Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Od 1 stycznia 2022 r. szybki zwrot VAT

Gazeta Podatkowa

Od 1 stycznia 2022 r. do przepisów ustawy o VAT został wprowadzony nowy 15-dniowy termin zwrotu nadwyżki VAT. Zmiana ta została wdrożona w ramach tzw. Polskiego Ładu. Ze zwrotu w tym terminie mogą jednak skorzystać większe placówki handlowe. Wynika to z warunków, które musi spełnić podatnik, aby otrzymać zwrot w tym terminie.

Szybki zwrot VAT

Termin 15-dniowego zwrotu liczony jest od dnia:

1) w którym upłynął termin do złożenia deklaracji VAT w przypadku złożenia:

a) deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot VAT,

b) korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji,

2) złożenia korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot VAT, jeżeli jej złożenie nastąpiło po upływie terminu do złożenia deklaracji.

Zwrot VAT w tym terminie przysługuje podatnikom, którzy przyjmują w większości płatności elektroniczne. Ponadto podatnik ubiegający się o zwrot VAT w terminie 15-dniowym musi spełnić łącznie wszystkie warunki wynikające z art. 87 ust. 6e ustawy o VAT.

Warunki podmiotowe szybkiego zwrotu VAT

Aby podatnik mógł otrzymać szybki zwrot nadwyżki VAT, musi przez kolejne:

a) 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot:

  • być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  • składać za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT (miesięczne bądź kwartalne),
  • prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas on-line lub wirtualnych (przykład 1),

b) 3 miesiące poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, posiadać rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK, zawarty na białej liście podatników VAT.

Tak więc szybki zwrot VAT przysługuje podatnikowi, który:

  • jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i składa deklaracje co najmniej od roku,
  • używa tylko kas on-line lub wirtualnych i zgłosił przynajmniej na 3 miesiące przed żądaniem zwrotu rachunek na białej liście.

Warunki przedmiotowe

Podatnik, aby otrzymać szybki zwrot VAT, musi także spełnić warunki przedmiotowe, czyli:

1) za 3 okresy rozliczeniowe, a w przypadku podatnika składającego kwartalne rozliczenia VAT za 1 okres rozliczeniowy, poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, udział procentowy:

a) łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas on-line lub wirtualnych, w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej wartości sprzedaży brutto dokonanej przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 80%,

b) otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu z tytułu sprzedaży brutto, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas on-line lub wirtualnych, dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu, zgodnym z formą otrzymanej płatności, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 80% (w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. udział ten jest nie niższy niż 65%),

2) przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, łączna wartość sprzedaży brutto, zaewidencjonowanej przez tego podatnika przy zastosowaniu kas on-line lub wirtualnych, za każdy okres rozliczeniowy była nie niższa niż 50.000 zł.

Łączną wartość sprzedaży brutto ustala się w oparciu o dane gromadzone w Centralnym Repozytorium Kas. Do wartości tej nie wlicza się wartości sprzedaży dokumentowanej fakturami, o których mowa w art. 106h ust. 2 ustawy o VAT (fakturami wystawianymi przy zastosowaniu kasy rejestrującej).

Ponadto, aby otrzymać zwrot w terminie 15 dniu za okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot:

a) kwota różnicy podatku, wykazana przez podatnika, nie powinna przekraczać dwukrotnej wysokości podatku wynikającego ze sprzedaży zaewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu kas on-line lub wirtualnych,

b) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie powinna przekraczać 3.000 zł,

c) w przypadku, o którym mowa w art. 87 ust. 6d pkt 1 lit. a) ustawy o VAT (czyli złożenia pierwotnej deklaracji z wykazanym zwrotem), podatnik powinien złożyć deklarację przed upływem terminu do jej złożenia.

Oznacza to, że szybki zwrot VAT może otrzymać podatnik VAT, którego sprzedaż detaliczna rejestrowana jest w kasie on-line lub wirtualnej oraz płatności w zdecydowanej większości przyjmowane są w sposób elektroniczny. Przy czym przez kolejne 12 miesięcy (poprzedzających bezpośrednio okres zwrotu), łączna wartość sprzedaży brutto, zaewidencjonowanej w kasie on-line lub wirtualnej, za każdy okres rozliczeniowy musi być nie niższa niż 50.000 zł (przykład 2). Ponadto podatnik nie otrzyma szybkiego zwrotu, jeśli kwota z przeniesienia z poprzedniego okresu rozliczeniowego wyniesie więcej niż 3.000 zł.

Weryfikacja zwrotu VAT

Spełnienie wszystkich powyższych warunków weryfikowane będzie z wykorzystaniem zasobów teleinformatycznych Szefa KAS. W przypadku ich niespełnienia do podatnika stosować się będzie zasady wynikające z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT. Podatnik otrzyma wówczas zwrot w terminie podstawowym, czyli 60-dniowym.

Ponadto naczelnik urzędu skarbowego ma prawo do przedłużenia 15-dniowego terminu zwrotu do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika.

Należy podkreślić, że w art. 87 ust. 6j-6l ustawy o VAT określono zasady doręczania postanowienia o przedłużeniu terminu 15-dniowego zwrotu VAT albo decyzji o odmowie dokonania zwrotu różnicy podatku w tym terminie. Jeżeli postanowienie albo decyzja nie zostaną podjęte albo odebrane w terminie 4 dni od dnia:

  • rozpoczęcia przechowywania pisma w placówce pocztowej,
  • złożenia pisma w urzędzie gminy (miasta),
  • wpłynięcia tego postanowienia albo tej decyzji na adres do doręczeń elektronicznych,

to doręczenie takie uważa się za dokonane z upływem tych 4 dni.

Termin ten jest bardzo krótki, a problemy mogą się pojawić w sytuacji, gdy takie doręczenie nastąpi np. w okresie świąt.

Przykład 1

Podatnik jest czynnym podatnikiem VAT od 1 kwietnia 2021 r. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych ewidencjonuje w kasie on-line. Pierwszym okresem rozliczeniowym uprawniającym do ubiegania się o zwrot VAT w terminie 15 dni zgodnie z art. 87 ust. 6e pkt 4 lit. a) ustawy o VAT będzie kwiecień 2022 r.


Przykład 2

Czynny podatnik VAT w rozliczeniu VAT za luty 2022 r. wykaże nadwyżkę VAT w kwocie 15.000 zł do zwrotu w terminie 15 dni. Podatnik sprzedaż na rzecz osób fizycznych ewidencjonuje w kasie on-line. Łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tej kasy, za okres rozliczeniowy od lutego 2021 r. do stycznia 2022 r. w jednym miesiącu tego okresu była niższa niż 50.000 zł. W związku z tym podatnik nie spełnia warunków do otrzymania szybkiego zwrotu VAT.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)


autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 9 (1884) z dnia 2022-01-31

Składki na FP, FS i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Zwrot VATPolski Ład