Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Odwołanie stanu epidemii a sytuacja podatników. Co się zmieni po 16 maja 2022 r.

Ewelina Czechowicz

Koniec stanu epidemii w Polsce oznacza koniec ulg podatkowych i zmiany które odczują podatnicy.  Podatnicy, którzy chcieliby skorzystać z preferencji podatkowych przekazując darowizny mają na to czas tylko do końca maja. Jakie zmiany spowoduje w podatkach odwołanie stanu epidemii? Na co powinni się przygotować podatnicy po 16 maja 2022 r.?

Od 16 maja 2022 r. przestanie obowiązywać w Polsce stan epidemii. Jego odwołanie wpłynie na sytuacje podatników. Co się zmieni? I na co należy się przygotować? 

Odwołanie stanu epidemii a sytuacja podatników

Odwołanie stanu epidemii  spowoduje, że: 

 1. zwolnienie z podatku od przychodów z budynków (podatek minimalny) będzie obowiązywać do końca maja 2022 r. Dlatego też  1 czerwca 2022 r. podatnicy będą musieli na nowo kalkulować tzw. podatek od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT. Zgodnie z art. 38ha ustawy o CIT, zwolnienie z podatku od przychodów z budynków będzie obowiązywać do końca miesiąca, w którym został odwołany stan epidemii. Jeżeli zatem odwołanie stanu epidemii nastąpi w maju, to z końcem maja przestanie obowiązywać przedmiotowe zwolnienie, a podatek od przychodów z budynków będzie trzeba liczyć już za czerwiec 2022 r.)
 2. 5% stawka podatku dochodowego z IP-BOX dla IP wykorzystywanego do przeciwdziałania COVID-19: 
 • nie będzie miała zastosowania do zaliczek na podatek (od czerwca 2022); 
 • będzie miała zastosowanie wyłącznie w zeznaniu rocznym; 

Zgodnie z art. 38l ust. 1 Ustawy CIT, koszty kwalifikowane (zdefiniowane w art. 18d) ponoszone w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest przeciwdziałanie COVID-19 (zgodnie z art. 2 ust. 2 tzw. Tarczy 1.0) podatnik może odliczyć od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki (o której mowa w art. 25 ust. 1 lub 1bmUstawy CIT) także w trakcie roku podatkowego. Oznacza to w praktyce, że podatnicy prowadzący działalność B+R nakierowaną na zwalczanie skutków pandemii i jej przeciwdziałanie, mogą pomniejszać miesięczne zaliczki na CIT o poniesione koszty kwalifikowane. W związku z odwołaniem stanu epidemii ulga nie będzie miała już zastosowania do zaliczek na podatek od czerwca 2022 r. 

Od czerwca 2022 r. zniknie również:

 • możliwość jednorazowej amortyzacji śrotków trwałych służących produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz
 •  możliwość odliczenia „darowizn COVID-owych” od podstawy opodatkowania.

Odwołanie stanu epidemii a sytuacja podatników. Co się zmieni po 16 maja 2022 r.

Źródło: shutterstock

Darowizny na walkę z koronawirusem 

Podatnicy, którzy chcieliby skorzystać w przyszłorocznych rozliczeniach z ulgi podatkowej i odliczyć darowizny przekazane na walkę z koronawirusem muszą się pośpieszyć z ich przekazaniem. Rząd zniósł bowiem stan epidemii, stąd darowizn można dokonać tylko do końca maja 2022 r. 

W związku z epidemią wyróżniamy:

 • darowizny przekazywane na walkę z przeciwdziałaniem Covid-19,
 • darowizny sprzętu komputerowego,
 • darowizny związane z oddaniem osocza.

Darowizny związane z epidemią koronawirusa - katalog obdarowanych

Podatnicy  jeszcze do końca maja 2022 r mogą dokonać darowizn na cele związane z epidemią koronawirusa. Pomoc można przekazać, w związku z darowiznami dokonanymi na rzecz:

 1. podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19; (opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą -  do którego wpisane są podmioty wykonujące świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19),
 2.  Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,
 3. Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej,
 4. domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473);
 5. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478 i 1747), zwanemu dalej "Funduszem COVID".

Żeby móc rozliczyć darowizny należy posiadać dokumenty, które stanowią: 

 1. dowód wpłaty na rachunek obdarowanego – w przypadku darowizny pieniężnej. Brak dowodu wyklucza możliwość dokonania odliczenia,
 2. dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna lub krew albo osocze,
 3. zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi lub osocza – w przypadku krwiodawców i honorowych dawców osocza.

Jak rozliczyć darowiznę przekazaną na cele z związane z walką przeciwko Covid-19?

Odliczenia można dokonać we wspólnym zeznaniu małżonków. Przedmiotem mogą być zarówno towary, czy prawa majątkowe (według wartości brutto z nieodliczonym VAT). Darowiznę należy udokumentować dowodem wpłaty na rachunek płatniczy, a w przypadku darowizny niepieniężnej - dokumentem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Odliczenia można dokonać w deklaracji rocznej: w deklaracjach PIT-36PIT-36LPIT-28PIT-37. Nie ma możliwości odliczać darowizn  od przychodów giełdowych (PIT-38) oraz od dochodu ze sprzedaży nieruchomości (PIT-39). Aby skorzystać z odliczenia darowizny należy wypełnić i dołączyć do zeznania załącznik PIT/O. Wypełniając PIT-36, PIT-36L i PIT-28 pamiętać należy, że odliczeniu nie podlegają darowizny przedsiębiorstwa w spadku. 

Wysokość odliczenia

W przypadku darowizny przekazanej:

  • od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Odliczenie darowizny w rocznym PIT  za 2022 r. lub przy obliczaniu zaliczek

Darowiznę odliczać można w rocznym PIT ale również przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy u podatników, którzy samodzielnie te zaliczki obliczają. W przypadku sporządzających PIT-28, odliczenia z tytułu darowizn podatnik może uwzględniać przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wpłacanego w trakcie roku podatkowego, a zatem również przy opłacaniu go miesięcznie lub kwartalnie.

Darowizna sprzętu komputerowego w związku z COVID

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedmiotem darowizny w związku z koronawirusem mogą być komputery przenośne (laptopy lub tablety) przekazywane na rzecz organów prowadzących jednostki oświatowe lub innym jednostkom celem dalszego, nieodpłatnego przekazania tym organom lub placówkom.

Darowizna komputerów w PIT

Odliczenia darowizny sprzętu komputerowego można dokonać w deklaracji rocznej PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-37.

Darowizny komputerów można dokonać na rzecz:

   1. organów prowadzących placówki oświatowe,
   2. organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 695), z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym

Odliczenie darowizny sprzętu komputerowego - wysokość

W przypadku darowizny sprzętu komputerowego z odliczenia można skorzystać, gdy przedmiotem darowizny są komputery, które są kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania. Po dokonaniu darowizny i spełnieniu warunków odliczyć można następujące kwoty, które zależą od daty dokonania darowizny. W przypadku darowizny dokonanej:

    • od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Darowizna na przeciwdziałanie COVID a darowizna sprzętu komputerowego

Ustawodawca za pomocą ustaw antykryzysowych wprowadził dwa rodzaje ulg podatkowych odliczanych od dochodu. Nie można odliczać ich jednocześnie z tytułu uczynienia tej samej darowizny, tzn. nie można skorzystać jednocześnie z ulgi:

     • na COVID
     • w związku z darowizną sprzętu komputerowego.

Natomiast nie ma przeciwwskazań, żeby podatnik dokonał dwóch różnych darowizn, tzn. przekazał sprzęt komputerowy oraz darowiznę innego rodzaju i z obu  dokonał rozliczeń w tej samej deklaracji podatkowej za 2022 r.

Ulgi i preferencje, z których będzie można korzystać do końca 2022 r. 

Część preferencji będzie stosowana z kolei do końca 2022 r., dzięki temu do końca roku podatnicy będą mogli:

    • rozliczać w zaliczkach na podatek preferencyjne koszty kwalifikowane B+R ponoszone w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19; 
    •  korzystać z podwyższonych limitów dla zwolnień z PIT świadczeń wypłacanych na rzecz pracowników (zapomogi, świadczenia ZFŚS, dopłaty do wypoczynku);
    • skorzystać z ulgi na złe długi na preferencyjnych warunkach. 

Koronawirus w PolsceOdliczenia w PITDarowizna i spadekKsięgowość