SLIM VAT 3. Zmiany w przeliczaniu kursów walut w przypadku wystawiania faktur korygujących

Iwona Maczalska

Pakiet SLIM VAT 3 zakłada wiele uproszczeń w zakresie podatku VAT, które mają wejść w życie już w 2023 roku. Jedna z nich dotknie kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących in plus oraz in minus, wystawianych w walucie obcej. 

» Slim VAT 3 - kolejny pakiet zmian w podatku od towarów i usług

Trwają konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw tzw. SLIM VAT 3. Wśród zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów zmian znalazło się doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Co się zmieni?

Faktury korygujące w walucie obcej - zmiany SLIM VAT 3

Źródło: shutterstock

Faktury korygujące w walucie obcej - nowy art. 31b

W ramach nowego artykułu 31b nowelizacji ustawy o VAT, resort finansów dąży do doprecyzowania zasad przeliczania walut obecnych w przypadku wystawiania faktur korygujących zarówno in plus jak i in minus. Jak tłumaczy w uzasadnieniu do projektu ustawodawca ,, Kurs przyjmowany do przeliczenia kwoty korekty podstawy opodatkowania na fakturze korygującej będzie zasadniczo powieleniem kursu przyjmowanego dla pierwotnego rozliczenia. Przykładowo podatnik, który zastosował dla świadczonej usługi kurs z 1 października 2021 r., ten sam kurs  zastosuje w przypadku wystawienia faktury korygującej pierwotne rozliczenie (dotyczy to korekt in plus oraz in minus)”. Jak twierdzi resort finansów stosowanie tzw. kursu historycznego dotyczącego momentu powstania obowiązku podatkowego, będzie zgodne z regulacjami unijnymi.

» Mały podatnik VAT 2023 - SLIM VAT podwyższy limit do 2 mln euro

Zbiorcza faktura korygująca - jaki kurs waluty obcej?

Wątpliwości budzi również kwestia kursu waluty obcej w przypadku wystawiania zbiorczej faktury korygującej. W takim przypadku przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do zastosowania pierwotnego kursu do każdej z korygowanych transakcji. Jak tłumaczy MF ,, Przeliczenia na złote podatnik dokona według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej (odpowiednio zastosuje kurs średni EBC) - w takim przypadku stosowany będzie jeden zbiorczy kurs do wszystkich korygowanych transakcji”.

Kurs walutowy w przypadku opustu lub obniżki

Projekt reguluje również zasady przeliczenia walut w przypadku przyznania opustu lub obniżki i otrzymania zbiorczej faktury VAT. Wówczas w przypadku dokonanych w danym okresie transakcji, podatnik będzie mógł dokonać przeliczenia na złote kwot wykazanych na tej fakturze według kursu średniego waluty obcej na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej.

 

/ na podstawie rcl.gov.pl 

SLIM VATZmiany w VATVATFaktura