Praca zdalna zastąpi telepracę w Kodeksie Pracy

Ewelina Czechowicz

Praca zdalna zostanie na stałe wpisana do Kodeksu Pracy - tak zakłada wstępny projekt, nad którym pracuje Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Projektowane przepisy uwzględniają dotychczas zgłaszane problemy, które dotyczą BHP, kontroli pracownika. Zgodnie z założeniami, sposób i częstotliwość wykonywania obowiązków zdalnie ma określić pracodawca i pracownik.

» Powrót do pracy po zakończeniu pracy zdalnej - przepisy BHP i zalecenia PiP

Roboczy projekt nowelizacji kodeksu pracy zakłada wdrożenie na stałe pracy zdalnej. Aktualnie resort rodziny i pracy przekazał go do dyskusji z pracodawcami i związkami zawodowymi na forum Rady Dialogu Społecznego.

Praca zdalna zastąpi telepracę w Kodeksie Pracy
Źródło: shutterstock.com

Pandemia koronawirusa sprawiła, że potrzeba uregulowania pracy zdalnej jest nagląca. Teraz zapowiedzi Ministerstwa Pracy stają się faktem. Zastąpienie regulacji dotyczących telepracy w kodeksie pracy na rzecz przepisów prawa pracy pozytywnie oceniają eksperci ds. prawa pracy Pracodawców RP. Co zatem ma się zmienić? Jak będzie wyglądać praca zdalna po jej uregulowaniu i wpisaniu do kodeksu pracy?

Praca zdalna całkowicie lub częściowo poza siedzibą pracodawcy

Zgodnie z propozycją ministerstwa praca zdalna w zależności od ustaleń pracodawcy i reprezentacji pracowników mogłaby być wykonywana całkowicie lub częściowo poza siedzibą pracodawcy. Ustawodawca pozostawia swobodę do ustalenia zasad na jakich miałaby się odbywać praca zdalna pracodawcy i pracownikowi.

Przywileje dla pracowników posiadających dzieci

W projekcie zawarto przepis uprzywilejowujący pracowników posiadających dzieci do lat 3, dzieci niepełnosprawnych lub wymagających specjalnej opieki. Pracodawca miałby uwzględniać ich wnioski o wykonywanie pracy zdalnie, chyba że nie byłoby to możliwe z uwagi na organizację lub rodzaj wykonywanej pracy.  O przyczynie odmowy trzeba będzie poinformować zatrudnionego w ciągu trzech dni roboczych.

Ekwiwalent dla zatrudnionego

Pracodawca i pracownik w zawieranym porozumieniu będą musieli ustalić wysokość przysługującego ekwiwalentu np. za prąd czy wykorzystywanie prywatnego komputera, czy innych narzędzi  do celów służbowych

Kontrola pracownika

Roboczy projekt mający na celu uregulowanie pracy zdalnej zakłada, możliwość kontroli pracownika w godzinach pracy po uzyskaniu zgody zatrudnionego. Zgodnie z założeniami projektowanych przepisów pracownik będzie odpowiadać za właściwa organizację swojego miejsca pracy oraz za przestrzeganie przepisów bhp.

Wypadek przy pracy, co dalej

Praca zdalna wiąże się z potrzebą uregulowania kwestii dotyczącej ewentualnych wypadków. Projektodawcy zakładają, że pracownik ma odpowiadać za właściwą organizację swojego stanowiska w miejscu zamieszkania. W sytuacji, kiedy zatrudniony zgłosi pracodawcy wypadek przy pracy, będzie się musiał zgodzić na przeprowadzenie oględzin do sporządzenia protokołu bhp.  Jeśli zaś pracownik odmówi współpracy w tym zakresie, może wiązać się to z nieuznaniem danego  przypadku za wypadek.

Obowiązki pracodawcy

Z roboczego projektu wynika też, że osobie wykonującej zadania w formie zdalnej firma musi dostarczyć niezbędne materiały i narzędzia oraz pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją tych narzędzi.

Katalog prac

Na chwilę obecną obowiązujące przepisy nie wyjaśniają wielu kwestii, stąd też Ministerstwo wskaże katalog prac gdzie praca zdalna będzie niedopuszczalna.

Zasady wykonywania pracy zdalnej znajdą się w porozumieniu

Zasady wykonywania pracy zdalnej zgodnie z zamysłem Ministerstwa mają być określane w porozumieniu ze związkami zawodowymi. W sytuacji kiedy nie dojdzie do porozumienia, w terminie 30 dni pracodawca będzie musiał ustalić je samodzielnie w regulaminie. U pracodawców, u których nie ma związków zawodowych projekt regulaminu będzie wymagał konsultacji z przedstawicielami pracowników.

W sytuacji kiedy nie zostanie zawarte porozumienie lub wydany regulamin, praca zdalna będzie mogła być świadczona na wniosek pracownika lub z inicjatywy albo na polecenie pracodawcy (w sytuacji klęski żywiołowej, epidemii lub kiedy będzie to niezbędne do zapewnienia właściwego poziomu BHP pracownikom).

Kodeks pracyFormy zatrudnieniaKontrolaMacierzyństwo