Nowe urlopy i przepisy dla rodziców przyjęte przez Sejm, czekają na podpis Prezydenta

Ewelina Czechowicz

W czwartek Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowelizacji Kodeksu pracy. Nowela trafi teraz do podpisu Prezydenta. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 21 dniach od opublikowania w Dzienniku Ustaw. Wraz z nimi  w Kodeksie pracy pojawią się ważne zmiany dla rodziców, pracowników i nowe urlopy.

W czasie czwartkowego posiedzenia Sejmu rozpatrywane były poprawki Senatu do zmian w Kodeksie pracy. Sejm poparł część z 45 poprawek. Przyjęte zmiany mają charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Uchwalona nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy dotyczące tzw. work-life balance – w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i tzw. dyrektywę rodzicielską. 

Sejm przyjął zmiany w Kodeksie pracy. Nowe urlopy i reformy w umowach na okres próbny — PIT.pl

Urlop rodzicielski - zmiany

Zgodnie z przyjętymi przepisami ojciec będzie miał prawo do urlopu rodzicielskiego, które nie będzie uzależnione od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu. W ramach urlopu rodzicielskiego zostanie wprowadzona nieprzenoszalna jego część, w wymiarze do 9 tygodni, dla każdego z rodziców, a także 70-procentowy zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców.

Zmiany w Kodeksie pracy: Nowe uprawnienia dla rodziców dzieci do lat 8 - PIT.pl

Nowe urlopy i przepisy dla rodziców przyjęte przez Sejm, czekają na podpis Prezydenta

Źródło: Shutterstock

Nowe urlopy – 5 dni na opiekę i 2 dni na siłę wyższą

Na mocy nowych przepisów pracownicy będą mogli skorzystać z bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze pięciu dni w roku kalendarzowym, aby zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie członkowi rodziny albo osobie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, wymagającej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Zgodnie z nowelą pracownik będzie mógł też skorzystać ze zwolnienia od pracy "z powodu działania siły wyższej" do wykorzystania w pilnych sprawach rodzinnych w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia.

5-dniowy bezpłatny urlop opiekuńczy

Urlop opiekuńczy został uregulowany w  art. 173 (1), zgodnie z którym  "Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny, lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych" Na mocy nowych przepisów za osobę będącą członkiem rodziny uważać się będzie syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka. Nowy urlop będzie udzielany na wniosek pracownika, złożony  w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.  We wniosku trzeba będzie wskazać imię i nazwisko osoby, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika oraz w przypadku członka rodziny ‒ stopień pokrewieństwa z pracownikiem, lub w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny ‒ adres zamieszkania tej osoby. Urlop będzie bezpłatny.

Dodatkowe przerwy w czasie pracy

Zgodnie z przyjętymi w czwartek przepisami do czasu pracy będą wliczane dwie nowe dodatkowe przerwy. Pracownik będzie mógł skorzystać z drugiej przerwy trwającej co najmniej 15 minut, jeżeli jego dobowy wymiar pracy jest dłuższy niż 9 godzin pracy, a także z trzeciej, co najmniej 15-minutowej przerwy – przy ponad 16-godzinnym wymiarze czasu pracy.

Nowe przerwy dla pracowników wliczane do czasu pracy - PIT.pl

Szersze stosowanie elastycznej organizacji pracy

Nowe przepisy mają pozwolić na szersze stosowanie elastycznej organizacji pracy, w tym pracy zdalnej, elastycznego rozkładu czasu pracy (ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, weekendowy system czasu pracy, system skróconego tygodnia pracy i przerywany czas pracy) oraz na pracę w niepełnym wymiarze czasu. Zgodnie ze zmianami umów o pracę pracownik, który wykonywał pracę co najmniej 6 miesięcy, będzie miał prawo wystąpić, raz w roku, o zmianę rodzaju umowy na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy.

Pracodawca będzie miał więcej obowiązków o charakterze informacyjnym

Na mocy nowych przepisów rozszerzono zakres informacji o warunkach zatrudnienia pracownika – w tym wysyłanego do pracy do państw UE lub trzecich i delegowanego – np. o informację o prawie do szkoleń czy długości płatnego urlopu. Funkcjonować będą także zakazy zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą, a także jego niekorzystnego traktowania z tego tytułu.

Pracownik będzie miał również prawo do nieodpłatnego i wliczanego do czasu pracy szkolenia niezbędnego do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku, jeżeli prawo do takiego szkolenia wynika z postanowień układu zbiorowego pracy lub z innego porozumienia zbiorowego, lub z regulaminu albo z przepisów prawa pracy.

Zmiany w kodeksie pracy, na które powinni się przygotować pracodawcy i pracownicy — PIT.pl

Kodeks pracyPraca zdalnaMacierzyństwoUrlop