przy zarobkach z kilku krajów?

Przy dochodach z kilku krajów, dla których stosuje się taką samą zasadę unikania podwójnego opodatkowania kwoty w celach obliczeń sumuje się. Jedynie wartość diet ustala się odrębnie dla każdego kraju – za każdy dzień pozostawania w stosunku pracy.

Natomiast w przypadku stosowania dwóch innych metod unikania podwójnego opodatkowania należy postępować następująco:

a) do dochodów do opodatkowania – łącznych polskich i zagranicznych (rozliczanych na zasadzie proporcjonalnego odliczenia) dodaje się dochody zwolnione od podatku uzyskane za granicą i od tak ustalonej sumy dochodów oblicza się podatek według skali podatkowej (czyli stosuje polskie przepisy, skalę podatkową, kwotę zmniejszającą podatek itp.);

b) ustala się stopę procentową podatku konieczną do obliczeń zwolnienia z progresją tj. dzieli kwotę obliczonego podatku przez sumę wszystkich dochodów – polskich i zagranicznych ze wszystkich krajów, a następnie mnoży przez 100;

c) oblicza się podatek od łącznych dochodów przy zastosowaniu zwolnienia z progresją, czyli mnożąc uzyskaną powyżej stopę procentową przez dochody do opodatkowania w Polsce (czyli uzyskane w Polsce oraz zagraniczne rozliczane na zasadzie proporcjonalnego odliczenia);

d) ustala się limit podatku zapłaconego w kraju, dla którego stosuje się proporcjonalne odliczenie, który może być odliczony w Polsce; w celu obliczenia ww. limitu należy: kwotę podatku obliczonego według skali podatkowej od łącznych dochodów do opodatkowania pomnożyć przez kwotę dochodu (przychód - diety - koszty uzyskania przychodu) uzyskanego za granicą w tym kraju obcym, a następnie podzielić przez kwotę łącznego dochodu (Polska, Holandia).

Również w tym przypadku możliwe jest zastosowanie ulgi abolicyjnej.

Zwrot podatku z zagranicy a rozliczenie w Polsce

zwrot podatku otrzymanego z zagranicy (przy rozliczeniu dochodów metodą proporcjonalnego odliczenia), należy doliczyć do dochodów w zeznaniu rocznym za rok, w którym podatek zagraniczny został otrzymany. Zwrot powinien być potraktowany tak samo jak przychody z kraju, z którego pochodzi, a zatem może być doliczany na zasadzie zwolnienia z progresją lub na zasadzie proporcjonalnego odliczenia.

adw. Łukasz Wieszczeczyński
Kancelaria TWZ
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska

Rozliczenie rocznePIT-36