Wypadek przy pracy - protokół powypadkowy

Sporządzenie protokołu powypadkowego

Obowiązek sporządzenia protokołu powypadkowego wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. 2009 nr 105 poz. 870). W myśl rozporządzenia czynnością jaką powinien podjąć zespół powypadkowy zaraz po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku jest sporządzenie protokołu powypadkowego.

Wzór protokołu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Protokół powypadkowy należy sporządzić nie później niż w ciągu 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku. Jeżeli ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku nastąpiło w terminie dłuższym niż 14 dni wskutek uzasadnionych przeszkód i trudności, wówczas w protokole powypadkowym wymagane jest uzasadnienie powstałego opóźnienia wraz z wskazaniem jego przyczyn.

Zatwierdzenie protokołu powypadkowego

Po porządzeniu protokołu protokół powinien być niezwłocznie doręczony pracodawcy wraz z pozostałą dokumentacją, w celu jego zatwierdzenia. Ostateczny termin zatwierdzenia protokołu przez pracodawcę nie może przekroczyć 5 dni od dnia jego sporządzenia.

W przypadku pojawienia się zastrzeżeń co do sporządzonego przez zespół powypadkowy protokołu powypadkowego, bądź zgłoszenia uwag przez członków rodziny osoby zmarłej w wypadku pracodawca zobowiązany jest do jego zwrócenia w celu ponownego wyjaśnienia i uzupełnienia przez zespół powypadkowy. Zespół ten nie później niż w ciągu 5 dni, po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień sporządza nowy protokół powypadkowy do którego dołącza protokół niezatwierdzony przez pracodawcę.

Uwaga !

Stwierdzenie w protokole powypadkowym, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy albo, że zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawo pracownika do świadczeń przysługujących z tytułu wypadku, wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca doręcza:

  1. osobie poszkodowanej, a w razie wypadku śmiertelnego członkom jego rodziny,
  2. właściwemu inspektoratowi pracy – w przypadku wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych.

Protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, zawierający ustalenia naruszające uprawnienia pracownika albo nieprawidłowe wnioski profilaktyczne, może zostać zwrócony pracodawcy przez właściwego inspektora pracy z wnioskiem o ponowne ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku.

Protokół powypadkowy powinien zostać zaopatrzony w:

  • zapis wyjaśnień osoby poszkodowanej,
  • informacje uzyskane od świadków wypadku,
  • dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności:
  • pisemną opinię lekarza lub innych specjalistów,
  • szkice lub fotografie miejsca wypadku,
  • odrębne zdanie złożone przez członka zespołu powypadkowego wraz z uwagami i zastrzeżeniami.

Uwaga !

Protokół powypadkowy wraz z dokumentacją należy przechowywać przez okres 10 lat

Doręczenie protokołu powypadkowego osobie poszkodowanej

Jednym z obowiązków zespołu powypadkowego jest zapoznanie osoby poszkodowanej z treścią protokołu powypadkowego, jeszcze przed jego zatwierdzeniem. Osoba poszkodowana posiada prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, a także w razie konieczności do wglądu do akt sprawy, sporządzania z nich notatek, odpisów oraz kopii. Prawo to przysługuje również członkom rodziny poszkodowanego zmarłego w wyniku wypadku. O takiej możliwości osoba poszkodowana jak i członkowie rodziny powinni zostać niezwłocznie poinformowani przez zespół powypadkowy.

Statystyczna karta wypadków przy pracy

Statystyczną kartę wypadków przy pracy sporządza się na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (protokołu powypadkowego), albo na podstawie karty wypadku, w których stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy.

7 maja zmianie uległ wzór karty wypadków w drodze do pracy lub z pracy. Od tego dnia wypełnia się już nowy druk tego dokumentu. Nowy wzór karty wypadków wprowadziło rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz.U. 2012 poz. 482).

<< pobierz najnowszy druk karty wypadku

 

Iwona Karkus
Bankier.pl

  • data utworzenia: 26-10-2011
  • data modyfikacji: 01-06-2015

Kodeks pracyFormy zatrudnienia