Kolejne zmiany w VAT związane ze SLIM VAT 3

Gazeta Podatkowa

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie od 1 stycznia 2023 r. kolejnego pakietu rozwiązań ułatwiającego rozliczanie podatku VAT - tzw. SLIM VAT 3. Proponowane zmiany mają m.in. wpłynąć na poprawę płynności finansowej firm, wprowadzić szerszy zakres zwolnień z VAT oraz wdrożyć uproszczenia w dokumentowaniu.

Wyższy limit małego podatnika

Obecnie status małego podatnika na gruncie przepisów ustawy o VAT przysługuje podatnikowi, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1.200.0000 euro lub 45.000 euro - w przypadku m.in. podatników prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie oraz zarządzających funduszami inwestycyjnymi, których wynagrodzenie stanowi kwota prowizji. W ramach pakietu SLIM VAT 3 przewidziano podwyższenie limitu uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika do kwoty 2.000.000 euro.

Kurs waluty dla faktur korygujących

Ministerstwo Finansów planuje doprecyzować zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadkach wystawienia faktury pierwotnej w walucie obcej. Dodany do ustawy o VAT art. 31b ust. 1 ma stanowić generalną zasadę w zakresie przeliczenia kursu waluty obcej w wystawianych fakturach korygujących in plus oraz in minus. Kurs przyjmowany do przeliczenia kwoty korekty podstawy opodatkowania na fakturze korygującej będzie zasadniczo powieleniem kursu przyjmowanego dla pierwotnego rozliczenia. Przykładowo podatnik, który zastosował dla świadczonej usługi kurs z 3 października 2022 r., ten sam kurs zastosuje w przypadku wystawienia faktury korygującej pierwotne rozliczenie.

0% VAT przy WDT

Jeżeli podatnik w określonym czasie nie posiada wymaganych dokumentów potwierdzających WDT, to obecnie jest obowiązany wykazać w ewidencji tę transakcję jako dostawę krajową z zastosowaniem właściwej stawki VAT. Po otrzymaniu tych dokumentów ma prawo do odpowiedniej korekty transakcji i zastosowania 0% stawki VAT w rozliczeniu za okres, w którym dostawa została dokonana.

Po zmianie przepisów podatnik będzie miał prawo do wykazania (skorygowania) WDT w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ma to, jak tłumaczy MF, uprościć obowiązek korygowania takiej transakcji.

Odliczanie VAT z tytułu WNT

Obecnie prawo do odliczenia VAT z WNT powstaje pod warunkiem, że podatnik otrzyma fakturę dokumentującą taką transakcję w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. W przypadku niedotrzymania tego terminu podatnik jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty VAT naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin. Projekt SLIM VAT 3 zakłada rezygnację z wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu VAT z tego tytułu. Faktura nie będzie zatem stanowiła formalnego warunku odliczenia VAT. W konsekwencji podatek naliczony i należny z tytułu WNT będą zawsze rozliczane w tym samym okresie rozliczeniowym.

Ustalanie proporcji

Podatnik może obecnie uznać, że proporcja, według której odlicza VAT związany z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi z VAT, wynosi 100%, o ile przekroczyła ona 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku była mniejsza niż 500 zł. Ministerstwo Finansów planuje zwiększyć ten próg do 10.000 zł.

Wyższy próg będzie mógł być stosowany na mocy przepisu przejściowego już do proporcji przyjętej na 2022 r.

Zmiana zasad fakturowania

Proponuje się dodać ust. 1a w art. 106b, który ma wprowadzić fakultatywne rozwiązanie pozwalające na odstąpienie od obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej, jeżeli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty z tytułu czynności, w tym samym miesiącu, w którym jej dokonał. Zmiana ta ma na celu uproszczenie obowiązków dokumentacyjnych podatników.

Regulacja wynikająca z nowego przepisu będzie dotyczyć przypadków otrzymania zaliczki w tym samym miesiącu, w którym dokonano czynności związanych z tą zapłatą, jeśli termin wystawienia faktury jest określany na ogólnych zasadach, tj.: nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano czynności (otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy).

Odpowiedzialność solidarna

W art. 108a ustawy o VAT proponuje się zmianę w ust. 6, który reguluje kwestię uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej przez "osoby trzecie" w sytuacji otrzymania przez nie płatności na rachunek VAT. Obecnie uwolnienie się od odpowiedzialności solidarnej przez "osoby trzecie" jest możliwe poprzez dokonanie płatności na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy lub przez zwrot otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano płatność.

Ministerstwo Finansów zamierza dodać trzeci sposób pozwalający uwolnić się od odpowiedzialności solidarnej, który byłby dedykowany instytucjom finansowym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo bankowe, czyli głównie faktorom. Dodawany sposób uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej byłby stosowany w sytuacji zmiany przez podatnika faktora, tj. po zawarciu porozumienia (umowy) pomiędzy faktorami a klientem, prowadzącego do zmiany wierzyciela wierzytelności wynikających z umowy dostaw towarów lub świadczenia usług przez dostawcę, objętych umową faktoringu.

Kasy fiskalne

Obecnie podatnicy zwolnieni z VAT, aby uzyskać zwrot kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej, muszą złożyć, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy, wniosek w tej sprawie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania wniosku planuje się wprowadzenie przepisu, aby organ podatkowy, w przypadku wniosku, który nie budzi wątpliwości, dokonywał zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy bez wydawania decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.)


autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 2022-11-10

Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

SLIM VATVAT