Spadki i darowizny Grupy podatkowe

Iwona Maczalska

Grupy podatkowe - w podatku od spadków i darowizn

Od 13 października 2022 roku obowiązują nowe kwoty wolne od podatku dotyczące spadków i darowizn. Kwoty zostały zmienione za sprawą Rozporządzenia z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek (Dz. U. 2022 r. poz. 2084). Więcej na ten temat w artykule ,,Wyższa darowizna i spadek bez podatku. Obowiązują już nowe kwoty wolne". 

>>> Od 1 lipca 2023 r.  zmiana kwot wolnych spadków i darowizn 

 

I, II i III grupa podatkowa w podatku od spadków i darowizn

GrupaOsoby zaliczane do grupy
IMałżonek, zstępni (dzieci, wnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie.
IIZstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych
IIIPozostałe osoby

 

Wysokość podatku od spadków i darowizn zależy od tego, kim nabywca jest dla darczyńcy albo był dla spadkodawcy.

Ze względu na fakt, że postanie więzi powinowactwa wymienionych w I grupie podatkowej zależy od zawarcia związku małżeńskiego, należy stwierdzić, że powinowactwo to istnieje nadal pomimo ustania małżeństwa w wyniku śmierci czy rozwodu. Toteż byłe synowie, byli zięciowie, byli teściowie oraz inne osoby z rodziny byłego współmałżonka nadal będą zaliczane do I grupy w podatku od spadków i darowizn.

Jedynie nieważność małżeństwa powoduje, że powinowactwo nigdy nie zaistniało. W przypadku nieważności związku małżeńskiego należy skorygować nieprawidłowo złożone deklaracje w podatku od spadków i darowizn.

Należy podkreślić, że małżonkowie zaliczani są do I grupy w podatku od spadków i darowizn bez względu na to, jakiego rodzaju istnieją pomiędzy nimi więzy majątkowej, tzn. bez względu na fakt, czy istnieje pomiędzy nimi wspólność majątkowa małżeńska, czy też nie.

 

Ustawa  z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (t. jedn. Dz. U. z 2004r., Nr 142, poz.1514 z późn. zm.):
"Art. 14. 1. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.

2. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

3. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się: (...)

4. Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych."