OC pracodawcy – czyli dlaczego warto ubezpieczyć się, od szkód, których może doznać pracownik

Ewelina Czechowicz

W każdej nawet najmniejszej firmie może dojść do wypadku przy pracy. Nie zawsze za szkodę pracownika odpowiadać będzie pracodawca, jednak w wielu przypadkach pracownik będzie miał prawo do odszkodowania poza świadczeniami, które wypłaci mu ZUS. Kiedy i dlaczego warto pomyśleć o polisie OC? Co daje taka ochrona? I jakich roszczeń od pracodawcy może żądać pracownik? – tłumaczymy

Wypadek w pracy jest  zdarzeniem nagłym wywołanym przyczyną zewnętrzną, która spowodowała obrażenia ciała lub śmierć w związku z wykonywaną z pracą.  Po takim zdarzeniu na pracodawcy ciąży wiele obowiązków. Musi on nie tylko sporządzić dokumentację powypadkową i współpracować często ze służbami, Państwową Inspekcją pracy czy Prokuraturą.  Do tego wielu przypadkach poszkodowany pracownik będzie miał prawo do świadczeń, poza odszkodowaniem z ZUS za wypadek przy pracy.

ZUS nie pokrywa wszystkich szkód pracownika

Po wypadku przy pracy poszkodowany pracownik ma prawo do jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy z ZUS. W czasie zwolnienia lekarskiego otrzymuje zasiłek chorobowy w wymiarze 100 %. Jednak pomimo zapłaty składki na ubezpieczenie wypadkowe przez pracodawcę ZUS nie rekompensuje z niej wszystkich należnych poszkodowanemu świadczeń. Stąd przy prowadzeniu działalności gospodarczej warto rozważyć zakup ubezpieczenia OC chroniącego szkody pracowników.

Poszkodowany pracownik ma prawo do dochodzenia od pracodawcy takich świadczeń jak:

1)    Zadośćuczynienie za ból i cierpienie

2)    Zwrot poniesionych kosztów leczenia

3)    Zwrot poniesionych kosztów rehabilitacji

4)    Zwrot kosztów opieki osób trzecich

5)    Zwrot kosztów przejazdów do placówek medycznych

6)    Zwrotu utraconych dochodów

7)    Renty wyrównawczej

8)    Renty na zwiększone potrzeby

9)    Renty z tytułu pogorszonych widoków na przyszłość

Dlatego by nie płacić tych wszystkich świadczeń z własnej kieszeni, warto pomyśleć o polisie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

OC pracodawcy - czyli dlaczego warto ubezpieczyć się od szkód których może doznać pracownik

Źródło: Skuterstock

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS

Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji poszkodowany wypadkiem przy pracy pracownik ma prawo do złożenia wniosku o jednorazowe odszkodowanie do ZUS. W tym celu składa druk OL-9 z informacją o zakończeniu leczenia, protokół bhp oraz wniosek o wypłatę jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy.

Od 1 kwietnia 2023 r. wyższe kwoty odszkodowań z ZUS-u za wypadek w pracy i chorobę zawodową — PIT.pl

Po złożeniu kompletnego wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych kieruje poszkodowanego pracownika na komisję lekarską, gdzie określany jest stopień uszczerbku na zdrowiu. Jednorazowe odszkodowanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje w wysokości 20 % przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku. W przypadku wypadku ze skutkiem śmiertelnym uprawnieni do odszkodowania są członkowie najbliższej rodziny poszkodowanego – należne kwoty ustalane są obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Wypadek w czasie pracy zdalnej — procedury, prawa pracownika i odszkodowanie — PIT.pl

Polisa OC – dzięki niej pracownik otrzyma odszkodowanie uzupełniające od ubezpieczyciela, a nie bezpośrednio od pracodawcy

W sytuacji kiedy pracodawca posiada polisę OC, pracownik może kierować roszczenia do ubezpieczyciela pracodawcy. Świadczenie od pracodawcy to tak zwane odszkodowanie uzupełniające. Z polisy OC pracownik może dochodzić dalszych kwot zadośćuczynienia oraz świadczeń, których nie pokrywa odszkodowanie z ZUS. W tym miejscu warto zadbać o odpowiednią sumę gwarancyjną na polisie OC. W przypadku bowiem kiedy będzie niewielka pracownik może swoje roszczenia kierować zarówno do ubezpieczyciela jak i bezpośrednio do pracodawcy.

Wypadek przy pracy za granicą. Gdzie starać się o odszkodowanie? - PIT.pl

Przedawnienie roszczeń poszkodowanego pracownika

Pracownik nie musi występować z roszczeniami od razu. Stąd polisa OC ważna na dzień wypadku daje ochronę ubezpieczeniową w okresie kiedy poszkodowany po wypadku wystąpi z roszczeniami. W zależności od rodzaju wypadku roszczeń od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela pracownik może dochodzić w terminach 3-letnim, lub 20-letnim.

Dlatego też przy prowadzeniu działalności gospodarczej warto pomyśleć o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Posiadanie polisy OC w większości wypadków jest dobrowolne, jednak z uwagi na częstotliwość występowania wypadków przy pracy i fakt, że odszkodowanie z ZUS może nie pokryć wszystkich szkód pracownika warto polisę OC posiadać.

Formy zatrudnieniaKodeks pracyZUS