Polski ład 2.0: Czy przedsiębiorcy będą mogli zmienić formę opodatkowania za 2022 r.?

Ewelina Czechowicz

W środę w Polskim Radio 24 wiceminister finansów Artur Soboń mówił o propozycjach zmian w podatkach, jakie mają wejść w życie od 1 lipca tego roku. Zapytany został możliwość ponownego wyboru przez przedsiębiorców metody opodatkowania działalności gospodarczej. Czy przedsiębiorcy zyskają prawo do zmiany formy opodatkowania z uwagi na zmianę przepisów podatkowych w trakcie roku?

Wielu przedsiębiorców dokonało zmiany formy opodatkowania z uwagi na przepisy Polskiego ładu. Teraz kiedy zmienić mają się one ponownie chcieli by dostosować formę rozliczeń podatkowych do nowej rzeczywistości prawno-podatkowej. Czy zyskają do tego prawo?

Zmiana formy opodatkowania przez zmianę przepisów

Na pytanie o zmianę formy opodatkowania w Polskim Radio 24 wiceminister Artur Soboń odpowiedział: „Wyszliśmy z założenia, że nie wznawiamy możliwości wyboru formy opodatkowania. Ale prawda jest taka, że przedsiębiorcy, kiedy dokonywali wyboru metody opodatkowania w lutym, nie mieli pełnej wiedzy. Ale jednocześnie gdybyśmy teraz wznowili tę możliwość wyboru, byłoby zamieszanie, bo trzeba by liczyć księgi od 1 stycznia, co wymagałoby stworzenia przepisów przejściowych, które by na to pozwoliły”

Wiceminister dodał również, że w niektórych przypadkach taka możliwość wyboru byłaby iluzoryczna, jako że część przedsiębiorców, np. na ryczałcie, mogło nie prowadzić pełnej księgowości. W rezultacie nie byliby w stanie zmienić formy opodatkowania, bo nie mieliby wszystkich potrzebnych dokumentów.

Ponowny wybór formy opodatkowania, ale ex post, czyli przy rozliczeniu rocznym?

Jestem tak umówiony z Izbą Doradców Podatkowych, że oni mają zaproponować przepis, który pozwalałby na ponowny wybór formy opodatkowania, ale ex post, czyli przy rozliczeniu rocznym. Nie przekreślam dyskusji na ten temat, jestem tutaj otwarty. Ale jeśli mamy o rozmawiać o ponownym wyborze formy opodatkowania przez przedsiębiorców, to tylko przy rozliczeniu rocznym” – dodał wiceminister finansów.

Zmiana formy opodatkowania – co mówią przepisy

Podatnik, który rozpoczyna działalność gospodarczą, zobowiązany jest do określenia formy opodatkowania z której będzie korzystać. Może wybrać skalę podatkową, podatek liniowy lub ryczałt. W związku z wprowadzonym Polskim ładem, nie ma już możliwości wyboru karty podatkowej jako formy opodatkowania. Wybraną formę opodatkowania może zmienić, zmiany należy dokonać w większości przypadków do 20 lutego roku każdego roku.

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o PIT podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Polski ład 2.0: Czy przedsiębiorcy będą mogli zmienić formę opodatkowania za 2022 r.?

Nieprawidłowo wybrana forma opodatkowania – jak ją zmienić

W sytuacji kiedy doszło do pomyłki w wyborze formy opodatkowania, podatnik który zorientuje się w odpowiednim czasie, będzie mógł dokonać zmiany nawet w tym samym roku, jednakże nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód.

Potwierdza to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji  z 27 kwietnia 2018 r.nr   0113-KDIPT2-1.4011.155.2018.1.MD. W interpretacji tej czytamy, że: (…) „stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca złożył oświadczenie dotyczące zmiany (pomyłkowo wybranej w systemie CeiDG) formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przed uzyskaniem pierwszego przychodu z działalności gospodarczej, to zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wybór zryczałtowanej formy opodatkowania jest skuteczny”.

"Nowy Polski ład" – najważniejsze zmiany 

Od stycznia 2022 r. zaczęły obowiązywać zmiany w podatkach związane z "Polskim ładem". Teraz rząd szykuje zmiany, które mają objąć cały 2022 r. Autorzy zmian zakładają że nowe przepisy będą gotowe w lipcu. Najważniejsze zmiany, jakie zamierza wprowadzić rząd to:

 • likwidacja ulgi dla klasy średniej;
 • obniżenie PIT w pierwszym przedziale skali z 17% do 12% dla podatników na skali podatkowej;
 • pomniejszenie podstawy opodatkowania o składki na ubezpieczenie zdrowotne - dla przedsiębiorców na liniówce - do kwoty limitu 8700 zł podstawy (czyli rocznie 1653 zł oszczędności), przy ryczałcie - połowa składki ma być odliczana od przychodów (czyli oszczędności mogą być większe bądź mniejsze - w zależności od wysokości przychodów i stawki ryczałtu), przy karcie podatkowej - pomniejszeniu ma podlegać podatek do kwoty 19% wysokości składki;
 • oświadczenie PIT-2 będzie można składać aż 3 płatnikom;
 • przywrócenie łącznego rozliczenia rodzica samotnie wychowującego dziecko (zamiast odliczenia 1500 zł) - choć może być niekorzystne dla mniej zarabiających "samotnych rodziców";
 • likwidacja ulgi "Pałacyk+";
 • likwidacja abolicji podatkowej;
 • oskładkowanie komplementariusza spółki komandytowo akcyjnej nie tylko składką zdrowotną, ale też i ZUS;
 • mechanizm osłonowy dla OPP tracących na 1% podatku.

Z zapisów "Polskiego ładu" pozostaną:

 1. podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł; (od 1 stycznia 2022 r.  kwota wolna od podatku w Polsce będzie porównywalna do tej w krajach europejskich. Wzrośnie z aktualnych 8 000 zł do kwoty 30 000 zł);
 2. podwyższenie pierwszego progu podatkowego do 120 000 zł. Wysokość progu podatkowego od 1 stycznia 2021 r. zostanie podniesiona z 85 tys. do 120 tys. zł. Dochody objęte stawką 32 proc. będą dotyczyć tylko tych uzyskanych powyżej 120 tys. zł;
 3. rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o określone przychody, w tym o przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przychody podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawował funkcję rodziny zastępczej oraz przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich;
 4. pozostawienie opodatkowania dochodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 5. wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego (od osób prawnych) w wysokości 10% podstawy opodatkowania;
 6. ustanowienie zasad opodatkowania spółki holdingowej;
 7. wprowadzenie instytucji tymczasowego zajęcia nieruchomości;
 8. wprowadzenie instytucji porozumienia inwestycyjnego;
 9. wprowadzenie zasady, że stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyć wyłącznie tych podatników, którzy kontynuują stosowanie tej formy opodatkowania po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po tym dniu i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu;
 10. ustanowienie zasad opodatkowania w grupie VAT;
 11. wprowadzenie instytucji nabycia sprawdzającego;
 12. ograniczenie pracy "na czarno".

Projekt zmian w podatkach opublikowany w RCL. Zmiany planowane są od 1 lipca 2022 r. - PIT.pl

Polski ŁadFormy opodatkowaniaFormy zatrudnieniaKsięgowośćPodatki 2022Płatnik PITZUSSkładka zdrowotnaHOT