Polski ład 2.0 z podpisem Prezydenta, najważniejsze zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r.

Ewelina Czechowicz

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która m.in. obniża dolną stawkę PIT z 17 do 12 Zmiany w podatkach zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Co się zmieni? Czy obniżka podatków sprawi, że do portfeli Polaków trafi więcej pieniędzy? Przybliżamy najważniejsze zmiany w PIT.

Już od lipca czeka nas sporo zmian w PIT. Wszystko za sprawą zmian wprowadzonych dla ratowania Polskiego ładu. Ustawodawca zdecydował się na sporą korektę ustawy o PIT. Obniżka PIT, zmiany w składce zdrowotnej i likwidacja ulgi dla klasy średniej to najważniejsze z nich. Zmian jest jednak dużo więcej. Na co muszą się przygotować podatnicy?

Zmiana stawki PIT za 2022 r.

W związku z poprawkami do Polskiego ładu zostanie obniżona POLSKI ŁAD stawka podatku PIT z 17% na 12%.

Zmiana ta spowoduje liczenie zaliczek w PIT na nowych zasadach.

30 000 zł kwoty wolnej od podatku i nowa kwota zmniejszająca podatek

Ustawodawca pozostawił wprowadzoną w styczniu kwotę wolną od podatku na poziomie 30.000 zł, natomiast z uwagi na zmianę wysokości stawki podatkowej - 12%, zmianie ulegnie kwota zmniejszająca podatek do 3.600 zł. Spowoduje to, że kwota  zmniejszająca podatek u pracowników wynosić będzie 300 zł.

Od stycznia 2023 kwota wolna od podatku dla zleceniobiorcy

Od stycznia 2023 roku nie tylko pracownicy, ale również zleceniobiorcy i inne osoby otrzymujące wynagrodzenie za prace wykonywane osobiście, po złożeniu płatnikowi stosownego oświadczenia będą mogli stosować kwotę wolną, odpowiednio:

- 1/12 kwoty zmniejszającej tj. 300 zł

- 1/24 kwoty zmniejszającej tj. 150 zł

- 1/36 kwoty zmniejszającej tj. 100 zł

Co ważne oświadczenie nie będzie musiało mieć formy PIT-2. W oświadczeniu podatnik będzie mógł wskazać, w jakiej wysokości płatnik ma dokonywać potrącenia od podatku.

Polski ład z podpisem Prezydenta

Źródło: shutterstock

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Zniknie algorytm, który miał zapewnić rekompensatę za wprowadzenie obciążeń związanych ze składką zdrowotną.  Z ulgi będzie można skorzystać za 2022 r., ponieważ fiskus będzie miał obowiązek obliczyć tzw. hipotetyczny podatek z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej i jeżeli okaże się, że podatnik miałby stracić na likwidacji ulgi dla klasy średniej, naczelnik ma obowiązek poinformować podatnika o kwocie nadpłaty w terminie 21 dni od daty złożenia PIT.

Zmiana formy opodatkowania

Wprowadzane w trakcie roku zmiany ma zrekompensować możliwość zmiany formy opodatkowania dla niektórych podatników. Zmienić formę opodatkowania będą mogli podatnicy  rozliczający się w 2022 roku w sposób liniowy oraz ryczałtowy, przechodząc na skalę podatkową. Co ważne zmiana formy opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2022 rok, nie spowoduje konieczności przeliczania zaliczek w trakcie roku!

Niektórzy przedsiębiorcy będą mogli dokonać zmiany formy opodatkowania w trakcie roku. Taką możliwość zyskają osoby, które jako formę opodatkowania za rok 2022 wybrały ryczał od przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy. Ci podatnicy będą mogli zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne. Zmiany będzie można dokonać do:

  • 30 kwietnia 2023 – przez podatników rozliczających się liniowo lub ryczałtowo,
  • 22 sierpnia 2022 - w przypadku ryczałtowców, którzy na zasadach ogólnych

Zmiana formy opodatkowania ma zastosowanie wyłącznie wobec roku podatkowego 2022. W kolejnych latach podatkowych, przedsiębiorca będzie musiał wybrać formę opodatkowania, jak zwykle, na początku roku.

Polski ład 2.0: Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku nie dla każdego przedsiębiorcy - PIT.pl

Odliczenie składki zdrowotnej

Składka zdrowotna nie będzie odliczana przez podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się podatkiem liniowym, w formie ryczałtu lub korzystają z karty podatkowej będą mogli zaliczyć składkę zdrowotną do koszów działalności. I tak:

a)      podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym - będą mogli zaliczyć kwoty zapłaconej składki zdrowotnej do kosztów prowadzenia działalności. Podstawa opodatkowania zostanie obniżona o wysokość zapłaconych składek zdrowotnych, maksymalnie jednak do kwoty 8700 zł rocznie.

b)      podatnicy płacący ryczałt - będą mogli obniżyć stanowiący podstawę opodatkowania przychód o 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych. Ponieważ dla ryczałtowców najwyższa możliwa do zapłacenia składka zdrowotna wynosi 1007,81 zł, maksymalna kwota pomniejszenia przychodu może wynieść 503,91 zł. W skali roku dzięki tej zmianie ryczałtowcy będą mogli zyskać od 60 do 1028 zł.

c)       podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej - 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

 Składka zdrowotna dla osób współpracujących

Od lipca 2022 roku zmianie ulega zmianie podstawa składki zdrowotnej dla osób współpracujących i wynosi 75% (zamiast 100%) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W związku z powyższym za osoby współpracujące składka zdrowotna od lipca 2022 roku wyniesie 419,92 zł, w stosunku do poprzednio 559,89 zł.

Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w spółce komandytowo-akcyjnej

Od stycznia 2023 roku komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych zostają objęci obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym.

Wspólne rozliczenie samotnych rodziców z dzieckiem

Zlikwidowana zostanie ulga 1500 zł, którą wprowadzono w styczniu 2o22 r. i przywrócono możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem według zasad sprzed 01.01.2022. 

Preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów i dzieci

Od 1 lipca ma zacząć obowiązywać wiele nowych preferencji dla rodziców, opiekunów i dzieci:

1.    zwiększona ma zostać kwota zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców – z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej).

2.    renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców – dziecko jako odrębny podatnik również będzie korzystać z kwoty wolnej 30 tys. zł,

3.    od rent rodzinnych dzieci do 18-tego roku życia nie będzie pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne,

4.    ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) będą obejmowały również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie.

Ulga pałacyk plus ze zmianami

Od stycznia 2023 roku wydatek na nabycie nieruchomości będącej zabytkiem, nie będzie stanowił kosztów uzyskania przychodów. Wydatki stanowiące koszty w ramach tzw. "ulgi Pałacyk+" będą stanowiły wyłącznie te związane z prowadzeniem prac konserwatorskich lub robót budowlanych po wydaniu stosownego pozwolenia przez konserwatora zabytków i po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego wykonanie tych prac.

Rekompensaty dla OPP

Organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego, otrzymywać będą zamiast 1%, 1,5% przekazywanego podatku.

Składki związków zawodowych

Zmieniła się wysokość kwoty, o którą można pomniejszyć podstawę opodatkowania w kontekście składek członkowskich, zapłaconych na rzecz związków zawodowych z kwoty 300 zł na 500 zł.

Koniec z podwójnym liczeniem zaliczek na PIT

Jeżeli ustawa zostanie wprowadzona na czas, 1 lipca zniknie obowiązek podwójnego liczenia zaliczek. Tym samym zostanie zniesiony obowiązek obliczania zaliczek na PIT wg zasad obowiązujących w roku podatkowym 2021, jak i wedle zmian, jakie wniósł Polski ład w styczniu 2022 r.

Zeznania podatkowe podatnicy złożą w jednym terminie - do 30 kwietnia 

W ramach Polskiego ładu 2.0 zostanie ujednolicony terminu składania rocznego zeznania podatkowego. Po nowelizacji będzie to 30 kwietnia dla wszystkich podatników, niezależnie od formy opodatkowania. Tym samym do końca kwietnia rozliczyć się będą musieli nie tylko podatnicy składający PIT-36 czy 37. Do 30 kwietnia 2023 r. PIT będą musieli złożyć ryczałtowcy i osoby rozliczające się w formie karty podatkowej.  

 

 

 

Polski ŁadPodatki 2022KsięgowośćSkładka zdrowotnaOdliczenia w PIT