Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika od sierpnia 2022 w kodeksie pracy

Ewelina Czechowicz

W sierpniu 2022 r. mają zacząć obowiązywać nowe przepisy kodeksu pracy, w związku z nimi zmieni się  katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Pojawią się nowe obowiązki dla pracodawców, a wraz z nimi sankcje za ich naruszenie. Inspekcja pracy będzie mogła częściej nałożyć mandat na pracodawcę. Jakich nowych przepisów będą musieli przestrzegać pracodawcy? - wyjaśniamy

Nowe przepisy są skutkiem implementacji dwóch unijnych dyrektyw, które zmuszają do wprowadzenia zmian w obecnie obowiązujących przepisach. Dzięki nowym regulacją, pracownicy zyskają szereg nowych uprawnień, na pracodawców zostaną zaś nałożone nowe obowiązki. 

Zmiany w kodeksie pracy wymuszone przez dyrektywy unijne 

Aktualnie trwają prace nad zmianami przepisów prawa pracy. Zmiany w kodeksie pracy wymusza potrzeba wdrożenia przepisów unijnych: 

  1. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20.6.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L z 2019 r. Nr 186, ) oraz 
  2. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.6.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.Urz. UE L z 2019 r. Nr 188).

Pierwsza z wymienionych dyrektyw ma poprawić warunki pracy poprzez popieranie bardziej przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia, zapewniając równocześnie zdolność adaptacyjną rynku pracy. Druga z dyrektyw ma zapewnić  ustanowienie minimalnych wymagań, mających na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy poprzez ułatwienie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunom godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Obie wymienione dyrektywy zawierają zapisy, które zobowiązują państwa członkowskie do wprowadzenia przepisów sankcyjnych, które mają zapewnić przestrzeganie nowych przepisów. Stąd poza zmianami dla pracowników i pracodawców pojawią się nowe wykroczenia. 

Zmiany w Kodeksie pracy coraz bliżej, skorzystają rodzice - PIT.pl

Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika od sierpnia w kodeksie pracy

Źródło: shutterstock

6 nowych wykroczeń w kodeksie pracy przeciwko prawom pracownika

Zmianie ma ulec art.281 Kodeksu pracy, który zyska nowe punkty, a w raz z nowymi przepisami pracownik zyska nowe uprawnienia, które nałożą na pracodawcę nowe obowiązki:

  1. Na podstawie art. 29 § 3 i 31 KP pracodawca będzie zobowiązany do informowania pracownika na piśmie w terminie 7 dni od dopuszczenia do pracy o warunkach zatrudnienia oraz o zmianie warunków zatrudnienia. Wykroczenie będzie stanowić niepoinformowanie pracownika w terminie o warunkach jego zatrudnienia, o których mowa w art. 29 § 3 i 31 lub w art. 291 § 2 i 3 Kodeksu pracy.
  2. Po wprowadzeniu zmian w Kodeksie pracy na podstawie art. 293 § 3 KP pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy będzie mógł wystąpić do pracodawcy z wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracodawca będzie musiał udzielić pracownikowi odpowiedzi na wniosek wraz z jej uzasadnieniem. Wykroczenie będzie stanowić - nieudzielenie pracownikowi na piśmie odpowiedzi na wniosek - art. 293 § 3 KP.
  3. Zgodnie z art. 1881 § 1 KP pracownik opiekujący się dzieckiem, do ukończenia przez nie 8. roku życia, będzie mógł skorzystać z elastycznej organizacji pracy. Wykroczeniem będzie naruszenie przepisów o elastycznej organizacji pracy.
  4. Na podstawie nowych przepisów w myśl art. 1481 § 1 KP pracownikowi będzie przysługiwało zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym, z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika. Nowym wykroczeniem będzie naruszenie przepisów o zwolnieniu od pracy z powodu działania siły wyższej, o którym mowa w art. 148(1) KP.
  5. Zgodnie z art. 1731 § 1 KP pracownikowi ma przysługiwać urlop opiekuńczy w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych. Tu wykroczenie będzie stanowić naruszenie przepisów o nowym urlopie opiekuńczym
  6. Nowe przepisy zgodnie z treścią art. 1731 § 4 KP pozwolą również na udzielenie pracownikowi urlopu opiekuńczego pod warunkiem złożenia wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracownicy dzięki zapisom art. 1881 § 1 KP w sytuacji kiedy są rodzicem lub opiekunem dziecka które nie ukończyło 8 roku życia będą mogli złożyć wniosek, w postaci papierowej lub elektronicznej, o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy w terminie 14 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy. W tym przypadku wykroczenie będzie stanowić prowadzenie przygotowań dotyczących zamiaru rozwiązania stosunku pracy od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu opiekuńczego oraz wniosku o elastyczną organizację pracy, o której mowa w art. 1881 KP.

Zmiany dla pracowników i pracodawców 

W związku ze zmianami w kodeksie pracy pracowników i pracodawców czeka sporo zmian, na co należy się przygotować? Zmiany w Kodeksie pracy: 

Sankcje za nieprzestrzeganie nowych regulacji 

W związku z nowymi przepisami w kodeksie pracy zostaną dodane nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika.  Od 1 sierpnia 2022 r. mają pojawić się nowe uprawnienia pracowników, które nałożą na pracodawców nowe obowiązki. W sytuacji kiedy nowe obowiązki nie zostaną zrealizowane przez pracodawcę będzie mógł zostać nałożony mandat przez inspektora pracy. 

Wysokość kar za nowe wykroczenia w kodeksie pracy 

Wysokość kar za wykroczenia przeciwko prawom pracownika uregulowana jest w dziale XIII Kodeksu pracy. Zgodnie  obowiązującymi przepisami za wykroczenia przeciwko prawom pracownika przewidziana jest kara grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Taka sama kara będzie obowiązywać w przypadku nowych wykroczeń. 

UrlopKodeks pracyFormy zatrudnieniaWymiar czasu pracy