Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Gminy ustalają podatki i opłaty lokalne na 2023 rok. Na jakie podwyżki musimy się przygotować?

Iwona Maczalska

W przyszłym roku czekają nas duże podwyżki podatków i opłat lokalnych. Aktualnie trwa obradowanie nad budżetami na 2023 rok w poszczególnych gminach. Maksymalne wysokości opłat, jakie może uchwalić gmina na przyszły rok nie są jednak zupełnie dowolne. Poszczególne, maksymalne stawki wskazuje bowiem Ministerstwo Finansów w swoim obwieszczeniu.

» Podatki i opłaty lokalne 2023. Jest obwieszczenie Ministerstwa Finansów

Październik jest czasem, kiedy to w poszczególnych gminach w Polsce trwają prace nad ustanowieniem budżetu na 2023 roku. W tym też czasie radni ustalić muszą wysokość podatków i opłat, jakie będą obowiązywały w ich gminie od stycznia przyszłego roku. Będą to jednak robić w oparciu o obwieszczenie wydane w lipcu przez Ministerstwo Finansów.

 Podatki i opłaty lokalne 2023

Źródło: shutterstock

Obwieszczenie MF w sprawie podatków lokalnych 2023

Obwieszczenie Ministerstwa Finansów w sprawie opłat i podatków lokalnych, które wydawane jest odrębnie dla każdego roku – ma duże znaczenie. Wskazuje ono bowiem maksymalne wysokości opłat, jakie może przyjąć gmina na dany rok. Wskazane w obwieszeniu podatki na 2023 rok są niestety znacząco wyższe od tegorocznych. Na jakie podwyżki musimy się szykować?

2023 rok - jakie podatki i opłaty w górę?

Na podstawie wydanego przez MF obwieszczenia wzrosną w zasadzie wszystkie podatki i opłaty w 2023 roku. Jedną z podwyżek jest opłata za posiadanie psa, która może w przyszłym roku wzrosnąć nawet o 16 zł. To jednak nie wszystko. Przyszykować musimy się również  na wzrost innych podatków i opłat. Mowa m.in. o podatku od nieruchomości, gruntu, od środków transportowych, czy choćby opłacie targowej.

Maksymalne kwoty podatków i opłat lokalnych 2023

Maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych szukać należy wObwieszczeniu Ministerstwa Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. 2022 poz. 731).  Akt prawny zawiera szczegółowy wykaz nowych wysokości podatków. Wskazujemy go poniżej w formie tabeli:

 

Podatki lokalne 2022-2023
Podatek od:Stawka
2022
Stawka 2023Wzrosty 2022/2023
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków1,03 zł1,16 zł+0,13 zł
gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych5,17 zł5,79 zł+0,62 zł
gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego0,54 zł0,61 zł+0,07 zł
gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji3,40 zł3,81 zł+0,41 zł
budynków mieszkalnych0,89 zł1,00 zł+0,11 zł
budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej25,74 zł28,78 zł+3,04 zł
budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym12,04 zł13,47 zł+1,43 zł
budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń5,25 zł5,87 zł+0,62 zł
budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego8,68 zł9,71 zł+1,03 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie ***912,48 zł1020,16 zł+107,68 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie ***1522,21 zł1701,84 zł+179,63 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton ***1826,64 zł2042,19 zł+215,55 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton ***3485,69 zł3897,01 zł+411,32 zł
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton ***2131,05 zł2382,52 zł+250,47 zł
ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie ***2694,21 zł3012,13 zł+317,92 zł
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton ***3485,69 zł3897,01 zł+411,32 zł
przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ***1826,64 zł2042,19 zł+215,55 zł
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie ***2131,05 zł2382,52 zł+251,47 zł
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton ***2694,21 zł3012,13 zł+317,92 zł
autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc2156,92 zł2411,44 zł+254,52 zł
autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc2726,93 zł3048,71 zł+321,78 zł
opłata targowa852,75 zł953,38 zł+100,63 zł
opata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach2,50 zł2,80 zł+0,30 zł
opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej3,52 zł3,94 zł+0,42 zł
opłata uzdrowiskowa4,83 zł5,40 zł+0,57 zł
posiadania psów135,00 zł150,93 zł+15,93 zł
opłata reklamowa (obowiązuje od 11 września 2015)2,80 zł dziennie i 0,25 gr/m2 dziennie3,14 zł dziennie i 0,28 zł gr/m2 dziennie+0,34 zł dziennie + 0,03 gr/m2 dziennie

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

***w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych załącznikiem do ustawy – zmianie uległy również te załączniki i kwoty minimalne podatku

 

NieruchomościInne podatki