Przejście z ryczałtu na skalę od lipca przy braku faktur kosztowych. Ważny warunek

Iwona Maczalska

Na mocy przepisów Polskiego Ładu 2.0 przedsiębiorcy będący na ryczałcie mają możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową. Co zrobić w przypadku braku posiadania faktur kosztowych? Ustawodawca przewidział taką możliwość.

» Polski Ład 2.0 opublikowany w Dzienniku Ustaw

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1265) zwana Polskim Ładem 2.0. daje przedsiębiorcom prawo do formy opodatkowania jeszcze w trakcie 2022 roku. Jedną z możliwości jest przejście z ryczałtu na skalę podatkową. Co jednak w przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada faktur kosztowychdokumentujących poniesione wydatki w okresie styczeń – czerwiec 2022? Czy zmiana formy opodatkowania w takim przypadku nadal jest możliwa?

Zmiana ryczałtu na skalę podatkową od 1 lipca

Źródło: shutterstock

Skala podatkowa bez faktur kosztowych. Co na to ustawodawca?

Znowelizowane przepisy ustawy o PITumożliwiają zmianę formy opodatkowania z ryczałtu na skalę również przedsiębiorcom, którzy nie posiadają faktur kosztowych i nie mogą ich w żaden sposób odzyskać. W takim przypadku ustawodawca proponuje:

  1. Od 1 stycznia do 30 czerwca – opodatkowanie na zasadach ryczałtu (bez konieczności posiadania FV kosztowych),
  2. Od 1 lipca do 31 grudnia – zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową.

Ważny termin dotyczący zmiany formy opodatkowania

Przesiębiorca musi pamiętać o ważnej kwestii dotyczącej zmiany formy opodatkowania. Jeżeli podejmie on decyzję o pozostaniu w pierwszym półroczu 2022 roku na ryczałcie, a następnie przejście na skalę w drugim półroczu, powinien bezwzgędnie o tym fakcie poinformować swój urząd skarbowy. Ostateczny termin mija 22 sierpnia 2022 roku. Pismo ze swoim oświadczeniem powinien wysłać przedsiębiorca za pośrednictwem internetu bądź podczas osobistej wizyty w urzędzie skarbowym.

Podstawa prawna:

Art. 17. 1. (Dz.U. 2022 poz. 1265) ,,Podatnik, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, który w terminie określonym w tym przepisie nie złożył oświadczenia na piśmie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2022 r., może złożyć w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 r. na piśmie oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania przychodów osiągniętych w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przy czym w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, oświadczenie to składają wszyscy wspólnicy.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik dokona wyboru innej formy opodatkowania”.

Źródło: rcl.gov.pl

Jak rozliczyć działalność w sezonie rocznych rozliczeń PIT 2023?

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na mieszaną formę opodatkowania w trakcie 2022 roku (ryczałt + skala) zobowiązani będą do złożenia w 2023 roku dwóch deklaracji PIT:

  1. PIT-28 za pierwsze półrocze 2022 roku (opodatkowanie ryczałtem),
  2. PIT-36 za drugie półrocze 2022 roku (opodatkowanie skalą podatkową).

Kiedy opłaca się zmiana formy opodatkowania od lipca

Ustawodawca zdecydował, że lipcowe zmiany Polskiego Ładu mają dać możliwość zmiany formy opodatkowania prowadzącym działalność gospodarczą, którzy zdecydowali się w Polskim Ładzie na opodatkowanie w ramach ryczałtu lub podatek liniowy. Kto musi śpieszyć się z decyzją oraz komu może się opłacać zmiana formy opodatkowania - wyjaśniamy w artykule ,,Polski ład 2.0 Czy zmiana formy opodatkowania za 2022 r. może się opłacać?".

Polski ŁadRyczałtPodatek PITKosztyFormy opodatkowania