PIT 2022. Ostatni rok rozliczania ulgi na leki w deklaracji PIT

Iwona Maczalska

Wszystko wskazuje na to, że rok 2022 jest ostatnim, w którym tak szeroka grupa podatników może odliczyć w deklaracji PIT wydatki poniesione na zakup leków. Wszystko za sprawą nowych przepisów Polskiego Ładu, a dokładnie podwyższenia kwoty wolnej od podatku.

Każdego roku w sezonie rocznych rozliczeń podatku PIT osoby niepełnosprawne, które poniosły wydatki na zakupów leków, mogły je odliczyć w swojej deklaracji PIT. Prawdopodobnie rok 2022 będzie ostatnim, w którym będzie to możliwe. Warto więc odliczyć wszystkie poniesione koszty ostatni raz w PIT 2022. 

Ulga na leki w PIT 2021

Źródło: shutterstock

Ulga na leki ostatni raz w PIT 2022

Wiele osób zastanawia się dlaczego tegoroczne rozliczenia PIT będą ostatnimi, w których możliwe będzie skorzystanie z ulgi na leki? Zmiany bezpośrednio wynikają z Polskiego Ładu. Choć w ustawie próżno szukać konkretnego artykułu likwidującego ulgę na leki, to w praktyce od 2023 roku stanie się ona nieosiągalna dla więszości emerytów i rencistów. Dlaczego?

Kluczową zmianą wprowadzoną Polskim Ładem jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Zmiana ta spowoduje, że większość emerytów zostanie całkowicie zwolniona z podatku PIT. W konsekwencji brak zapłaconego podatku PIT bezpośrednio przełoży się na uniemożliwienie skorzystania z odliczenia licznych ulg (w tym również na leki) w deklaracji PIT. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule ,,Polski Ład. Czy emeryci nadal będą mogli odliczać wydatki na leki w rozliczeniu PIT?".

Ostatnie odliczenie ulgi na leki w PIT 2022. Jak odliczyć?

Aby odliczyć w PIT ulgę na leki należy w pierwszej kolejności ustalić dokładną wysokość przysługującego odliczenia w danym miesiącu. W tym celu należy od kwoty poniesionego wydatku, odjąć 100 zł. Rachunek ten pozwoli nam na ustalenie kwoty podlegającej odliczeniu w PIT.

Przykład

Osoba niepełnosprawna w styczniu 2021 roku dokonała zakupu leków na kwotę 300 zł, w marcu na kwotę 400 zł, a w październiku na kwotę 70 zł. Kwota podlegająca odliczeniu w jej przypadku wynosić będzie 500 zł.

Sposób obliczania:

Poniesiony wydatek – 100 zł =kwota podlegająca odliczeniu

- styczeń 2021 (wydatek 300 zł – 100 zł = 200 zł odliczenia)

- marzec 2021 (wydatek 400 zł – 100 zł = 300 zł odliczenia)

- październik 2021 (odliczenie nie przysługuje. Poniesiony bowiem wydatek jest mniejszy niż 100 zł).

Przysługujące odliczenie w przypadku tego podatnika wynosić będzie 500 zł w skali całego roku.

Przykład 2

Osoba niepełnosprawna w styczniu 2021 roku wydała na leki 250 zł, w lutym i marcu 350 zł, w kwietniu i maju 270 zł, natomiast w czerwcu 80 zł. W Kwota przysługującego jej odliczenia wynosić będzie 990 zł.

MIESIĄCKOSZT ZAKUPU LEKÓW W SKALI MIESIĄCASPOSÓB LICZENIAPRZYSŁUGUJĄCE ODLICZENIE W SKALI MIESIĄCA

Styczeń 2021 roku

250 zł

250 zł – 100 zł

150 zł

Luty 2021 roku

350 zł

350 zł – 100 zł

250 zł

Marzec 2021 roku

350 zł

350 zł – 100 zł

250 zł

Kwiecień 2021 roku

270 zł

270 zł – 100 zł

170 zł

Maj 2021 roku

270 zł

270 zł – 100 zł

170 zł

Czerwiec 2021 roku

80 zł

80 zł – 100 zł

Odliczenie nie przysługuje bowiem poniesiony wydatek jest mniejszy niż 100 zł

SUMA

1570 zł

 

990 zł odliczenia w skali roku

Ulga na leki - jaka deklaracja PIT?

Ulgę na leki należy rozliczyć we właściwej podatnikowi rocznej deklaracji PIT. Może być nią deklaracja PIT-37 lub PIT-36. Ulgę na leki wykazuje się natomiast w załączniku PIT/O, który stanowi załącznik do powyższych deklaracji. Jak ją odliczyć? Redakcja PIT.pl rekomenduje program epity, który krok po kroku poprowadzi Cię po Twoim rozliczeniu PIT i pokaże, jak odliczyć ulgę na leki. Dzięki programowi podatnik nie musi obawiać się stosowania obliczeń. Wystarczy, że poda łączną sumę wydatków na leki poniesionych w każdym miesiącu 2021 roku. Resztą zajmie się program epity. Więcej na temat programu znajdziesz tutaj.

Ulga na leki - niezbędne udokumentowanie wydatków

Aby móc odliczyć w zeznaniu PIT za 2021 rok ulgę na leki należy dysponować następującymi dokumentami:

  • orzeczeniem lekarskim o zakwalifikowaniu podatnika przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (lub dowodem potwierdzającym niepełnosprawność),
  • decyzją przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  • orzeczeniem o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
  • dowodem dokumentującym poniesienie wydatku. Najpopularniejszymi dokumentami są faktury oraz bankowe dowody zapłaty. Warto jednak mieć na uwadze, że sam paragon nie jest dowodem poniesienia wydatku. Nie zawiera on bowiem m.in. danych osobowych osoby kupującej.

    Jakie leki można odliczyć w PIT

    Rozliczając w PIT wydatki na zakup leków warto pamiętać, że nie wszystkie z leki można rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Leki zakupione bez recepty np. suplementy diety, czy też leki ogólne niezwiązane z niepełnosprawnością przepisane przez lekarza rodzinnego odliczeniu nie podlegają. Podstawę odliczenia stanowią wyłącznie wydatki poniesione na zakup leków przepisanych osobie niepełnosprawnej przez lekarza specjalistę do stosowania ciągłego bądź czasowego.

Ulga rehabilitacyjnaTwój e-PITPIT-37PIT-36Rozliczenie roczne