Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiany w Kodeksie pracy: Nowe uprawnienia dla rodziców dzieci do lat 8

Ewelina Czechowicz

 

Już niebawem do Kodeksu pracy mają zostać wprowadzone zmiany, które ułatwią godzenie pracy z wychowaniem dzieci. W związku z potrzebą dostosowania polskich przepisów do prawa unijnego planuje się wydłużenie okresu, w którym rodzice opiekujący się dziećmi będą mogli korzystać ze szczególnych uprawnień w ramach stosunku pracy.

W związku z trwającymi pracami nad dostosowaniem przepisów do wymogów dyrektywy work life balance znowelizowany ma zostać art. 178 § 2 Kodeksu pracy. W ramach noweli przewiduje się, że pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 8 roku życia nie wolno będzie bez jego zgody zatrudniać:

  • w godzinach nadliczbowych,
  • w porze nocnej,
  • w systemie przerywanego czasu pracy, jak również
  •  delegować poza stałe miejsce pracy.

Aktualnie zasady te dotyczą rodziców dzieci do lat 4.

Z powyższych uprawnień skorzysta jedno z rodziców. To rodzice/opiekunowie będą musieli uzgodnić między sobą, które z nich będzie korzystać z wyżej wymienionych uprawnień. Po ustaleniu jedno z rodziców będzie musiało złożyć odpowiednie oświadczenie o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z tego uprawnienia.

Zmiany w Kodeksie pracy: Nowe uprawniania dla rodziców dzieci do lat 8

Źródło: shutterstock

Praca w systemie przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy

W systemach czasu pracy, w których dopuszczalne jest stosowanie przedłużonego dobowego wymiaru czas pracy ponad 8 godzin (np. do 12 lub 16 lub 24 godzin) czas pracy pracownic w ciąży nie może przekraczać 8 godzin. To ograniczenie będzie też dotyczy pracowników opiekujących się dziećmi w wieku do 8 lat bez ich zgody. Pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy.

2 dni opieki na dziecko do lat 14

Opieka na dziecko pozostanie nadal w przepisach Kodeksu pracy. Zgodnie z treścią art. 188 Kodeksu pracy pracującemu rodzicowi przysługują dwa dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem w roku.

 

§ 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

§ 2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa w § 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

 

§ 3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

 

Rodzice muszą zdecydować kto korzysta z opieki

Matka i ojciec między sobą ustalają, które z nich wykorzysta przysługujące dni wolne.  Może być tak, że 2 dni wykorzysta mama lub z obu  skorzysta tata. Rodzice mogą też podzielić dni wolne po równo, wtedy każde z nich skorzysta z jednego dnia wolnego. Z opieki mogą korzystać rodzice dziecka, nie jest ważne czy są małżeństwem, czy pozostają w separacji lub żyją w związku partnerskim. Prawo do opieki nad dzieckiem przysługuje bez względu na staż pracy.

Zmiany w Kodeksie pracy

Zgodnie z przepisami projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (UC118) pracownikowi będzie przysługiwał nowy urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Ten urlop jest dodatkowym urlopem i nie sprawi, że z kodeksu pracy znikną płatne dwa dni opieki nad dzieckiem. Urlop opiekunczy nad członkiem rodziny lub domownikiem ma być bezpłatny. Zmiana przepisów i wprowdzenia urlopu opiekuńczego nie sprawi że zmieni się art. 188 kodeksu pracy. Rodzice nadal będą mogli korzystać z dwóch dni płatnej opieki na dzieci na dotychczasowych zasadach. W tym miejscu należy przypomnieć, że niewykorzystane 2 dni opieki przepadają na koniec roku, nie przechodzą na przyszły rok tak jak niewykorzystany urlop.

2 dni opieki nad dzieckiem w 2022 r. - PIT.pl

 

MacierzyństwoKodeks pracyWymiar czasu pracy