Zmiany w składaniu oświadczeń i wniosków płatnikom pdof

Gazeta Podatkowa

Uregulowania wprowadzone do ustawy o pdof Polskim Ładem 2.0, w zakresie dotyczącym oświadczeń i wniosków składanych przez podatników płatnikom pdof, w tym pracodawcom, zleceniodawcom oraz organom rentowym, mają za zadanie uporządkowanie tej materii. Przede wszystkim przepisy dotyczące tej kwestii od 2023 r. znajdą się w jednym miejscu. Ponadto nowelizacja ujednolica zasady składania i odwoływania wniosków/oświadczeń mających wpływ na wysokość zaliczki na podatek oraz uwzględniania ich przez płatników pdof.

Od kiedy nowe reguły?

Przepisy Polskiego Ładu 2.0 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265) dotyczące oświadczeń i wniosków składanych płatnikom pdof przez podatników tego podatku i mających wpływ na obliczenie zaliczki na podatek wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Znajdą one zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od tego dnia. Na ich podstawie podatnicy, jak wynika z dodanego do ustawy o pdof art. 31a ust. 1, który zacznie obowiązywać z nowym rokiem, będą mogli je składać zarówno na piśmie, jak i w inny sposób przyjęty u danego płatnika.

Jednocześnie jednak oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na pdof złożone płatnikowi przed dniem wejścia w życie tych przepisów zachowują moc, co wynika z art. 22 Polskiego Ładu 2.0 (dotyczy to m.in. oświadczenia PIT-2 czy też oświadczenia o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów). W efekcie podatnik nie będzie musiał składać ich ponownie, jeżeli zawarte w nich informacje będą aktualne.

Zakres informacji

Z kolei art. 31a ust. 2 ustawy o pdof wskazuje, że omawiane w nim oświadczenia i wnioski (patrz ramka) będą mogły być składane według ustalonego wzoru. Chodzi tu o wzory ustalone przez Ministra Finansów, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Zatem płatnik będzie miał wybór, czy chce skorzystać z udostępnionego przez Ministra Finansów wzoru czy też w tym celu wykorzysta sporządzony przez siebie wzór albo funkcjonujący u niego elektroniczny system kadrowo-płacowy. Resort finansów w poradnikowych publikacjach na temat Polskiego Ładu zamieszczonych na jego stronie internetowej wyjaśnia równocześnie, że jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie według wzoru udostępnionego przez Ministra Finansów, płatnik nie będzie mógł odmówić jego przyjęcia.

Możliwość, a nie obowiązek stosowania urzędowego wzoru druku to nowość, gdyż do tej pory wzory formularzy obowiązujące w analizowanym zakresie (PIT-2, PIT-2A czy PIT-3) stosowane były przez płatników pdof obligatoryjnie. Od 2023 r. wzory oświadczeń i wniosków składanych przez podatników płatnikowi pdof mają mieć znacznie szerszy zakres. Korzystając z jednego wzoru oświadczenia, podatnik ma zyskać możliwość zawnioskowania do płatnika o każdą z kwestii wpływających na wysokość obliczanej zaliczki.

Co prawda na chwilę obecną resort finansów nie opracował jeszcze wzorów omawianych oświadczeń i wniosków, jednak należy się spodziewać, że aby wnioski złożone w innym trybie niż według ustalonego wzoru były skuteczne, będą musiały zawierać przewidziane w tych wzorach informacje.

Wdrożenie przez płatnika

Od 1 stycznia 2023 r. z art. 31a ust. 5 ustawy o pdof będzie wynikało, że oświadczenie lub wniosek mające wpływ na obliczanie zaliczki, płatnik uwzględnia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał. Dłuższy termin w tej kwestii ma tylko organ rentowy - on uwzględnia złożone mu oświadczenia lub wnioski najpóźniej od drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał.

Raz złożone oświadczenie lub wniosek - jak wynika z art. 31a ust. 6 ustawy o pdof - generalnie będą miały zastosowanie również w kolejnych latach, co oznacza, że przy braku zmian okoliczności w nich wskazanych podatnicy zasadniczo nie będą mieli obowiązku ich ponawiania co roku, chyba że odrębny przepis stanowi inaczej. Przykładem wyjątku od tej reguły jest wniosek o niepobieranie zaliczek na pdof w danym roku podatkowym, który płatnik pdof uwzględnia jedynie w roku jego złożenia (nowy art. 31c ustawy o pdof).

Ważną kwestią jest również to, że płatnik pdof nie będzie ponosił odpowiedzialności za nieprawidłowe pobranie zaliczki spowodowane zastosowaniem się do złożonego przez podatnika oświadczenia lub wniosku (art. 31a ust. 10 ustawy o pdof).

Wycofywanie i dokonywanie zmian

Jeżeli okoliczności podane w oświadczeniu lub wniosku mającym wpływ na obliczenie zaliczki na pdof ulegną zmianie, to, jak wynika z art. 31a ust. 3 ustawy o pdof, od 1 stycznia 2023 r. podatnik będzie zobowiązany zmienić lub wycofać złożone oświadczenie lub wniosek. Aktualizacji omawianych informacji podanych wcześniej płatnikowi pdof podatnik będzie dokonywał poprzez złożenie nowego, aktualnego oświadczenia lub wniosku, który automatycznie wycofa lub zmieni wcześniej złożone oświadczenie lub wniosek (art. 31a ust. 4 ustawy o pdof).

Wnioski o zastosowanie zwolnienia z pdof

W oparciu o art. 31a ust. 8 i ust. 9 ustawy o pdof w przyszłym roku płatnik będzie obliczał zaliczkę na pdof z uwzględnieniem ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania tych zwolnień oraz zawrze w nim klauzulę o świadomości dotyczącej odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Przy uldze na powrót podatnik dodatkowo wskaże rok rozpoczęcia i zakończenia jej stosowania przez płatnika.

Po ustaniu stosunku prawnego

Z art. 31a ust. 7 ustawy o pdof, wynika wprost, że po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania świadczeń podatnikowi, czyli przykładowo po rozwiązaniu umowy o pracę lub wygaśnięciu umowy zlecenia, od nowego roku płatnik będzie pomijał oświadczenia i wnioski złożone uprzednio przez podatnika, z wyjątkiem wniosków dotyczących:

  • obliczania zaliczek bez stosowania tzw. zerowego PIT dla młodych,
  • obliczania zaliczek bez stosowania tzw. pracowniczych kosztów uzyskania przychodów - zarówno podstawowych jak i podwyższonych,
  • rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

PIT-2 w 2023 r.

W przyszłym roku zwiększy się zakres należności, do których płatnicy pdof będą mogli stosować 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz zasady jej uwzględniania przy wyliczaniu zaliczki na pdof. Od 1 stycznia 2023 r. będzie ona m.in. miała zastosowanie do opodatkowania świadczeń z działalności wykonywanej osobiście, świadczeń z praktyk absolwenckich oraz od dochodów z praw majątkowych. Ponadto będzie ona podzielna maksymalnie między trzech płatników (nowy art. 31b ustawy o pdof), którym podatnik złoży oświadczenia w tym zakresie, wskazując, czy dany płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o: 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (tj. 300 zł), 1/24 (tj. 150 zł) czy też 1/36 (tj. 100 zł).

Oświadczenia i wnioski, które będą mogły być składane w 2023 r. płatnikom pdof według ustalonego wzoru:

-oświadczenie dotyczące stosowania przez płatnika kwoty zmniejszającej podatek (art. 31b ustawy o pdof),
-oświadczenie o spełnieniu warunku do stosowania przez płatnika tzw. podwyższonych kosztów pracowniczych (art. 32 ust. 7 ustawy o pdof),
-oświadczenie o łącznym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci (art. 32 ust. 3 ustawy o pdof),
-wniosek w sprawie obliczania zaliczek na pdof bez stosowania tzw. ulgi dla młodych (art. 32 ust. 6 ustawy o pdof),
-wniosek o obliczanie zaliczek bez stosowania kosztów pracowniczych (art. 32 ust. 6 ustawy o pdof),
-wniosek o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów (art. 32 ust. 8 ustawy o pdof).


autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa nr 67 (1942) z dnia 2022-08-22

Podatek dochodowy w orzecznictwie sądowym. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

KsięgowośćPolski ŁadPłatnik PITPodatek PIT