Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Ulga uczniowska

11.10.2016 10:00 (aktualizacja: )

Ulga związana z przyuczeniem ucznia funkcjonuje obecnie na zasadzie praw nabytych. Nie można z ulgi na ucznia korzystać obecnie, tj. zawierać nowej umowy z uczniem, rozliczanej podatkowo jako ulga.

Ulga uczniowska

Źródło: shutterstock


Dofinansowanie dla pracodawców

Pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

 1. w przypadku nauki zawodu – 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania będą podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Do 2015 r. włącznie nie doszło do waloryzacji, gdyż ceny pozostały na poziomie nie powodującym waloryzacji.

Ulga uczniowska na lata 2004-2012 (do 31 sierpnia 2012 r.)

Do umów zawartych w przed 2004 r., w przypadku których nauka rozpoczynała się dopiero w roku 2004 albo do umów zawieranych po 31 grudnia 2003 r. zastosowanie znajdzie przepis 70b ustawy o systemie oświaty, zastępujący ulgę uczniowską, o której później. Po 31 sierpnia 2012 r. natomiast dofinansowanie przysługuje na zasadach omówionych powyżej.

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach;
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

 • w przypadku nauki zawodu:
  • 4.587 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,
  • 7.645 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy.

W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy dofinansowanie wyniesie 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Treść komunikatuWartość wskaźnika

w 2012 r. w stosunku do 2011 r.

103,7 %

w 2011 r. w stosunku do 2010 r.

104,3%

w 2010 r. w stosunku do 2009 r.

102,6 %

w 2009 r. w stosunku do 2008 r.

103,5 %

w 2008 r. w stosunku do 2007 r.

104,2 %

w 2007 r. w stosunku do 2006 r.

102,5 %

w 2006 r. w stosunku do 2005 r.

101,0 %

w 2005 r. w stosunku do 2004 r.

102,1 %

Kwoty te są odpowiednio waloryzowane od roku 2005 średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług ogółem (jeżeli zmiana rok/rok od ostatniej waloryzacji wynosi ponad 105%).

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy i są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu wojewódzkiego, a wojewoda otrzymane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy gminy.

Kontynuacja ulgi uczniowskiej

Podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 r. nabyli prawo do ulgi uczniowskiej, a odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające rok 2004, przysługuje prawo do dokonywania tych odliczeń na zasadach dotychczasowych obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2004 r. pod warunkiem, że kwoty te nie zostały odliczone od podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej.

Natomiast przedsiębiorcy, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 r.:

 • zawarli z uczniami lub szkołami właściwe umowy o przygotowaniu zawodowym oraz
 • rozpoczęli praktyczną naukę zawodu lub szkolenie w celu przygotowania zawodowego nie później niż w roku szkolnym 2003/2004,

- nabywają prawo do ulgi uczniowskiej po dniu 31 grudnia 2003 r., pod warunkiem, że kwoty te nie zostały odliczone od podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej.

Wnioski o przyznanie ulgi uczniowskiej złożone przed 1 stycznia 2004 r. podlegają rozpatrzeniu również po tej dacie.

W latach 2004-2007 kwota ulg podlegała podwyższeniu. Od 2008 r. kwota jest stała:

 

Rok złożenia wnioskuSzkolenie do 24 miesięcySzkolenie ponad 24 miesiące
20034.560 zł7.600 zł
20044.587,36 zł7.645,60 zł
20054.734,16 zł7.890,26 zł
20064.852,51 zł8.087,52 zł
20074.896,18 zł8.160,31 zł
20084.896,18 zł8.160,31 zł
20094.896,18 zł8.160,31 zł
20104.896,18 zł8.160,31 zł
20114.896,18 zł8.160,31 zł
20124.896,18 zł8.160,31 zł
20134.896,18 zł8.160,31 zł
20144.896,18 zł8.160,31 zł
20154.896,18 zł8.160,31 zł
20164.896,18 zł8.160,31 zł
20174.896,18 zł8.160,31 zł
20184.896,18 zł8.160,31 zł
20194.896,18 zł8.160,31 zł
20204.896,18 zł8.160,31 zł
2021
4.896,18 zł
8.160,31 zł

Kwotę ulgi podwyższa się o 20% w przypadku:

 • podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą w miejscowościach o liczbie mieszkańców do 5.000,
 • w gminach o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym, określonych w odrębnych przepisach. Podwyżka ulgi uczniowskiej o 20% przysługuje także wtedy, gdy po zakończeniu szkolenia gmina, w której prowadzona jest działalność, wykreślona została z wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym,
 • podatnikom, którzy w danym roku podatkowym zakończyli szkolenie więcej niż jednego pracownika; podwyżka przysługuje z tytułu zakończenia szkolenia pozytywnym wynikiem egzaminu każdego następnego pracownika.


Warunki ulgi uczniowskiej

Ulgę uczniowską stosuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wydana decyzja o przyznaniu ulgi. Decyzja ta jest wydawana na podstawie wniosku składanego po zdanym egzaminie. Zatem prawo do ulgi będzie przysługiwało dopiero po zakończeniu całej procedury nauki.

Przy ustalaniu kwoty ulgi przyjmuje się kwotę obowiązującą w roku podatkowym, w którym zakończono szkolenie pozytywnym wynikiem egzaminu, przez co należy rozumieć, że data wystawienia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe powinna być traktowana jako data złożenia przez pracownika egzaminu kończącego naukę zawodu w rozumieniu przepisów podatkowych (por. pismo PB2/MW-033-0416-1701/04 Podsekretarza Stanu z 22.11.2004 r. do dyrektorów izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej oraz naczelników urzędów skarbowych).

Ulga uczniowska przysługuje, jeżeli zatrudnienie pracownika trwało przez cały okres szkolenia wynikający z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana:

 • z przyczyn niezależnych od podatnika, a pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego podatnika - przysługującą z tytułu wyszkolenia ulgę uczniowską dzieli się między obydwu podatników, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonego przez nich szkolenia.
 • z winy szkolącego podatnika, ulga uczniowska przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu szkolenia tylko temu podatnikowi, u którego pracownik ukończył naukę zawodu.

Szkolący

Przedsiębiorcami występującymi o ulgę mogły być:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółki prawa cywilnego lub
 • osobowe spółki handlowe, z wyjątkiem spółki partnerskiej,

- uprawnieni do szkolenia uczniów i zatrudniającym w ramach prowadzonej działalności pracowników w celu przygotowania zawodowego.

Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, ulga uczniowska przysługuje wspólnikom proporcjonalnie do ich udziału w dochodach spółki. Jeśli nastąpiła zmiana wspólnika - rozlicza się ją proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonego przez nich szkolenia.

Ulga przysługuje także w przypadku, gdy uprawnionym do szkolenia uczniów jest przynajmniej jeden ze wspólników lub pracownik osoby (spółki) prowadzącej działalność gospodarczą.


Uczniowie

Ulga dotyczy szkolenia:

 • zawodowego zakończonego dpowiednim egzaminem zawodowym – ulga uczniowska przysługuje, jeżeli szkolenie zostało zakończone pozytywnym wynikiem egzaminu.
 • na podstawie umowy zawartej ze szkołą prowadzącą zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe pod warunkiem że praktyczna nauka zawodu trwała nie krócej niż 10 miesięcy,

Ulga uczniowska nie przysługuje za wyszkolenie pracownika będącego już wykwalifikowanym pracownikiem (czeladnikiem):

 • w tym samym lub
 • w innym zawodzie.


Niezbędne dokumenty

Do skorzystania z ulgi konieczne jest złożenie:

 • w przypadku umowy o pracę celem nauki zawodu - wniosku do Urzędu Skarbowego przedsiębiorcy - w terminie miesiąca od daty złożenia przez pracownika egzaminu kończącego naukę zawodu oraz dokument stwierdzający datę złożenia przez pracownika egzaminu kończącego naukę zawodu wynikiem pozytywnym,
 • w przypadku prowadzenia zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych na podstawie umowy ze szkołą – wyłącznie wniosku do Urzędu Skarbowego przedsiębiorcy w terminie miesiąca od daty zakończenia przez ucznia odbywania u podatnika praktycznej nauki zawodu – wniosek powinien zawierać następujące dane: datę zawarcia ze szkołą umowy o praktyczną naukę zawodu, imię i nazwisko ucznia, datę rozpoczęcia i zakończenia przez ucznia odbywania u podatnika praktycznej nauki zawodu,
 • w przypadku zakończenia praktyki z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy - oświadczenie stwierdzające przyczyny krótszego okresu szkolenia.

Rozliczenie roczne