Przesłanki wystąpienia wypadku przy pracy oraz w drodze do lub z pracy

Gazeta Podatkowa

Pracownik może ulec wypadkowi nie tylko przy pracy, ale również w drodze do lub z pracy. Prawidłowe zakwalifikowanie danego zdarzenia ma istotne znaczenie przy wyborze trybu postępowania wyjaśniającego, w tym sporządzanej przez pracodawcę dokumentacji oraz przy przyznawaniu pracownikowi świadczeń powypadkowych.

Wypadek przy pracy

W przypadku pracowników definicję wypadku przy pracy zawiera art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2189), zwanej ustawą wypadkową. Zgodnie z przywołanym przepisem za wypadek taki uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas albo w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Jednocześnie, w myśl art. 3 ust. 2 ustawy wypadkowej, na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej w innych okolicznościach niż podane wcześniej, chyba że wypadek został spowodowany postępowaniem pracownika niepozostającym w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań (przykład 1),
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Wypadek w drodze do lub z pracy

Definicję wypadku w drodze do lub z pracy zawiera art. 57b ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 ze zm.). Jak stanowi ten przepis, za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które miało miejsce w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia albo innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana (przykład 2).

 

Przyjmuje się też, że wypadek nastąpił w drodze do lub z pracy w sytuacji, jeżeli:

 • droga została przerwana, ale przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby,
 • droga nie była najkrótsza, ale komunikacyjnie była najdogodniejsza dla ubezpieczonego.

Natomiast za drogę do lub z pracy oprócz drogi z domu do pracy albo z pracy do domu uważa się również drogę do miejsca lub z miejsca:

 • innego zatrudnienia albo innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
 • zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,
 • zwykłego spożywania posiłków,
 • odbywania nauki/studiów.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 listopada 2014 r., sygn. akt I UK 120/14, stwierdził, że: "Droga do pracy rozpoczyna się z chwilą opuszczenia przez pracownika mieszkania (...) i kończy się na granicy terenu władztwa zakładu pracy, natomiast droga z pracy do domu rozpoczyna się po przekroczeniu bramy zakładu pracy i wiedzie do progu domu (...) pracownika (...)".

Prawidłowa kwalifikacja wypadku

Prawidłowe zakwalifikowanie wypadku, któremu uległ pracownik, jest bardzo istotne, ponieważ:

 • przy wypadku przy pracy jest sporządzany protokół powypadkowy, a postępowanie wyjaśniające jest prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. nr 105, poz. 870),
 • przy wypadku w drodze do lub z pracy jest sporządzana karta wypadku, a zasady postępowania powypadkowego regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy... (Dz. U. z 2013 r. poz. 924),
 • z tytułu wypadku przy pracy nie jest wypłacane wynagrodzenie chorobowe, a od razu zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, natomiast z tytułu wypadku w drodze do lub z pracy pracownik otrzyma najpierw wynagrodzenie chorobowe - oczywiście, o ile nie wykorzystał jeszcze limitu dni, przez które ono przysługuje - a dopiero później zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego,
 • w przypadku świadczeń z tytułu wypadku przy pracy przepisy ustawy wypadkowej przewidują możliwość pozbawienia prawa do nich pracownika, który swoim postępowaniem przyczynił się do powstania wypadku; ograniczenie to nie występuje natomiast przy świadczeniach przysługujących z tytułu wypadku w drodze do lub z pracy.

Przykład 1

Pracownik będący w podróży służbowej został porażony prądem podczas naprawiania gniazdka w pokoju hotelowym, w którym był zakwaterowany. Tego typu zdarzenie nie będzie uznane za wypadek przy pracy lub z nim zrównany, ponieważ próba naprawienia gniazdka nie pozostawała w związku z zadaniami powierzonymi pracownikowi w czasie delegacji.


Przykład 2

Po zakończeniu pracy dwoje pracowników doznało uszczerbku na zdrowiu polegającego na złamaniu ręki. Pierwsze zdarzenie miało miejsce podczas otwierania bramy do garażu znajdującego się na posesji pracownika. Natomiast drugie zdarzenie miało miejsce w jednym z pokoi znajdujących się w domu pracownika, do którego wrócił on bezpośrednio po zakończeniu pracy. Pierwsze zdarzenie może być uznane za wypadek w drodze z pracy, drugie natomiast nie.

autor: Bogdan Majkowski
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 2023-02-02

Jak przygotować się do kontroli UODO w zakresie powoływania IOD? Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Choroba, wypadek