Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Składanie deklaracji VAT w OSS w procedurze unijnej

Gazeta Podatkowa

Od 1 lipca 2021 r. procedura MOSS została rozszerzona i stała się punktem kompleksowej obsługi (OSS). Podatnik, który chce skorzystać z procedury unijnej, powinien zarejestrować się tylko w jednym państwie członkowskim, w tzw. państwie członkowskim identyfikacji (gdzie podatnik posiada siedzibę działalności).

Złożenie deklaracji

Podatnik, który został zidentyfikowany na potrzeby procedury unijnej przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, obowiązany jest składać do tego urzędu, za pomocą systemu e-Deklaracje, deklaracje VAT (VIU-DO), w których rozliczać będzie świadczone usługi, wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (WSTO) lub dostawy krajowe (ułatwiane przez operatorów interfejsów elektronicznych uznanych za dostawców).


Deklaracje VAT składa się za okresy kwartalne do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.


Deklaracje VAT przekazuje się niezależnie od tego, czy WSTO oraz dostawa krajowa objęta procedurą miała miejsce lub czy usługi objęte procedurą były świadczone. W sytuacji gdy podatnik ten w trakcie okresu rozliczeniowego nie dokonał żadnych czynności objętych procedurą unijną oraz nie dokonuje korekt odnoszących się do poprzednich deklaracji, wówczas składa zerową deklarację VAT.

VAT MOSS

Źródło: shutterstock

Pamiętać należy, że termin złożenia deklaracji (koniec miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale) obowiązuje również w przypadku, gdy dzień ten przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (bramka OSS otwarta jest 24h/dobę 7 dni w tygodniu). Zasada ta nie dotyczy dokonywania płatności podatku VAT. Za dokonaną w terminie płatność uznaje się zarówno tą dokonaną w terminie, jak i płatność zrealizowaną następnego dnia roboczego po upływie miesiąca następującego po kwartale, jeżeli ten ostatni dzień przypada na święto lub dzień wolny od pracy.

Podatnik musi zwrócić uwagę na to, że nie może złożyć deklaracji VAT przed zakończeniem okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że najwcześniej złoży ją elektronicznie pierwszego dnia po zakończeniu kwartału.

Podatnik ma również możliwość, przed złożeniem właściwej deklaracji, złożenia wersji roboczej deklaracji, poprzez zaznaczenie pola Cel złożenia deklaracji: Wersja robocza deklaracji. Wersja robocza oznacza jej weryfikację przed złożeniem właściwej deklaracji w celu wyeliminowania nieprawidłowości. W sytuacji gdy zostaną wykryte przez organ błędy i podatnik otrzyma o nich informację, w celu złożenia deklaracji należy je poprawić i złożyć poprawną deklarację zaznaczając pole "Złożenie". Zaś w przypadku otrzymania informacji o prawidłowo wypełnionej wersji roboczej deklaracji należy złożyć deklarację także zaznaczając pole "Złożenie".

Kwoty VAT w deklaracji

Kwoty wykazane w deklaracji VAT wyrażane są w euro i nie podlegają zaokrągleniu w górę ani w dół. Podatnik wykazuje i uiszcza dokładną kwotę VAT. W przypadku gdyby np. usługi świadczone w określonym państwie UE konsumpcji objęte były zwolnieniem z VAT, podatnik nie powinien ich uwzględniać w deklaracji VAT (w deklaracji VAT trzeba zaś wykazać usługi z podziałem na stawki VAT: podstawową i obniżoną).

Unikatowy numer

Każdej złożonej deklaracji VAT zostanie przypisany jednostkowy, unikatowy numer referencyjny (UNR). Podatnik - za pomocą środków komunikacji elektronicznej - zostanie poinformowany o nadaniu takiego numeru. Numer ten należy podawać podczas dokonywania płatności (bez tego numeru nie będzie można skutecznie dokonać płatności). Unikatowy numer referencyjny dla procedury unijnej składa się z kodu państwa członkowskiego identyfikacji, numeru VAT i okresu (kwartał/rok), za który składane jest rozliczenie, np. PL/PLXXXXXXX/Q3.2021.

Korekta deklaracji

W sytuacji gdy po złożeniu deklaracji VAT podatnik będzie musiał dokonać w niej jakichkolwiek zmian, korekty dokonuje w kolejnej deklaracji w okresie 3 lat od dnia upływu terminu złożenia pierwotnej deklaracji. W kolejnej deklaracji VAT wykazuje się właściwe państwo konsumpcji, okres rozliczeniowy i kwotę VAT, w odniesieniu do której niezbędne są jakiekolwiek zmiany.

Pamiętać należy, że w procedurze OSS można złożyć tylko 1 deklarację za każdy okres rozliczeniowy. Korekty dokonuje się tylko i wyłącznie w następnej deklaracji za kolejny "bieżący" okres rozliczeniowy.

Przy czym zmiany danych zawartych w deklaracji VAT dotyczącej okresu rozliczeniowego poprzedzającego III kwartał 2021 r. dokonuje się poprzez korekty tej deklaracji, a nie poprzez korygowanie kolejnej deklaracji.

Płatność podatku

Podatnik uiszcza całą kwotę podatku należnego wynikającą z deklaracji VAT - najpóźniej do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale - na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście o numerze: 84 1010 1010 0165 9315 1697 8000 (dla płatności dokonywanych z zagranicy: PL84 1010 1010 0165 9315 1697 8000 kod BIC: NBPLPLPW). Wpłaty VAT powinny być dokonywane w euro.

Rozdziału płatności pomiędzy państwa UE konsumpcji dokonuje Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Podczas dokonywania płatności należy wskazać numer referencyjny deklaracji VAT (UNR), której dotyczy wpłata. Brak tego numeru będzie skutkował brakiem możliwości rozdziału i przekazania wpłaty do krajów UE konsumpcji z uwagi na to, że rozdział płatności następuje automatycznie za pośrednictwem systemów informatycznych, oraz zwróceniem wpłaty podatnikowi. W konsekwencji może to doprowadzić do powstania zaległości, które podatnik będzie zobowiązany rozliczyć bezpośrednio z państwami UE konsumpcji. Ten sam skutek wywołać może dokonanie płatności po terminie.

W sytuacji gdy podatnik zarejestrowany jest w Polsce do więcej niż jednej procedury szczególnej (np. procedura unijna i procedura importu), to dla każdej z procedur powinna zostać dokonana odrębna płatność podatku VAT.

Ewidencja

Podatnik w ramach procedury unijnej musi prowadzić ewidencję transakcji objętych tą procedurą. Ewidencja musi być przechowywana przez okres 10 lat od zakończenia roku, w którym dokonano transakcji. Ewidencja ta musi zawierać następujące informacje:

a) państwo UE konsumpcji, w którym dokonywane są dostawy towarów lub usługi,

b) rodzaj usług lub opis i ilość towarów,

c) datę świadczenia usług lub dokonania dostawy towarów,

d) podstawę opodatkowania ze wskazaniem waluty,

e) wszelkie kolejne kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania,

f) zastosowaną stawkę VAT,

g) kwotę należnego VAT ze wskazaniem zastosowanej waluty,

h) datę i kwotę otrzymanych płatności,

i) wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed dostawą towarów lub świadczeniem usług,

j) w przypadku, gdy wystawiono fakturę - informacje zawarte na fakturze,

k) w przypadku usług - informacje wykorzystywane do określenia miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, lub zwykłe miejsce pobytu, natomiast w przypadku towarów - informacje wykorzystywane do określenia miejsca rozpoczęcia i zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy,

l) wszelkie dowody dotyczące możliwości zwrotów towarów, w tym podstawę opodatkowania i zastosowaną stawkę VAT.

W celu złożenia deklaracji należy:

1.wypełnić deklarację VIU-DO - Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej, wskazując okres rozliczeniowy, którego dotyczy, oraz zaznaczając cel złożenia deklaracji: Złożenie,
2.przesłać deklarację - za pomocą systemu e-Deklaracje do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście,
3.wykazać - w sekcji C deklaracji VIU-DO - podatek należny wszystkim państwom członkowskim konsumpcji, w których ma miejsce świadczenie usług/dostawa towarów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)


autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 2021-07-29

Rozliczanie VAT w obrocie krajowym w orzecznictwie i interpretacjach indywidualnych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

SLIM VATZmiany w VATVAT