Kończy się termin rozliczeń zatrudnionych. Do końca lutego przekaż niezbędne informacje PIT

Piotr Szulczewski

Płatnicy podatku dochodowego oraz pozostałe osoby zatrudniające do końca lutego zobowiązani są przekazać informacje PIT-11 i PIT-8C osobom, w stosunku do których pełnili rolę płatnika lub w stosunku do których wypłacali różnego rodzaju świadczenia.

PIT-11 i PIT-8C przekazać można zatrudnionemu elektronicznie lub na papierze. Czynności dopełnić powinni płatnicy będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub podmiotami innymi niż osoby fizyczne. Wyjątkowo PIT-11 przekazywany jest również przez rolników (nieprowadzących działalności gospodarczej) zatrudniających osoby na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach. 

W 2019 r. inaczej niż w roku poprzednim, informacja PIT-11 zawiera część F, dla podmiotów nie będących płatnikami podatku. Do tej pory kwoty te wykazywane były w PIT-8C.

Informacje PIT-11 powinny zawierać wyłącznie informacje o zdarzeniach, jakie faktycznie miały miejsce w 2018 r. W efekcie nie zawierają wypłat należnych, lecz niewypłaconych lub nie postawionych do dyspozycji, które następnie wypłacane były za okres 2018 r. – już w 2019 roku. Odpowiednio kwoty wypłacone za rok 2017, które następowały w 2018 r. trafiają do PIT-11 w roku wypłaty, czyli 2018.

PIT-11 z błędami

W stosunku do kosztów obowiązuje zasada wskazania kosztów dla poszczególnych wypłat. Pracownik może następnie modyfikować te koszty we własnym zeznaniu – dostosowując je już konkretnie do okresu, przez który w 2018 r. był zatrudnionym (np. koszty ryczałtowe w stosunku pracy przysługują za miesiące zatrudnienia; płatnik ujmuje je w miesiącu wypłaty świadczenia natomiast pracownik może je uwzględniać za każdy miesiąc pozostawania w stosunku pracy).

Informacje PIT dla zatrudnionego po terminie

Naruszenie terminu przekazania informacji PIT skutkować będzie nałożeniem kary grzywny, która w najlepszym dla pracodawcy przypadku wyniesie 225 zł.  W przypadku wielokrotności naruszeń pracodawca musi przygotować się również na ukaranie go wielokrotnie – za każdy czyn stanowiący wykroczenie.

Co zrobić, gdy nie dostałem PIT-11 od pracodawcy?

Otrzymanie PIT-11 i PIT-8C po terminie nie oznacza jeszcze naruszenia przepisów karnych skarbowych – dla dopełnienia terminu decydującym jest data przekazania udostepnienia informacji podatkowej zatrudnionemu lub data otrzymania jej przez zatrudnionego.

PIT-11Płatnik PITRozliczenie roczne