Nowe przerwy dla pracowników wliczane do czasu pracy [projekt]

Ewelina Czechowicz

Resort pracy pracuje nad przepisami, które wprowadzą zmiany w zasadach dotyczących przerw w pracy. Projektowane przepisy wskazują, że pojawi się nowa przerwa w pracy? Kto z niej skorzysta? - wyjaśniamy.

Nadal trwają prace nad zmianami, jakie mają znowelizować obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu pracy. Zmiany mają dostosować przede wszystkim krajowe przepisy do unijnych.  W przygotowanym przez  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (UC118) znalazły się również nowe przepisy dotyczące obowiązkowej przerwy w czasie pracy.

Duże zmiany w prawie pracy. Prześwietlamy nowe uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawców - Bankier.pl

Kodeks pracy prawo do odpoczynku

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest prawo pracownika do odpoczynku. Zgodnie z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP:

„Pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów; maksymalne normy czasu pracy określa ustawa”.

Z kolei art. 14 Kodeksu pracy wskazuje, że: Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych.

Przerwy w pracy wliczane do czasu pracy

Na mocy aktualnie obowiązujących przepisów pracownicy maja prawo do:

  • 15 minutowej obowiązkowej przerwy – uregulowanej w art. 134 Kodeksu pracy.

Art. 134. KP

Prawo do przerwy w pracy

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.

  • Dodatkowej 15-minutową dla pracownika niepełnosprawnego -  na podstawie art. 17 ustawy z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573), zgodnie z którym niepełnosprawny pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas tej przerwy wliczany jest do czasu pracy;
  • 5-minutowej przy pracy na komputerze – wynikającej z treści  § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. poz. 973) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom co najmniej 5-minutową przerwę wliczaną do czasu pracy po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego. 
  • Dodatkowa przerwa w pracy przysługuje pracownicy, która karmi dziecko piersią. Przerwa ta uregulowana jest w art. 187 Kodeksu pracy. Na podstawie tego przepisu pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw lub do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda, gdy karmi więcej niż jedno dziecko. Przerwy na karmienie wlicza się do czasu pracy. Na wniosek pracownicy mogą być one udzielane łącznie.

Nowe przerwy w czasie pracy pracownika

Źródło: shutterstock

Przerwa niewliczana do czasu pracy

Zgodnie z treścią art. 141 Kodeksu pracy pracodawca może wprowadzić  jedna przerwę niewliczaną do czasu pracy w wymiarze do 60 minut.

Art.  141.  [Przerwa w pracy]

§  1. Pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych.

§  2. Przerwę w pracy, o której mowa w § 1, wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Nowelizacja przepisów dotyczących przerw w pracy

Projekt przepisów Kodeksu pracy zawiera zmiany do art. 134 Kodeksu pracy. W przepisach ma znaleźć się dodatkowa przerwa w pracy dla pracowników, których dobowy wymiar pracy jest dłuższy niż 9 godzin pracy. Ci pracownicy mają zyskać dodatkową 15 minutową przerwę w pracy, która będzie wliczana do czasu pracy. Z kolei jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika będzie dłuższy niż 16 godzin, pracownikowi ma przysługiwać po 16 godzinie pracy kolejna przerwa trwająca co najmniej 15 minut (trzecia przerwa), wliczana do czasu pracy.

Aktualnie w przepisach znajduje się tylko jedna 15 minutowa przerwa w czasie pracy, po zmianach pracownicy pracujący dłużej niż 16 godzin w ciągu doby zyskają prawo do dwóch dodatkowych przerw.  Po nowelizacji art. 134 Kodeksu pracy zgodnie z założeniami projektu, jeśli dobowy wymiar czasu pracy pracownika:

  • wynosi co najmniej 6 godzin - pracownik będzie miał prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy;
  • jest dłuższy niż 9 godzin - pracownik będzie miał prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy;
  • jest dłuższy niż 16 godzin - pracownik uzyska prawo do kolejnej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, również wliczanej do czasu pracy.

Obowiązek informacyjny pracodawcy o przerwach

Poza zamianami w długości i ilości przerw w czasie pracy nowe przepisy nakładają także na pracodawcę obowiązek poinformowania pracownika przez pracodawcę o ilości i długości przerw w czasie pracy. Zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 29 § 3 KP pracodawca będzie miał obowiązek informować pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy o przysługujących pracownikowi przerwach w pracy.

Prace nad projektem można śledzić na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356556/katalog/12855391#12855391

 

UrlopWymiar czasu pracyKodeks pracyUmowa o pracę