Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

SLIM VAT: uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT od 1 stycznia 2021 r.

Ewelina Czechowicz

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie rozliczeń podatku VAT. Czym jest SLIM VAT i co uległo zmianie?  

SLIM VAT - założenia

Rozwiązania przyjęte jako SLIM VAT (simple, local and modern VAT) mają uprościć prowadzenie działalności gospodarczej.

SLIM VAT w 2021

Źródło: mf.gov.pl

SLIM VAT to:

a) uproszczenia przy korektach faktur

b) ułatwienia dla eksporterów

c)  spójne kursy walut

d)  korzyści przy odliczeniu VAT – odliczenie VAT w przypadku nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży

e) wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco, łącznie do 4 okresów, przy rozliczeniach miesięcznych

f) prezenty małej wartości zwiększone do 20 zł

Korekty faktur w SLIM VAT

Zgodnie z założeniami Slim Vat, zostały wprowadzone uproszczenia dotyczące zasad korygowania faktur.  O czym można przeczytać w artykułach:

Zmiana zasad korygowania i przeliczania faktur

SLIM VAT - pakiet uproszczeń dla podatników VAT

SLIM VAT zakłada całkowite odejście od otrzymania potwierdzenia odebrania korekty przez nabywcę towarów lub usług. Podatnik w przypadku faktur korygujących in minus będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania  i VAT pod warunkiem, że w posiadanej przez niego dokumentacji będzie znajdować się potwierdzenie, że dokonał uzgodnienia ze swoim kontrahentem warunków tej transakcji. Odnosząc się do faktury korygujących in plus uregulowany został moment ich ujęcia. Zgodnie z założeniami SLIM VAT korekta będzie dokonywana na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży).

Wydłużony termin na wywóz towarów dla eksporterów

Dotąd podatnik miał prawo by zastosować stawkę 0% do zaliczki eksportowej pod warunkiem, że w ciągu 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymał zaliczkę nastąpiła sprzedaż eksportowa i jednocześnie sprzedawca otrzymał dokument IE 599 przed złożeniem deklaracji.

Nowe regulacje w ramach SLIM VAT wydłużają termin wywozu towarów z obowiązujących dotąd dwóch miesięcy aż do pół roku. SLIM VAT ma być ułatwieniem dla eksporterów, i ograniczyć dokonywanie korekt deklaracji przez nich.

Spójne kursy walut 

SLIM VAT to ujednolicenie kursów walut. Podatnik dzięki nowym przepisom może  do VAT zastosować  zasady przeliczenia kursu walut takie jak dla przeliczenia w podatku dochodowym. Zmiana ta ma  uprości  rozliczenia.

Odliczenie VAT w przypadku nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży

Pakiet SLIM VAT  daje  możliwość odliczenia podatku naliczonego od usług noclegowych, pod warunkiem, że zakup usługi noclegowej służy dalszej odsprzedaży. Wcześniej podatnicy nie mogli korzystać z odliczenia VAT.

Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego dla rozliczających się miesięcznie

Od 1 stycznia 2021 podatnik będzie mógł ująć fakturę łącznie w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji. Zniweluje to ilość korekt wynikających jedynie z upłynięcia okresu, w którym podatnik miał prawo do odliczenia VAT z faktur. Dla podatników rozliczających się kwartalnie zasady się nie zmieniły, odliczenia na bieżąco mogą oni dokonać w dwóch następnych kwartałach po kwartale, w którym powstało prawo do odliczenia.

Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości

Dotąd zgodnie z regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług  podatnik przekazując nieodpłatnie prezenty powyżej 10 zł zobowiązany był prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób, którym przekazał prezenty. Ewidencja nie musiała być prowadzona do prezentów o wartości do 10 zł. Takie prezenty nie podlegały również opodatkowaniu. SLIM VAT powiększa kwotę jednorazowych prezentów o małej wartości z 10 zł na 20 zł. Wynika to ze zmian gospodarczych i potrzeby dostosowania kwoty jednorazowych prezentów do średniej obowiązującej w Unii Europejskiej.

Poniżej prównanie zmin, któych dokonał PAKIET SLIM VAT :

 

CO ZMIENIA PAKIET SLIM VAT

ROK 2020

ROK 2021

Korekta faktury in minus

Do końca 2020 r., w sytuacji kiedy  podatnik chciał obniżyć podstawę opodatkowania i VAT, musiał uzyskać potwierdzenie odbioru korekty przez nabywcę. Obniżenia dokonywał w okresie rozliczeniowym, w którym  uzyskał potwierdzenie odbioru korekty.

 

Nabywca z kolei dokonywał korekty podatku naliczonego po otrzymaniu faktury korygującej.

W sytuacjach, kiedy nabywca nie odbierał korekty korekta możliwa była po udowodnieniu próby jej doręczenia i wykazaniu, że nabywca wie na jakich zasadach przebiegła transakcja.

Pakiet SLIM VAT  od 1 stycznia 2021 r. daje możliwość dokonania korekty w dacie wystawienia faktury korygującej, pod warunkiem, że z posiadanej przez sprzedającego dokumentacji wynika, że uzgodnił z kupującym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją.

 

 

Korekta faktury in plus

Do końca 2020 r. nie było przepisu prawnego, który wskazywałby na moment ujmowania korekt in plus. Na podstawie orzecznictwa stosowana była praktyka, zgodnie z którą moment ujęcia korekty zależał od jej przyczyny

1 stycznia 2021 r. dodano art. 29a ust. 17, zgodnie z którym:

W przypadku, gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Możliwość stosowania w VAT kursu waluty obcej na podstawi przepisów o podatkach dochodowych

Do przeliczenia waluty obcej na złote stosowano średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego.

Różne były zatem kursy dla VAT i podatków dochodowych.

 

Od 1 stycznia 2021 r. podatnik może na gruncie VAT przeliczać waluty obce na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym.

 

Jeżeli dla danej transakcji podatnik nie dokonuje przeliczenia na podstawie przepisów o podatkach dochodowych (np. WNT, import usług), to stosuje zasady z ustawy o VAT.

Możliwość odliczenia VAT przy refakturowaniu usług noclegowych

W roku 2020 podatnicy nie mieli możliwości odliczenia VAT przy refakturowaniu usług noclegowych

Od 1 stycznia 2021 r. istnieje możliwość odliczenia VAT od usług noclegowych, jeżeli nabywane są one celu odsprzedaży. (dotyczy to wyłącznie przypadków kiedy usługa noclegowa nabywana  jest w imieniu własnym, ale na rzecz podmiotu trzeciego).

 

Prezent małej wartości

 

Do końca 2020 r.  prezenty do 10 zł nie musiały być ujmowane w ewidencji.

 

Od 1 stycznia 2021 r. wartość prezentu została zwiększona do 20 zł. Aktualnie wydanie towaru w tej cenie, nie wiąże się z obowiązkiem rozliczenia VAT należnego.

Wydłużenie terminu na wywóz towarów przy stosowaniu stawki 0% dla zaliczki w eksporcie towarów

Do końca 2020 r. termin na wywóz towarów przy stosowaniu stawki 0% dla zaliczki w eksporcie towarów wynosił 2 miesiące.

Od 1 stycznia 2021 r. termin ten został wydłużony do 6 miesięcy, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym przedsiębiorca otrzymał zapłatę oraz uzyskał  dokument potwierdzający wywóz towarów poza UE.

Wydłużenie terminu odliczenia VAT na bieżąco

Do końca 2020 r. podatek naliczony można było odliczać  na bieżąco lub w dwóch kolejnych miesiącach rozliczeniowych, czyli maksymalnie przez 3 miesiące

Od stycznia 2021 r. wydłużony został termin odliczenia VAT na bieżąco dla podatników rozliczających się miesięcznie. Mogą oni  dokonywać rozliczenia VAT naliczonego w 3 kolejnych miesiącach, następujących po miesiącu, w którym powstało prawo do  - odliczenia – podatnicy rozliczający się miesięcznie

 

Dla podatników rozliczających się kwartalnie zasady się nie zmieniły, odliczenia na bieżąco mogą oni dokonać w dwóch następnych kwartałach po kwartale, w którym powstało prawo do odliczenia.

Zmiany w MPP

W 2020 r. towary i usługi objęte obligatoryjnym obowiązkiem MPP, wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, były powoływane przy użyciu PKWiU 2008

Od 2021 r. towary i usługi objęte obligatoryjnym MPP, wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, są powoływane przy użyciu PKWiU 2015

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Podatki 2021SLIM VATZmiany w VATVAT